Šventinis apmaudas: direktorius sulaikytas, absolventai – be diplomų

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Bir­žų tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro Va­bal­nin­ko sky­riui bir­že­lio 27-oji bu­vo ne­šven­tiš­ka die­na. Ant kai ku­rių dip­lo­mų pri­trū­ko di­rek­to­riaus pa­ra­šo. Pats di­rek­to­rius šven­tė­je ne­da­ly­va­vo, nes pa­ke­liui į šven­tę bu­vo su­lai­ky­tas pa­rei­gū­nų.
Bir­žų tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­re, Va­bal­nin­ke ir Bir­žuo­se bir­že­lio 27 ir 28 die­no­mis vy­ko pro­fe­si­nio mo­ky­mo dip­lo­mų įtei­ki­mo šven­tės. Paaiš­kė­jo: Va­bal­nin­ko sky­riaus lo­gis­to eks­pe­di­to­riaus spe­cia­ly­bės gru­pės ab­sol­ven­tams įteik­ti dip­lo­mai be di­rek­to­riaus pa­ra­šo. 23 dip­lo­mai vėl su­rink­ti ir su­grą­žin­ti į cent­rą. Cent­ro di­rek­to­rius Dai­nius Žu­kaus­kas ket­vir­ta­die­nį ir penk­ta­die­nį dar­be ne­pa­si­ro­dė. Kur di­rek­to­rius din­go ir ka­da ab­sol­ven­tai gaus tvar­kin­gus dip­lo­mus?

Sig­na­las

Bir­že­lio 27-ąją bai­gian­tis dar­bo die­nai "Bir­žie­čių žo­dis" su­lau­kė skam­bu­čio. Mo­te­ris pik­ti­no­si: Va­bal­nin­ko sky­riu­je vy­ko dip­lo­mų įtei­ki­mo šven­tė. Bet ne vi­si ab­sol­ven­tai dip­lo­mus at­siė­mė. Ant kai ku­rių dip­lo­mų, tvir­ti­no pa­šne­ko­vė, trū­ko di­rek­to­riaus pa­ra­šo. Pa­sak pa­šne­ko­vės, di­rek­to­rius ne­pa­si­ro­dė ir dip­lo­mų įtei­ki­mo šven­tė­je.

– Moks­lei­viai mo­kė­si tre­jus me­tus, o di­rek­to­rius ne­su­ra­do ke­lio­li­kos mi­nu­čių pa­ra­šui. Ka­da mes tuos dip­lo­mus at­gau­si­me? Kai ku­rie no­ri stu­di­jas tęs­ti ko­le­gi­jo­se, – pik­ti­no­si pa­šne­ko­vė.

Ne­pa­no­ru­si pri­si­sta­ty­ti pa­var­dės, ji ti­ki­no: di­rek­to­rius gir­tas. Ir ra­gi­no ne­del­siant skam­bin­ti į dar­bo­vie­tę ir tik­rin­ti, ar di­rek­to­rius dar­be?

Di­rek­to­rius Dai­nius Žu­kaus­kas neat­si­lie­pė nei dar­bo, nei mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu. Bir­žų tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro sky­riaus ve­dė­jas Ei­man­tas Ga­siū­nas "Bir­žie­čių žo­džiui" paaiš­ki­no: ket­vir­ta­die­nio ry­tą cent­ro di­rek­to­rius iš­vy­ko į Va­bal­nin­ko sky­rių įteik­ti ab­sol­ven­tams dip­lo­mų.

Ne­su­lauk­ta

Va­bal­nin­ko sky­riaus ve­dė­ja Vi­li­ja Dau­kie­nė pa­tvir­ti­no:

– Bir­že­lio 27 die­ną dip­lo­mų įtei­ki­mo šven­tė vy­ko. Pro­fe­si­nio mo­ky­mo dip­lo­mus šie­met ga­vo 161 ab­sol­ven­tas. Ne vi­si į iš­kil­mes at­vy­ko. Cent­ro di­rek­to­rius bu­vo pa­ža­dė­jęs šven­tė­je da­ly­vau­ti, bet mes jo ne­su­lau­kė­me. Ko­dėl, ne­ži­nau. Dir­bu jau pen­kio­li­ka me­tų ir man toks at­ve­jis pir­mas. Taip, ant kai ku­rių dip­lo­mų trū­ko di­rek­to­riaus pa­ra­šo. Dip­lo­mus įtei­kiau aš, – pa­sa­ko­jo ve­dė­ja Vi­li­ja Dau­kie­nė.

Pa­sak ve­dė­jos, pa­ruoš­ti dip­lo­mai į Bir­žus di­rek­to­riui bu­vo pri­sta­ty­ti bir­že­lio 25 die­ną. Dip­lo­mus iš cent­ro paė­mė ir at­gal į Va­bal­nin­ką prieš dip­lo­mų įtei­ki­mo šven­tę par­ve­žė sky­riaus vai­ruo­to­jas. Di­rek­to­riaus pa­ra­šo trū­ko ant 23 lo­gis­to eks­pe­di­to­riaus spe­cia­ly­bę bai­gu­sių moks­lei­vių dip­lo­mų.

– Dip­lo­mus be di­rek­to­riaus pa­ra­šo įtei­kiau 9 ab­sol­ven­tams (ki­ti neat­vy­ko). Pas­te­bė­ję, kad ant dip­lo­mai be di­rek­to­riaus pa­ra­šo, dip­lo­mus vėl su­rin­ko­me ir pri­sta­tė­me at­gal į Bir­žus, į cent­rą. Di­rek­to­riaus pa­ra­šo ne­bu­vo ir ant pa­dė­kų, – tvir­ti­no Va­bal­nin­ko sky­riaus ve­dė­ja V. Dau­kie­nė.

"Bir­žie­čių žo­dis" di­rek­to­riaus D. Žu­kaus­ko dar­be ne­su­ra­do ir ki­tą die­ną, penk­ta­die­nį. Dar­buo­to­jai ne­ga­lė­jo paaiš­kin­ti, kur din­go di­rek­to­rius. Pa­ta­rė skam­bin­ti jo darb­da­viui – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos moks­lo, kul­tū­ros ir spor­to mi­nis­te­ri­jai.

Iš po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to su­ves­ti­nės

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to įvy­kių su­ves­ti­nė­je pa­si­ro­dė to­kio tu­ri­nio ži­nu­tė: "2019 06 27 11.45 Bir­žų r. Va­bal­nin­ko mstl. B. Sruo­gos g. ne­blai­vus (2,18 pro­m. gir­tu­mas) vy­ras ( gim.1973 m.) gyv. Bir­žų m. Lais­vės g. vai­ra­vo au­to­mo­bi­lį "FORD MON­DEO". Įta­ria­ma­sis su­lai­ky­tas".

Bir­žų ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas D. Val­ta­ris "Bir­žie­čių žo­džiui" pa­tvir­ti­no: taip. Su­lai­ky­ta­sis – Bir­žų tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro di­rek­to­rius D. Žu­kaus­kas.

Dip­lo­mai su pa­ra­šais

Ka­da Va­bal­nin­ko sky­riaus lo­gis­ti­kos eks­pe­di­to­riaus gru­pės ab­sol­ven­tai iš cent­ro at­gaus tvar­kin­gus, su di­rek­to­riaus pa­ra­šu dip­lo­mus?

Pir­ma­die­nį Bir­žų tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­re paaiš­ki­no: di­rek­to­rius D. Žu­kaus­kas iš­vy­ko į mi­nis­te­ri­ją. O ab­sol­ven­tų dip­lo­mai jau su di­rek­to­riaus pa­ra­šais.

Kas nu­ti­ko, kad ant vie­nos gru­pės ab­sol­ven­tų dip­lo­mų ne­bu­vo di­rek­to­riaus pa­ra­šo? Dar­buo­to­jai į kal­bas ne­si­lei­do ir tei­si­no­si: jie spau­da ne­pa­si­ti­ki. Jų žo­džiais, žur­na­lis­tai fak­tus iš­krai­po taip, kad pa­skui sa­vo pa­sa­ky­tų žo­džių ne­be­ga­li at­pa­žin­ti.

– Ka­da, kur ir kaip šiems ab­sol­ven­tams bus tei­kia­mi dip­lo­mai – ne­ži­nau. Aš neį­ga­lio­tas. Spren­di­mus de­ri­na ir priims aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos, – "Bir­žie­čių žo­džiui" pir­ma­die­nį tvir­ti­no Bir­žų tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro sky­riaus ve­dė­jas Ei­man­tas Ga­siū­nas.