Pėdų problemos. Kaip jų išvengti?

Pėdų problemos. Kaip jų išvengti?

Pė­dų pro­ble­mos. Kaip jų iš­veng­ti?

Pė­da – žmo­gaus kū­no pa­grin­das iš 26 kau­lų, ku­rie kar­tu su rau­me­ni­mis, saus­gys­lė­mis, ner­vais ir krau­ja­gys­lė­mis lei­džia žmo­gui ju­dė­ti. Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, apie 80 % gy­ven­to­jų tu­ri įvai­rių nu­si­skun­di­mų dėl pė­dų.

Gy­dy­to­jai or­to­pe­dai trau­ma­to­lo­gai daž­niau­siai nu­ro­do šias pė­dų de­for­ma­ci­jų prie­žas­tis:

- Pa­vel­di­mu­mas;

- Li­gos ir trau­mos;

- Ne­pa­to­gi ava­ly­nė;

- Sto­vi­mas dar­bas;

- Są­na­rių li­gos.

Daž­niau­sia de­for­ma­ci­ja – „Iš­šo­kę pė­dų kau­liu­kai“

Ar ži­no­jo­te, jog vy­rų tar­pe di­des­nis trau­mi­nių pė­dos de­for­ma­ci­jų skai­čius, o mo­te­rų pė­dos la­biau­siai ken­čia dėl ne­tin­ka­mos ava­ly­nės? Iš daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čių pė­dos de­for­ma­ci­jų rei­kė­tų iš­skir­ti Hal­lux val­gus ("iš­šo­kę kau­liu­kai") – san­ty­kis vy­rų ir mo­te­rų tar­pe 1 : 10. Vien tik JAV per me­tus at­lie­ka­ma 200.000 Hal­lux val­gus ope­ra­ci­jų.

„Ne­ko­re­guo­jant pė­dų de­for­ma­ci­jų, su­trin­ka ko­jos ašis, dėl to ga­li at­si­ras­ti aukš­čiau esan­čių są­na­rių – čiur­nos, ke­lio, klu­bo – ir stu­bu­ro de­for­ma­ci­jos ir skaus­mai“, – per­spė­ja gy­dy­to­jas or­to­pe­das trau­ma­to­lo­gas  Al­gir­das Ba­si­jo­kas ir pa­tei­kia ke­lis ver­tin­gus pa­ta­ri­mus.

Aukš­ta­kul­niai – tik re­toms pro­goms

Mo­te­rims re­ko­men­duo­ja­ma avė­ti ba­tus ne aukš­tes­ne nei 5 cm pa­kul­ne. Ava­ly­nės prie­kis ne­tu­rė­tų bū­ti smai­lė­jan­tis. Avint aukš­ta­kul­nius di­džio­ji krū­vio da­lis ten­ka pa­di­kau­liams ir pirš­tams, dėl šios prie­žas­ties pra­džio­je at­si­ran­da skaus­mas, il­gai­niui vys­to­si de­for­ma­ci­jos. Bū­tent dėl šių prie­žas­čių ne­pa­ta­ria­ma jų avė­ti kas­dien.

Vai­kų ava­ly­nė ne­tu­ri ri­bo­ti pė­dos ju­de­sių

Vai­kams iki 5-6 me­tų for­muo­ja­si pė­dos skliau­tai, to­dėl ge­riau­siai jiems tik­tų ana­to­miš­kai adap­tuo­ta ava­ly­nė iš na­tū­ra­lių kvė­puo­jan­čių me­džia­gų. Ba­to prie­kis tu­rė­tų bū­ti pa­kan­ka­mai pla­tus, kad ne­trik­dy­tų pė­dos pirš­tu­kų ju­de­sių, ba­tu­ko už­kul­nis – pa­kan­ka­mai tvir­tas, kad sta­bi­li­zuo­tų čiur­ną ir ne­kryp­tų pė­da, pa­das – lanks­tus ir ne­sli­dus.

Ne­pa­to­gius ba­tus ga­li „pa­tai­sy­ti“ įdėk­lai

Šiuo me­tu ava­ly­nės par­duo­tu­vė­se ap­stu ana­to­miš­kai iš­for­muo­tos, kom­for­tiš­kos ava­ly­nės, pri­tai­ky­tos ir jaut­rioms pė­doms ar net pė­doms su iš­šo­ku­siais kau­liu­kais. Ta­čiau yra spren­di­mas, kaip ne­pa­to­gius ba­tus pa­vers­ti šiek tiek pa­to­ges­niais. Vais­ti­nė­se ar or­to­pe­di­nių pre­kių par­duo­tu­vė­se pla­tus įvai­riau­sių įdėk­lų pa­si­rin­ki­mas – minkš­tes­nių, kie­tes­nių, su skliau­tų at­ra­mo­mis. Ava­ly­nės įdėk­lai  iš­lai­ko pė­das tai­syk­lin­go­je fi­zio­lo­gi­nė­je pa­dė­ty­je, to­ly­giai pa­skirs­to pė­doms ten­kan­tį krū­vį, ma­ži­na pė­dų nuo­var­gį ir skaus­mą. Su įdėk­lais tie­siog pa­to­giau vaikš­čio­ti.

Ava­ly­nės įdėk­lus pa­ta­ria­ma iš­ban­dy­ti šiais at­ve­jais: jei jau­čia­te grei­tą ko­jų nuo­var­gį, var­gi­na pė­dų, ko­jų ar nu­ga­ros skaus­mas, esant pė­dų de­for­ma­ci­joms.

Pa­dė­ti ga­li pė­dų ty­ri­mas

Kom­piu­te­ri­nio pė­dų ty­ri­mo me­tu už­li­pa­ma ant spe­cia­laus ta­ke­lio, pė­dos nu­ska­nuo­ja­mos, o tri­ma­tis pė­dų at­vaiz­das kom­piu­te­rio ek­ra­ne pa­ro­do ana­to­mi­nę pė­dų struk­tū­rą, ašis, tiks­lias ap­kro­vas at­ski­roms pė­dos zo­noms ei­nant. Pa­do­ba­rog­ra­fu iš­si­tir­ti re­ko­men­duo­ja­ma: žmo­nėms, ku­rių pė­doms dėl il­go sto­vė­ji­mo, vaikš­čio­ji­mo ar spor­ta­vi­mo ten­ka ypač di­de­lis krū­vis, be­si­skun­džian­tiems pė­dų, kul­nų ir blauz­dų nuo­var­giu, žmo­nėms, ku­riems sun­ku pri­si­tai­ky­ti įpras­tą ava­ly­nę.

Ar lie­tu­viai rū­pi­na­si sa­vo pė­do­mis?

Kaip ir vi­sa­me pa­sau­ly­je, taip ir Lie­tu­vo­je, da­lis žmo­nių, ku­riems rū­pi svei­ka­ta, rū­pi­na­si ir pė­do­mis, o ki­tai gru­pei svei­ka­ta ne­rū­pi... Jiems at­ro­do, kad gy­dy­to­jai ar ki­ti svei­ka­ti­ni­mo spe­cia­lis­tai tai tu­ri pa­da­ry­ti už juos. Kol šis po­žiū­ris ne­pa­si­keis, kol pa­tys ne­siim­si­me pre­ven­ci­jos prie­mo­nių, kol esa­me dar svei­ki, jo­kios me­di­ci­nos prie­mo­nės ar pa­ti bran­giau­sia ava­ly­nė mums ne­pa­dės...

www.or­to­pe­di­ja.lt

www.svei­ka­ti­ne.lt