Bir­žų ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to nuo­tr.
Gruo­džio 7 d. sny­gio me­tu nuo ke­lio Pa­ro­vė­ja-Me­dei­kiai-Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kis nu­va­žia­vęs au­to­mo­bi­lis.

Praė­ju­sią sa­vai­tę Bir­žų mies­te ir ra­jo­ne rea­ga­vo­me į 77 pra­ne­ši­mus apie įvai­rius įvy­kius, pra­dė­jo­me 11 iki­teis­mi­nių ty­ri­mų: vie­ną dėl ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo, tris dėl va­gys­čių, pen­kis dėl fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo, po vie­ną dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo šaud­me­ni­mis ir trans­por­to prie­mo­nės vai­ra­vi­mo esant ne­blai­viam.

Nus­ta­ty­ti 38 ad­mi­nist­ra­ci­niai nu­si­žen­gi­mai, iš jų 26 - dėl Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mų: po du dėl ne­blai­vių dvi­ra­ti­nin­kų ir pės­čių­jų pa­žei­di­mų, vie­nas dėl trans­por­to prie­mo­nės vai­ra­vi­mo ne­tu­rint tei­sės vai­ruo­ti, trys as­me­nys vai­ra­vo au­to­mo­bi­lius ne­se­gė­da­mi sau­gos dir­žų, du vai­ra­vo au­to­mo­bi­lius kal­bė­da­mi mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais.

Per sa­vai­tę Bir­žų ra­jo­no gat­vė­se ir ke­liuo­se re­gist­ra­vo­me 4 eis­mo įvy­kius. Vie­na­me iš jų bu­vo su­žeis­tas žmo­gus.