Paslaptingasis vitaminas B12

Gy­dy­to­ja In­ga La­pū­nie­nė.
Jau ku­rį lai­ką jau­čia­tės nuo­lat pa­var­gę, pra­stė­ja at­min­tis ir da­ro­si vis sun­kiau su­si­kaup­ti. Ma­no­te, kad pa­pras­čiau­siai trūks­ta poil­sio? O gal vi­ta­mi­no B12?
Me­ga­lob­las­ti­nė ane­mi­ja, dar va­di­na­ma vi­ta­mi­no B12 sto­kos ma­žak­rau­jys­te, – ty­liai pro­gre­suo­jan­tis svei­ka­tos su­tri­ki­mas, pa­si­reiš­kian­tis, kai or­ga­niz­mui trūks­ta šio gy­vy­biš­kai svar­baus, bet ma­žai kam pa­žįs­ta­mo vi­ta­mi­no. Pa­sak Me­di­ci­nos diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo cent­ro šei­mos gy­dy­to­jos In­gos La­pū­nie­nės, B12 – vie­nas su­dė­tin­giau­sių ir pa­slap­tin­giau­sių vi­ta­mi­nų, da­ly­vau­jan­tis dau­gy­bė­je vi­so or­ga­niz­mo pro­ce­sų nuo pat gy­vy­bės už­si­mez­gi­mo, o dėl jo trū­ku­mo su­trin­ka ne vie­na or­ga­niz­mo funk­ci­ja ir net ga­li at­si­ras­ti ne­grįž­ta­mų pa­ki­ti­mų.

Vi­ta­mi­nas B12 svar­bus vi­so or­ga­niz­mo funk­ci­joms

„Pir­miau­sia šis vi­ta­mi­nas itin svar­bus vie­nos iš or­ga­niz­me vyks­tan­čių reak­ci­jų – ami­no­rūgš­čių ho­mo­cis­tei­no sin­te­zei į me­tio­ni­ną, ku­rios me­tu iš­si­ski­ria bio­lo­giš­kai ak­ty­vi fo­lio rūgš­ties for­ma, la­bai svar­bi krau­jo­da­ros sis­te­mai. Or­ga­niz­me trūks­tant fo­lio rūgš­ties, slo­pi­na­ma sin­te­zė krau­ją ga­mi­nan­čio­se ka­mie­ni­nė­se ląs­te­lė­se, su­trin­ka jų da­li­ji­ma­sis. Dėl to su­ma­žė­ja krau­jo kū­ne­lių: erit­ro­ci­tų, trom­bo­ci­tų kie­kis, ma­žė­ja he­mog­lo­bi­no kon­cent­ra­ci­ja“, – paaiš­ki­na gy­dy­to­ja.

Pa­sak jos, itin svar­bi vi­ta­mi­no B12 funk­ci­ja – da­ly­va­vi­mas rie­ba­lų rūgš­čių sin­te­zės pro­ce­suo­se, ku­riems su­tri­kus, su­trin­ka ir ner­vi­nių ląs­te­lių den­gia­mo­jo sluoks­nio mie­li­no su­si­da­ry­mas bei at­si­nau­ji­ni­mas, pra­si­de­da ano­ma­lių rie­ba­lų rūgš­čių sin­te­ti­ni­mas, ku­rios įsi­ter­pia į ner­vi­nių ląs­te­lių memb­ra­nas. Ki­taip ta­riant, vi­ta­mi­nas B12 yra itin svar­bus vi­sos ner­vų sis­te­mos funk­cio­na­vi­mui.

Ko­kie po­žy­miai ro­do, kad trūks­ta vi­ta­mi­no B12?

Gy­dy­to­ja pa­ste­bi, kad vi­ta­mi­no B12 trū­ku­mą, o vė­liau ir at­si­ran­dan­čią pik­ty­bi­nę ma­žak­rau­jys­tę iš­duo­da įvai­rūs, de­ja, ne­spe­ci­fi­niai po­žy­miai, to­dėl juos sun­ku at­skir­ti nuo ki­tų li­gų.

„Daž­niau­siai pa­si­tai­kan­tis simp­to­mas, ku­riuo skun­džia­si di­džio­ji da­lis vi­ta­mi­no B12 sto­kos ma­žak­rau­jys­te ser­gan­čių žmo­nių, – nuo­var­gis. Daž­ną taip pat ka­muo­ja mie­guis­tu­mas, bend­ras ar rau­me­nų silp­nu­mas. Ne­re­tai su šio vi­ta­mi­no trū­ku­mu su­si­dū­rę žmo­nės skun­džia­si apa­ti­ja, pa­blo­gė­ju­sia at­min­ti­mi ar kon­cent­ra­ci­jos sto­ka. Taip pat ne­re­tai pa­si­reiš­kia to­kie ne­ma­lo­nūs po­jū­čiai kaip ga­lū­nių dilg­čio­ji­mas ar tir­pi­mas, ga­li su­trik­ti re­ga. Vi­ta­mi­no B12 trū­ku­mą or­ga­niz­me ro­do ir odos pa­blyš­ki­mas, ope­lės glei­vi­nė­je, lie­žu­vio įtrū­ki­mai, plau­kų slin­ki­mas. Vai­kams su­lė­tė­ja au­gi­mo ir vys­ty­mo­si pro­ce­sai, vy­res­nia­me am­žiu­je B12 trū­ku­mas ga­li pri­si­dė­ti prie Alz­hei­me­rio li­gos at­si­ra­di­mo, de­men­ci­jos pro­gre­sa­vi­mo“, – pa­sa­ko­ja šei­mos gy­dy­to­ja ir jau­čian­tiems bent vie­ną iš šių simp­to­mų pa­ta­ria pa­si­tik­rin­ti, ar or­ga­niz­me pa­kan­ka šio svar­baus vi­ta­mi­no.

Pa­sak gy­dy­to­jos, įdo­mu tai, kad ke­pe­nys ge­ba su­kaup­ti šio vi­ta­mi­no at­sar­gų, ku­rių pa­kan­ka net ke­le­riems me­tams. Dėl to net ir esant B12 de­fi­ci­tui, dar ku­rį lai­ką ga­li­te ne­jaus­ti jo­kių simp­to­mų. Vis dėl­to ma­žė­jant šio vi­ta­mi­no at­sar­goms or­ga­niz­me, pa­laips­niui vys­to­si me­ga­lob­las­ti­nė ane­mi­ja.

Be­je, me­ga­lob­las­ti­nė ane­mi­ja, ar­ba B12 ma­žak­rau­jys­tė, la­biau bū­din­ga vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms, nes dėl skran­džio at­ro­fi­jos, skran­džio glei­vi­nės už­de­gi­mų ar ki­tų pa­to­lo­gi­jų su­trin­ka ten esan­čio vi­di­nio (Kast­lio) fak­to­riaus sin­te­zė, ku­ris la­bai svar­bus vi­ta­mi­nui B12 įsi­sa­vin­ti.

Bend­ro krau­jo ty­ri­mo ne­pa­kan­ka

Gy­dy­to­jos tei­gi­mu, šį su­tri­ki­mą ne vi­sa­da pa­pras­ta pa­ste­bė­ti, net ir re­gu­lia­riai at­lie­kant ty­ri­mus. „Bend­ras krau­jo ty­ri­mas ga­li tik pa­dė­ti už­ves­ti ant ke­lio ir įtar­ti vi­ta­mi­no B12 sto­kos ma­žak­rau­jys­tę. Ver­ti­nant bend­ro krau­jo ty­ri­mo re­zul­ta­tus, apie tai su­fle­ruo­ja su­ma­žė­ju­si he­mog­lo­bi­no kon­cent­ra­ci­ja, erit­ro­ci­tų ir trom­bo­ci­tų skai­čiaus su­ma­žė­ji­mas krau­jy­je, ta­čiau tai lei­džia tik įtar­ti, kad or­ga­niz­me ga­li­mai trūks­ta šio svar­baus vi­ta­mi­no. Tiks­liai įver­tin­ti ir diag­no­zuo­ti me­ga­lob­las­ti­nę ane­mi­ją ga­li­ma tik įver­ti­nus kli­ni­ki­nius simp­to­mus, at­li­kus bend­ro krau­jo ir vi­ta­mi­no B12 ty­ri­mus“, – sa­ko I. La­pū­nie­nė. Pa­sak jos, at­lie­kant vi­ta­mi­no B12 ty­ri­mą, kar­tu re­ko­men­duo­ja­ma iš­si­tir­ti ir dėl ga­li­mo fo­lio rūgš­ties trū­ku­mo, nes šie du jun­gi­niai yra glau­džiai su­si­ję, o B12 trū­ku­mas ga­li su­kel­ti ir bio­lo­giš­kai ak­ty­vios fo­lio rūgš­ties trū­ku­mą.

Vi­ta­mi­no B12 šal­ti­nis – gy­vū­ni­nės kil­mės mais­tas

Nors įpras­ta ma­ny­ti, kad, sie­kiant už­tik­rin­ti rei­kia­mą vi­ta­mi­nų kie­kį or­ga­niz­me, rei­kia val­gy­ti pa­kan­ka­mai dar­žo­vių ir vai­sių, gy­dy­to­ja I. La­pū­nie­nė at­krei­pia dė­me­sį, kad, prie­šin­gai nei ki­tų vi­ta­mi­nų, B12 yra tik gy­vū­ni­nės kil­mės mais­to pro­duk­tuo­se.

„Vi­ta­mi­no B12 yra mė­so­je, pa­vyz­džiui, kiau­lie­no­je ir paukš­tie­no­je, taip pat kiau­ši­niuo­se, pie­no pro­duk­tuo­se. Dau­giau­sia šio vi­ta­mi­no yra gy­vū­nų ke­pe­ny­se, inks­tuo­se, taip pat žu­vy­je. De­ja, au­ga­li­nės kil­mės pro­duk­tuo­se vi­ta­mi­no B12 pa­pras­tai nė­ra, to­dėl re­gu­lia­riai at­lik­ti šio vi­ta­mi­no ty­ri­mą ypač re­ko­men­duo­ja­ma pra­kti­kuo­jan­tiems ve­ge­ta­ri­nę ir ve­ga­ni­nę mi­ty­bą“, – sa­ko šei­mos gy­dy­to­ja.

Nors vi­ta­mi­no B12 at­sar­gas ga­li­ma pa­pil­dy­ti val­gant gy­vū­ni­nės kil­mės mais­to pro­duk­tų, jo sty­gių ten­ka kom­pen­suo­ti šio vi­ta­mi­no var­to­jant pa­pil­do­mai. Re­ko­men­duo­ja­ma vi­ta­mi­no B12 pa­ros nor­ma suau­gu­sia­jam yra 3 mik­rog­ra­mai, o nėš­čio­sioms – 4 mik­rog­ra­mai.

Įdo­mūs fak­tai apie vi­ta­mi­ną B12

• B12 yra su­dė­tin­giau­sias vi­ta­mi­nas iš vi­sų.

• Vi­ta­mi­nas B12 bu­vo at­ras­tas ti­riant iki tol ne­pa­gy­do­mą li­gą – pik­ty­bi­nę ma­žak­rau­jys­tę. Da­bar jau ži­no­ma, kad ją iš tie­sų su­ke­lia skran­džio pa­to­lo­gi­ja, dėl ku­rios or­ga­niz­mas neį­si­sa­vi­na vi­ta­mi­no B12.

• 1964 m. Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės moks­li­nin­kė Do­rot­hy Hodg­kin bu­vo ap­do­va­no­ta No­be­lio pre­mi­ja che­mi­jos moks­lų sri­ty­je už vi­ta­mi­no B12 struk­tū­ros nu­sta­ty­mą.

• Vi­ta­mi­nas B12 yra at­spa­rus karš­čiui ir ne­pra­ran­da bio­lo­gi­nio ak­ty­vu­mo net ir esant 100 laips­nių tem­pe­ra­tū­rai, bet leng­vai sky­la rūgš­čio­je ter­pė­je.

• B12 yra vie­nin­te­lis van­de­ny­je tir­pus vi­ta­mi­nas, ku­rio su­dė­ty­je yra me­ta­lo ko­bal­to.

Komentarai

veganas    Pen, 2019-10-18 / 16:20
Gyvūninės kilmės produktai kaip vitamino b12 šaltinis yra gana klaidingas teiginys, nes šį vitaminą gamina bakterijos, esančios dirvoje. Šiais laikais gyvename sterilioje aplinkoje, o jeigu ir dirva nualinta, tada vitamino b12 negaus nei žmonės, nei gyvuliai. Dėl šių priežasčių geriausia vitamina b12 gauti iš maisto papildų arba tokių produktų kaip maistinės mielės.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.