Bir­žų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to nuo­trau­ka

Praė­ju­sią sa­vai­tę po­li­ci­ja Bir­žų ra­jo­ne rea­ga­vo į 85 įvy­kius, pra­dė­jo 10 iki­teis­mi­nių ty­ri­mų: vie­ną dėl ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo, tris dėl fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo, tris dėl va­gys­čių, du as­mens bu­vi­mo vie­tai nu­sta­ty­ti, vie­ną dėl tur­to su­ga­di­ni­mo.

Nus­ta­ty­ta 60 ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų, iš jų 37 - ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mai: 8 eis­mo da­ly­viai ne­si­nau­do­jo sau­gos dir­žais, 7 nau­do­jo­si mo­bi­lio­jo ry­šio prie­mo­nė­mis vai­ruo­jant, 1 ne­blai­vus vai­ruo­to­jas, 3 vai­ra­vo ne­tu­rė­da­mi tam tei­sės, 4 ne­blai­vūs dvi­ra­ti­nin­kai, 1 pės­čio­jo pa­žei­di­mas.

Per sa­vai­tę re­gist­ra­vo­me 3 eis­mo įvy­kius, iš jų 2 - dėl su­si­dū­ri­mų su gy­vū­nais. Eis­mo įvy­kiuo­se žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo.

Nuot­rau­ko­je - 2019-10-07 Gu­žų k. (Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio sen.) lau­kuo­se ren­kant ak­me­nis ras­tas 88 mm II - ojo pa­sau­li­nio ka­ro vo­kiš­kas ar­ti­le­ri­jos svie­di­nys, kė­lęs pa­vo­jų ap­lin­ki­niams. Ka­riuo­me­nės sprog­me­nų neut­ra­li­za­vi­mo gru­pė sprog­me­nį sau­giai su­nai­ki­no vie­to­je.