Įvykiai Biržuose

Praė­ju­sią sa­vai­tę Bir­žų mies­te ir ra­jo­ne rea­ga­vo­me į 60 pra­ne­ši­mų apie įvai­rius įvy­kius, pra­dė­jo­me 9 iki­teis­mi­nius ty­ri­mus: tris dėl va­gys­čių, ke­tu­ri dėl fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo, vie­nas dėl su­ža­lo­to as­mens eis­mo įvy­ky­je, vie­nas dėl su­kčia­vi­mo.

Nus­ta­ty­ti 42 ad­mi­nist­ra­ci­niai nu­si­žen­gi­mai, iš jų 23 – dėl ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mų: 1 ne­blai­vus vai­ruo­to­jas, 5 ne­blai­vūs dvi­ra­ti­nin­kai, 3 as­me­nys vai­ra­vo au­to­mo­bi­lį ne­se­gė­da­mi sau­gos dir­žų, 6 as­me­nys vai­ra­vo au­to­mo­bi­lį kal­bė­da­mi mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu, 1 as­muo vai­ra­vo au­to­mo­bi­lį ne­tu­rė­da­mas tei­sės vai­ruo­ti.

Re­gist­ra­vo­me ke­tu­ris eis­mo įvy­kius. Trys iš jų su­si­ję su į ke­lią iš­bė­gu­siais gy­vū­nais.

Nuot­rau­ka iš ar­chy­vo, ta­čiau no­ri­me pri­min­ti – ke­ly­je bū­ki­me at­sar­gūs ir vai­ruo­ki­me ati­džai.