Paslaptingasis vitaminas B12

Gy­dy­to­ja In­ga La­pū­nie­nė.

Jau ku­rį lai­ką jau­čia­tės nuo­lat pa­var­gę, pra­stė­ja at­min­tis ir da­ro­si vis sun­kiau su­si­kaup­ti. Ma­no­te, kad pa­pras­čiau­siai trūks­ta poil­sio? O gal vi­ta­mi­no B12?
Me­ga­lob­las­ti­nė ane­mi­ja, dar va­di­na­ma vi­ta­mi­no B12 sto­kos ma­žak­rau­jys­te, – ty­liai pro­gre­suo­jan­tis svei­ka­tos su­tri­ki­mas, pa­si­reiš­kian­tis, kai or­ga­niz­mui trūks­ta šio gy­vy­biš­kai svar­baus, bet ma­žai kam pa­žįs­ta­mo vi­ta­mi­no. Pa­sak Me­di­ci­nos diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo cent­ro šei­mos gy­dy­to­jos In­gos La­pū­nie­nės, B12 – vie­nas su­dė­tin­giau­sių ir pa­slap­tin­giau­sių vi­ta­mi­nų, da­ly­vau­jan­tis dau­gy­bė­je vi­so or­ga­niz­mo pro­ce­sų nuo pat gy­vy­bės už­si­mez­gi­mo, o dėl jo trū­ku­mo su­trin­ka ne vie­na or­ga­niz­mo funk­ci­ja ir net ga­li at­si­ras­ti ne­grįž­ta­mų pa­ki­ti­mų.

Vi­ta­mi­nas B12 svar­bus vi­so or­ga­niz­mo funk­ci­joms

„Pir­miau­sia šis vi­ta­mi­nas itin svar­bus vie­nos iš or­ga­niz­me vyks­tan­čių reak­ci­jų – ami­no­rūgš­čių ho­mo­cis­tei­no sin­te­zei į me­tio­ni­ną, ku­rios me­tu iš­si­ski­ria bio­lo­giš­kai ak­ty­vi fo­lio rūgš­ties for­ma, la­bai svar­bi krau­jo­da­ros sis­te­mai. Or­ga­niz­me trūks­tant fo­lio rūgš­ties, slo­pi­na­ma sin­te­zė krau­ją ga­mi­nan­čio­se ka­mie­ni­nė­se ląs­te­lė­se, su­trin­ka jų da­li­ji­ma­sis. Dėl to su­ma­žė­ja krau­jo kū­ne­lių: erit­ro­ci­tų, trom­bo­ci­tų kie­kis, ma­žė­ja he­mog­lo­bi­no kon­cent­ra­ci­ja“, – paaiš­ki­na gy­dy­to­ja.

Pa­sak jos, itin svar­bi vi­ta­mi­no B12 funk­ci­ja – da­ly­va­vi­mas rie­ba­lų rūgš­čių sin­te­zės pro­ce­suo­se, ku­riems su­tri­kus, su­trin­ka ir ner­vi­nių ląs­te­lių den­gia­mo­jo sluoks­nio mie­li­no su­si­da­ry­mas bei at­si­nau­ji­ni­mas, pra­si­de­da ano­ma­lių rie­ba­lų rūgš­čių sin­te­ti­ni­mas, ku­rios įsi­ter­pia į ner­vi­nių ląs­te­lių memb­ra­nas. Ki­taip ta­riant, vi­ta­mi­nas B12 yra itin svar­bus vi­sos ner­vų sis­te­mos funk­cio­na­vi­mui.

Ko­kie po­žy­miai ro­do, kad trūks­ta vi­ta­mi­no B12?

Gy­dy­to­ja pa­ste­bi, kad vi­ta­mi­no B12 trū­ku­mą, o vė­liau ir at­si­ran­dan­čią pik­ty­bi­nę ma­žak­rau­jys­tę iš­duo­da įvai­rūs, de­ja, ne­spe­ci­fi­niai po­žy­miai, to­dėl juos sun­ku at­skir­ti nuo ki­tų li­gų.

„Daž­niau­siai pa­si­tai­kan­tis simp­to­mas, ku­riuo skun­džia­si di­džio­ji da­lis vi­ta­mi­no B12 sto­kos ma­žak­rau­jys­te ser­gan­čių žmo­nių, – nuo­var­gis. Daž­ną taip pat ka­muo­ja mie­guis­tu­mas, bend­ras ar rau­me­nų silp­nu­mas. Ne­re­tai su šio vi­ta­mi­no trū­ku­mu su­si­dū­rę žmo­nės skun­džia­si apa­ti­ja, pa­blo­gė­ju­sia at­min­ti­mi ar kon­cent­ra­ci­jos sto­ka. Taip pat ne­re­tai pa­si­reiš­kia to­kie ne­ma­lo­nūs po­jū­čiai kaip ga­lū­nių dilg­čio­ji­mas ar tir­pi­mas, ga­li su­trik­ti re­ga. Vi­ta­mi­no B12 trū­ku­mą or­ga­niz­me ro­do ir odos pa­blyš­ki­mas, ope­lės glei­vi­nė­je, lie­žu­vio įtrū­ki­mai, plau­kų slin­ki­mas. Vai­kams su­lė­tė­ja au­gi­mo ir vys­ty­mo­si pro­ce­sai, vy­res­nia­me am­žiu­je B12 trū­ku­mas ga­li pri­si­dė­ti prie Alz­hei­me­rio li­gos at­si­ra­di­mo, de­men­ci­jos pro­gre­sa­vi­mo“, – pa­sa­ko­ja šei­mos gy­dy­to­ja ir jau­čian­tiems bent vie­ną iš šių simp­to­mų pa­ta­ria pa­si­tik­rin­ti, ar or­ga­niz­me pa­kan­ka šio svar­baus vi­ta­mi­no.

Pa­sak gy­dy­to­jos, įdo­mu tai, kad ke­pe­nys ge­ba su­kaup­ti šio vi­ta­mi­no at­sar­gų, ku­rių pa­kan­ka net ke­le­riems me­tams. Dėl to net ir esant B12 de­fi­ci­tui, dar ku­rį lai­ką ga­li­te ne­jaus­ti jo­kių simp­to­mų. Vis dėl­to ma­žė­jant šio vi­ta­mi­no at­sar­goms or­ga­niz­me, pa­laips­niui vys­to­si me­ga­lob­las­ti­nė ane­mi­ja.

Be­je, me­ga­lob­las­ti­nė ane­mi­ja, ar­ba B12 ma­žak­rau­jys­tė, la­biau bū­din­ga vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms, nes dėl skran­džio at­ro­fi­jos, skran­džio glei­vi­nės už­de­gi­mų ar ki­tų pa­to­lo­gi­jų su­trin­ka ten esan­čio vi­di­nio (Kast­lio) fak­to­riaus sin­te­zė, ku­ris la­bai svar­bus vi­ta­mi­nui B12 įsi­sa­vin­ti.

Bend­ro krau­jo ty­ri­mo ne­pa­kan­ka

Gy­dy­to­jos tei­gi­mu, šį su­tri­ki­mą ne vi­sa­da pa­pras­ta pa­ste­bė­ti, net ir re­gu­lia­riai at­lie­kant ty­ri­mus. „Bend­ras krau­jo ty­ri­mas ga­li tik pa­dė­ti už­ves­ti ant ke­lio ir įtar­ti vi­ta­mi­no B12 sto­kos ma­žak­rau­jys­tę. Ver­ti­nant bend­ro krau­jo ty­ri­mo re­zul­ta­tus, apie tai su­fle­ruo­ja su­ma­žė­ju­si he­mog­lo­bi­no kon­cent­ra­ci­ja, erit­ro­ci­tų ir trom­bo­ci­tų skai­čiaus su­ma­žė­ji­mas krau­jy­je, ta­čiau tai lei­džia tik įtar­ti, kad or­ga­niz­me ga­li­mai trūks­ta šio svar­baus vi­ta­mi­no. Tiks­liai įver­tin­ti ir diag­no­zuo­ti me­ga­lob­las­ti­nę ane­mi­ją ga­li­ma tik įver­ti­nus kli­ni­ki­nius simp­to­mus, at­li­kus bend­ro krau­jo ir vi­ta­mi­no B12 ty­ri­mus“, – sa­ko I. La­pū­nie­nė. Pa­sak jos, at­lie­kant vi­ta­mi­no B12 ty­ri­mą, kar­tu re­ko­men­duo­ja­ma iš­si­tir­ti ir dėl ga­li­mo fo­lio rūgš­ties trū­ku­mo, nes šie du jun­gi­niai yra glau­džiai su­si­ję, o B12 trū­ku­mas ga­li su­kel­ti ir bio­lo­giš­kai ak­ty­vios fo­lio rūgš­ties trū­ku­mą.

Vi­ta­mi­no B12 šal­ti­nis – gy­vū­ni­nės kil­mės mais­tas

Nors įpras­ta ma­ny­ti, kad, sie­kiant už­tik­rin­ti rei­kia­mą vi­ta­mi­nų kie­kį or­ga­niz­me, rei­kia val­gy­ti pa­kan­ka­mai dar­žo­vių ir vai­sių, gy­dy­to­ja I. La­pū­nie­nė at­krei­pia dė­me­sį, kad, prie­šin­gai nei ki­tų vi­ta­mi­nų, B12 yra tik gy­vū­ni­nės kil­mės mais­to pro­duk­tuo­se.

„Vi­ta­mi­no B12 yra mė­so­je, pa­vyz­džiui, kiau­lie­no­je ir paukš­tie­no­je, taip pat kiau­ši­niuo­se, pie­no pro­duk­tuo­se. Dau­giau­sia šio vi­ta­mi­no yra gy­vū­nų ke­pe­ny­se, inks­tuo­se, taip pat žu­vy­je. De­ja, au­ga­li­nės kil­mės pro­duk­tuo­se vi­ta­mi­no B12 pa­pras­tai nė­ra, to­dėl re­gu­lia­riai at­lik­ti šio vi­ta­mi­no ty­ri­mą ypač re­ko­men­duo­ja­ma pra­kti­kuo­jan­tiems ve­ge­ta­ri­nę ir ve­ga­ni­nę mi­ty­bą“, – sa­ko šei­mos gy­dy­to­ja.

Nors vi­ta­mi­no B12 at­sar­gas ga­li­ma pa­pil­dy­ti val­gant gy­vū­ni­nės kil­mės mais­to pro­duk­tų, jo sty­gių ten­ka kom­pen­suo­ti šio vi­ta­mi­no var­to­jant pa­pil­do­mai. Re­ko­men­duo­ja­ma vi­ta­mi­no B12 pa­ros nor­ma suau­gu­sia­jam yra 3 mik­rog­ra­mai, o nėš­čio­sioms – 4 mik­rog­ra­mai.

Įdo­mūs fak­tai apie vi­ta­mi­ną B12

• B12 yra su­dė­tin­giau­sias vi­ta­mi­nas iš vi­sų.

• Vi­ta­mi­nas B12 bu­vo at­ras­tas ti­riant iki tol ne­pa­gy­do­mą li­gą – pik­ty­bi­nę ma­žak­rau­jys­tę. Da­bar jau ži­no­ma, kad ją iš tie­sų su­ke­lia skran­džio pa­to­lo­gi­ja, dėl ku­rios or­ga­niz­mas neį­si­sa­vi­na vi­ta­mi­no B12.

• 1964 m. Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės moks­li­nin­kė Do­rot­hy Hodg­kin bu­vo ap­do­va­no­ta No­be­lio pre­mi­ja che­mi­jos moks­lų sri­ty­je už vi­ta­mi­no B12 struk­tū­ros nu­sta­ty­mą.

• Vi­ta­mi­nas B12 yra at­spa­rus karš­čiui ir ne­pra­ran­da bio­lo­gi­nio ak­ty­vu­mo net ir esant 100 laips­nių tem­pe­ra­tū­rai, bet leng­vai sky­la rūgš­čio­je ter­pė­je.

• B12 yra vie­nin­te­lis van­de­ny­je tir­pus vi­ta­mi­nas, ku­rio su­dė­ty­je yra me­ta­lo ko­bal­to.