Policija artėjantiems Seimo rinkimams pasirengusi

Policija artėjantiems Seimo rinkimams pasirengusi

Po­li­ci­ja ar­tė­jan­tiems Sei­mo rin­ki­mams pa­si­ren­gu­si

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­ja su­da­rė dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo pla­ną rin­ki­mų į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mą me­tu. Ja­me nu­ma­ty­tos įvai­rios tiks­li­nės prie­mo­nės, ku­rio­mis bus sie­kia­ma at­skleis­ti su rin­ki­mais su­si­ju­sias ne­tei­sė­tas as­me­nų vei­kas.

Pre­ven­ci­nių prie­mo­nių me­tu ypa­tin­gas dė­me­sys bus ski­ria­mas pa­žei­di­mams, su­si­ju­siems su al­ko­ho­lio var­to­ji­mu. Pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais vie­to­se bus su­stip­rin­tas pa­tru­lia­vi­mas, sie­kiant už­kirs­ti ke­lią ga­li­mam aso­cia­lių as­me­nų pa­pir­ki­nė­ji­mui al­ko­ho­liu.

Išanks­ti­nio bal­sa­vi­mo me­tu, spa­lio 5–6 die­no­mis, bus vyk­do­mas vie­šas ir ne­vie­šas pa­tru­lia­vi­mas prie pri­žiū­ri­mo­se te­ri­to­ri­jo­se esan­čių sa­vi­val­dy­bės pa­sta­tų, o rin­ki­mų die­ną, spa­lio 9-ąją, pa­tru­lių eki­pa­žai bu­dės prie vi­sų rin­ki­mų apy­lin­kių ir jų priei­go­se.

Sie­kiant, kad bū­tų tin­ka­mai rea­guo­ja­ma į pra­ne­ši­mus apie ga­li­mus pa­žei­di­mus ar su rin­ki­mais su­si­ju­sias nu­si­kals­ta­mas vei­kas, rin­ki­mų me­tu po­li­ci­jos įstai­go­se bus su­da­ry­tos ope­ra­ty­vi­nės rea­ga­vi­mo ir do­ku­men­ta­vi­mo gru­pės.

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Mig­ra­ci­jos sky­rius ra­gi­na pa­si­tik­rin­ti, ar vi­si gy­ven­to­jai rin­ki­mams pa­si­ruo­šę – ar tu­ri as­mens ta­pa­ty­bę ir pi­lie­ty­bę pa­tvir­ti­nan­čius do­ku­men­tus, ir kvie­čia vi­sus, ku­rie juos yra už­si­sa­kę pa­ga­min­ti, bet jų dar neat­siė­mė, tai kuo grei­čiau pa­da­ry­ti.

Ki­lus klau­si­mams dėl as­mens ta­pa­ty­bę ir pi­lie­ty­bę pa­tvir­ti­nan­čių do­ku­men­tų spa­lio 9-ąją – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo rin­ki­mų die­ną – vi­sos Šiau­lių ap­skri­ties in­te­re­san­tai ga­lės kreip­tis te­le­fo­nu (8684) 02316 ir iš­spręs­ti tu­ri­mą pro­ble­mą.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

UŽ­KAR­DY­MAS: Rin­ki­mų die­no­mis Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­ja ga­li­miems pa­žei­di­mams už­kar­dy­ti rengs vie­šus ir ne­vie­šus pa­tru­lia­vi­mus.