Avarijoje sunkesnių sužalojimų nepatyrė

Bir­žų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to nuo­tr.
Rug­sė­jo 10 d. 16.06 val. Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai ga­vo pra­ne­ši­mą, jog Res­pub­li­kos ir Lan­kų gat­vių san­kry­žo­je įvy­ko ava­ri­ja – su­si­dū­rė du VW Pas­sat au­to­mo­bi­liai, vie­nas jų – ver­tė­si.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis ša­lu­ti­niu ke­liu va­žia­vęs vai­ruo­to­jas ne­pra­lei­do pa­grin­di­niu ke­liu va­žia­vu­sio au­to­mo­bi­lio. Iš ša­lu­ti­nio ke­lio iš­lė­ku­sį au­to­mo­bi­lį vai­ra­vo 1984 m. gi­męs vai­ruo­to­jas. Pag­rin­di­niu ke­liu va­žia­vu­sį VW Pas­sat vai­ra­vo 1938 m. gi­mi­mo mo­te­ris, ku­rios au­to­mo­bi­lis nuo smū­gio nu­va­žia­vo nuo ke­lio ir ver­tė­si. Kar­tu su ja va­žia­vo anū­kai: 1992 ir 2004 m. gi­mi­mo. Lai­mei, žmo­nės di­de­lių su­ža­lo­ji­mų ne­pa­ty­rė.