Įvykiai Biržuose

Praė­ju­sią sa­vai­tę Bir­žų mies­te ir ra­jo­ne rea­ga­vo­me į 71 pra­ne­ši­mą apie įvai­rius įvy­kius.

Pra­dė­ti 7 iki­teis­mi­niai ty­ri­mai: 3 dėl fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo, 2 dėl va­gys­čių, 1 dėl au­to­mo­bi­lio vai­ra­vi­mo esant ne­blai­viam ir 1 dėl pa­si­prie­ši­ni­mo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nui.

Nus­ta­ty­ti 47 ad­mi­nist­ra­ci­niai nu­si­žen­gi­mai, iš jų 24 - dėl ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mų: 3 ne­blai­vūs dvi­ra­ti­nin­kai, 2 as­me­nys vai­ra­vo au­to­mo­bi­lius ne­se­gė­da­mi sau­gos dir­žų, 8 vai­ra­vo au­to­mo­bi­lius kal­bė­da­mi mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais.

Per sa­vai­tę Bir­žų ra­jo­no gat­vė­se ir ke­liuo­se po­li­ci­ja re­gist­ra­vo 4 eis­mo įvy­kius, iš jų 3 - dėl su­si­dū­ri­mo su gy­vū­nais. Eis­mo įvy­kiuo­se žu­vu­sių ar su­žeis­tų žmo­nių ne­bu­vo.

Nuot­rau­ko­je - po su­si­dū­ri­mo su stir­na ap­ga­din­tas au­to­mo­bi­lis (2019-10-06 įvy­kis ke­ly­je Bir­žai-Rau­bo­nys). Stir­na nu­gai­šo.

Bir­žų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to in­for­ma­ci­ja ir nuo­trau­ka