Su ligoniais bendrauja „Skype“

Su ligoniais bendrauja „Skype“

Su li­go­niais bend­rau­ja „Sky­pe“

Prieš ke­le­tą mė­ne­sių Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Tu­ber­ku­lio­zės ir plau­čių li­gų kli­ni­ka su kai ku­riais pa­cien­tais, be­si­gy­dan­čiais tu­ber­ku­lio­zę, pra­dė­jo bend­rau­ti per pro­gra­mą „Sky­pe“. Kiek­vie­ną ry­tą bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­ja in­ter­ne­tu su­si­sie­kia su pa­cien­tu, ku­ris prieš vaiz­do ka­me­rą iš­ge­ria vais­tų do­zę. Pa­sak me­di­kų, ši nau­jo­vė la­bai pa­to­gi žmo­nėms, ku­rie dir­ba, stu­di­juo­ja ir ne­ga­li kas ry­tą at­vyk­ti į kli­ni­ką.

Jur­gi­ta JUŠ­KE­VI­ČIE­NĖ

jurgita@skrastas.lt

Pik­ty­biš­kai nu­trau­kus gy­dy­mą, ga­li­ma gy­dy­ti pri­vers­ti­nai

Da­nu­tė Ja­dze­vi­čie­nė, Tu­ber­ku­lio­zės ir plau­čių li­gų kli­ni­kos kon­sul­ta­ci­jų po­lik­li­ni­kos ve­dė­ja, sa­ko, kad efek­ty­viau­sia tu­ber­ku­lio­zės pre­ven­ci­jos prie­mo­nė – sėk­min­gai iš­gy­dy­tas kiek­vie­nas as­muo, su­si­rgęs at­vi­ra tu­ber­ku­lio­zės for­ma, kad ne­bep­la­tin­tų li­gos.

Kli­ni­ko­je tei­kia­ma DOTS (tie­sio­giai kont­ro­liuo­ja­mo ne­pert­rau­kia­mo gy­dy­mo) pa­slau­ga. Ši pa­slau­ga tu­ber­ku­lio­ze ser­gan­čiam pa­cien­tui tei­kia­ma iki vi­siš­ko pa­svei­ki­mo.

Kli­ni­ko­je šiuo me­tu yra 13 pa­cien­tų, ku­riems tei­kia­ma DOTS pa­slau­ga. Dau­gu­ma li­go­nių kas­dien dar­bo die­no­mis at­vyks­ta vais­tų iš­ger­ti į DOTS ka­bi­ne­tą, pen­ki pa­cien­tai šiuo me­tu pa­skir­tą vais­tų do­zę su­var­to­ja tie­sio­gi­nio ry­šio in­ter­ne­tu me­tu. Šie pa­cien­tai DOTS ka­bi­ne­te vais­tus pa­sii­ma sa­vai­tei.

Kad su pa­cien­tais ga­li­ma bend­rau­ti skai­pu, Šiau­lių me­di­kai nu­si­žiū­rė­jo iš ko­le­gų lat­vių.

Al­gir­das Gau­rons­kis, Tu­ber­ku­lio­zės ir plau­čių li­gų kli­ni­kos di­rek­to­rius, ne­se­niai da­ly­va­vo se­mi­na­re Lon­do­ne, ku­ria­me toks bū­das pri­sta­ty­tas kaip nau­jo­vė. Se­mi­na­re taip pat pri­sta­ty­tas ki­tas bū­das bend­rau­ti – trum­po­sios ži­nu­tės. Kol kas ne­pa­sie­kia­ma nau­jo­vė at­ro­do iš­ma­nio­sios vais­tų dė­žu­tės. Ati­da­rius dė­žu­tę ir išė­mus vais­tą, iš­siun­čia­ma ži­nu­tė gy­dy­to­jui.

Pa­cien­tų, ku­riems Šiau­liuo­se tei­kia­ma DOTS pa­slau­ga, skai­čius svy­ruo­ja. Kar­tais jis vir­ši­ja 20, kar­tais ne­sie­kia 10. Vie­niems pa­cien­tams vais­tus rei­kia var­to­ti po­rą mė­ne­sių, ki­tiems – iki dve­jų me­tų, pri­klau­so nuo li­gos sun­ku­mo ir kaip se­ka­si gy­dy­ti.

„Kar­tais li­go­niams ky­la klau­si­mas, ko­dėl rei­kia dar 18 mė­ne­sių kas­dien vaikš­čio­ti pas mus, ger­ti sau­jas tab­le­čių. Bet gy­dy­tis rei­kia, nes tu­ber­ku­lio­zė mie­ga“, – sa­ko gy­dy­to­ja D. Ja­dze­vi­čie­nė.

Jos žo­džiais, ne tik so­cia­liai pa­žei­džia­mi žmo­nės nu­trau­kia gy­dy­mą. Bū­na, kad vais­tus pa­mirš­ta ger­ti ir są­mo­nin­gi, iš­si­la­vi­nę žmo­nės. To­dėl tie­sio­giai kont­ro­liuo­ja­mas gy­dy­mas, pri­mi­ni­mas iš­ger­ti vais­tus yra bū­ti­nas.

Jei­gu pa­cien­tas pik­ty­biš­kai nu­trau­kia gy­dy­mą, re­mian­tis įsta­ty­mu to­kį li­go­nį ga­li­ma iš­vež­ti pri­vers­ti­nai gy­dyti į Aly­taus ap­skri­ties tu­ber­ku­lio­zės li­go­ni­nę.

DOTS ka­bi­ne­te ne tik pa­si­rū­pi­na­ma, kad pa­cien­tas iš­ger­tų vais­tus, bet ir kal­ba­ma­si su li­go­niu apie jo li­gą, svei­ki­mo re­zul­ta­tus. D. Ja­dze­vi­čie­nė sa­ko, kad kal­bė­ti su pa­cien­tu apie tai, koks il­gas ir nuo­sek­lus gy­dy­mas lau­kia, pra­de­da­ma dar jam gu­lint li­go­ni­nė­je.

Neat­sie­ja­mas DOTS ele­men­tas – so­cia­li­nės mo­ty­va­ci­jos ir pa­ra­mos pa­cien­tams už­tik­ri­ni­mas.

Tu­ber­ku­lio­ze ser­gan­tys li­go­niai gau­na ta­lo­nų mais­to pre­kėms įsi­gy­ti, jiems kom­pen­suo­ja­mos ke­lio­nės į ir iš kli­ni­kos iš­lai­dos, ski­ria­mi me­di­ka­men­tai vais­tų nuo tu­ber­ku­lio­zės pa­ša­li­niam po­vei­kiui ma­žin­ti.

Lė­šos šiai pa­ra­mai gau­na­mos įgy­ven­di­nant svei­ka­ti­ni­mo pro­jek­tus. Tai su­da­ro apie 6 tūks­tan­čius eu­rų kas­met. Da­lis šių lė­šų yra ski­ria­ma ne­draus­tiems ir ri­zi­kos gru­pė­se esan­tiems as­me­nims tik­rin­ti dėl tu­ber­ku­lio­zės.

Nuo šių me­tų bir­že­lio 1 die­nos DOTS me­tu vais­tai nuo tu­ber­ku­lio­zės ski­ria­mi ne­mo­ka­mai.

Si­tua­ci­ja ge­rė­ja?

A. Gau­rons­kis sa­ko, kad Lie­tu­vo­je nuo 1998 iki 2012 me­tų tu­ber­ku­lio­zės at­ve­jų su­ma­žė­jo be­veik 45 pro­cen­tais. Ne­pai­sant to, šiuo me­tu 100 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų ten­ka dau­giau kaip 40 tu­ber­ku­lio­zės li­go­nių, kai, pa­vyz­džiui, Es­ti­jo­je – tik 20 li­go­nių 100 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų.

„No­rint su­ma­žin­ti ser­ga­mu­mą, pir­miau­sia rei­kia išaiš­kin­ti, diag­no­zuo­ti tu­ber­ku­lio­zę, o pa­skui ją gy­dy­ti. Jei­gu žmo­gus šian­dien su­si­rgtų plau­čių už­de­gi­mu, tai spa­lio vi­du­ry­je jis bū­tų svei­kas. Jei šian­dien žmo­gus su­si­rgtų tu­ber­ku­lio­ze, jis pa­sveik­tų tik ko­vo mė­ne­sį, o jei su­si­rgtų at­spa­ria tu­ber­ku­lio­zės for­ma, pa­sveik­tų tik 2018 me­tų spa­lį“, – ly­gi­na A. Gau­rons­kis.

Ar­ti­miau­siu me­tu kiek­vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je tu­rė­tų at­si­ras­ti DOTS ka­bi­ne­tai.

Pa­sak A. Gau­rons­kio, sie­kiant ma­žin­ti tu­ber­ku­lio­zės li­gos at­ve­jų svar­bu keis­ti ir vi­suo­me­nės po­žiū­rį. Daž­nas įsi­vaiz­duo­ja, kad šia li­ga su­ser­ga tik be­na­miai. Be­je, jų – vie­ne­tai. Tu­ber­ku­lio­zė ne­re­tai pa­ker­ta ki­tus.

„Kar­tais iš­girs­tu ste­bin­tis, kaip iš­lei­džiam iš li­go­ni­nės iki ga­lo ne­pas­vei­ku­sį žmo­gų. Bet jei­gu jis ge­ria vais­tus, po dvie­jų sa­vai­čių gy­dy­mo, kad ir iš­ski­ria bak­te­ri­jas, bet jos ne­su­ke­lia li­gos. Ki­taip tu­ri­me žiū­rė­ti į li­gą ir li­go­nį“, – pa­žy­mi A. Gau­rons­kis.

Ma­te­ria­li­nė pa­ra­ma tu­ber­ku­lio­zės li­go­niams yra la­bai svar­bi, nes su­si­rgę jie il­gam tam­pa ne­dar­bin­gi ir pa­ten­ka į „eko­no­mi­nę duo­bę“. Ne­ga­na to, trūks­ta vi­suo­me­nės to­le­ran­ci­jos.

Pa­sak gy­dy­to­jo, pri­vers­ti­nis gy­dy­mas – praei­tas eta­pas. Žmo­gus tu­ri su­pras­ti gy­dy­mo­si svar­bą, jam tu­ri pa­dė­ti ir ap­lin­ki­niai. A. Gau­rons­kis pa­si­džiau­gė, kad pa­cien­tai tam­pa su­pra­tin­ges­ni ir į Aly­tų ten­ka iš­vež­ti tik vie­ną ki­tą li­go­nį.

„Jei šian­dien žmo­gus su­si­rgtų tu­ber­ku­lio­ze, jis pa­sveik­tų tik ko­vo mė­ne­sį, o jei su­si­rgtų at­spa­ria tu­ber­ku­lio­zės for­ma, pa­sveik­tų tik 2018 me­tų spa­lį.

Li­go­ni­nės nuo­tr.

BEND­RA­VI­MAS: Šiau­lių tu­ber­ku­lio­zės ir plau­čių li­gų kli­ni­ko­je vie­toj vais­ti­nės įreng­tas DOTS (tie­sio­giai kont­ro­liuo­ja­mo ne­pert­rau­kia­mo gy­dy­mo) ka­bi­ne­tas, ku­ria­me bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­ja An­dže­li­na Šker­bie­nė kas ry­tą pa­cien­tams, be­si­gy­dan­tiems tu­ber­ku­lio­zę, pa­duo­da vais­tus. Su ki­tais pa­cien­tais su­si­skam­bi­na skai­pu. Me­di­kei ste­bint jie iš­ge­ria vais­tus bū­da­mi na­mie.

GY­DY­TO­JAI: Iš de­ši­nės: Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Tu­ber­ku­lio­zės ir plau­čių li­gų kli­ni­kos di­rek­to­rius Al­gir­das Gau­rons­kis, kon­sul­ta­ci­jų po­lik­li­ni­kos ve­dė­ja Da­nu­tė Ja­dze­vi­čie­nė ir bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­ja An­dže­li­na Šker­bie­nė nuo­lat ieš­ko bū­dų, kaip mo­ty­vuo­ti ir pa­dė­ti ser­gan­tiems tu­ber­ku­lio­ze.