Nuo Sosnovskio barščių iki paprasto pomidoro darže: prie ko odai geriau nesiliesti?

Fe­lik­so GRUNS­KIO nuo­tr.
Įsi­bė­gė­jus va­sa­rai, o kar­tu ir dar­žo dar­bų se­zo­nui, į vais­ti­nes plūs­ta vis dau­giau aler­gi­jo­mis be­si­skun­džian­čių žmo­nių. Vi­dur­va­sa­rį, kai orai ypač šil­ti, bė­ri­mą ar kū­ną nu­sė­ju­sias pūs­les daž­nas pai­nio­ja su per il­go kai­ti­ni­mo­si sau­lė­je pa­da­ri­niu, nors prie­žas­tis ga­li sly­pė­ti ap­link au­gan­čiuo­se au­ga­luo­se. Be­je, lie­tin­go­mis die­no­mis kai ku­rie jų tam­pa odai itin pa­vo­jin­gi.

Di­džiau­sią pa­vo­jų svei­ka­tai ke­lia vi­siems ži­no­mas Sos­novs­kio barš­tis, prie ku­rio pri­si­lie­tus, nu­de­gi­mas ga­li baig­tis net mir­ti­mi. Ta­čiau „Eu­ro­vais­ti­nės“ vais­ti­nin­kė Jo­vi­ta Juods­nu­ky­tė at­krei­pia dė­me­sį, kad ati­des­niems rei­kė­tų bū­ti ir sa­va­me dar­že, lau­ko dar­bus sau­giau dirb­ti su gu­mi­nė­mis pirš­ti­nė­mis. Pa­sak vais­ti­nin­kės, ir dar­že au­gan­čios dar­žo­vės ar ža­liuo­jan­tys au­ga­lai so­de ga­li su­kel­ti bė­ri­mus ar net stip­riai nu­de­gin­ti.

„Per­mai­nin­ga lie­tu­viš­ka va­sa­ra, kai sau­lė mai­no­si su lie­tu­mi, su­da­ro la­bai ge­ras są­ly­gas au­ga­lams su­kel­ti ne­ma­lo­nias reak­ci­jas ant odos. To­kiu me­tu rei­kė­tų pa­si­sau­go­ti dar­že au­gi­na­mų kra­pų, pet­ra­žo­lių, pa­star­no­kų, mor­kų la­pų, po­mi­do­rų, pu­pe­lių bei juo­dų­jų ser­ben­tų. Šie au­ga­lai ga­li su­kel­ti bė­ri­mus ir nie­žu­lį. O jei­gu ant odos pa­ste­bė­jo­te van­de­nin­gas pūs­les ir žaiz­das, tai jau ne aler­gi­ja, o nu­de­gin­tos odos po­žy­miai“, – sa­ko vais­ti­nin­kė ir įspė­ja, jog va­sa­rą odą stip­riau­siai nu­de­gin­ti ga­li rū­tos, po­mi­do­rai ir vie­nas pa­vo­jin­giau­sių au­ga­lų – Sos­novs­kio barš­tis.

Už­ten­ka pri­si­lie­ti­mo

Nors svei­ka­tai pa­vo­jin­gą pikt­žo­le va­di­na­mą Sos­novs­kio barš­tį re­ko­men­duo­ja­ma nai­kin­ti, tą da­ry­ti rei­kė­tų la­bai at­sar­giai – dė­vė­ti gu­mi­nes pirš­ti­nes, avė­ti gu­mi­nius ba­tus, pa­si­rū­pin­ti tan­kaus au­di­nio rū­bais il­go­mis ran­ko­vė­mis. Pa­vo­jin­giau­sios yra šio au­ga­lo sul­tys, ta­čiau kait­rią va­sa­ros die­ną nu­de­gi­mą ga­li su­kel­ti ir pa­pras­čiau­sias tie­sio­gi­nis odos kon­tak­tas su pikt­žo­lės la­pais.

„Sos­novs­kio barš­čio sul­ty­se yra la­bai stip­raus aler­ge­no – fu­ra­no­ku­ma­ri­no. Šis aler­ge­nas ypač ak­ty­vus vei­kiant sau­lės spin­du­liams, tad, vos pri­si­lie­tus prie au­ga­lo, jis ga­li su­kel­ti net tre­čio laips­nio nu­de­gi­mą“, – sa­ko „Eu­ro­vais­ti­nės“ spe­cia­lis­tė.

Pa­sak vais­ti­nin­kės, nuo men­ko kon­tak­to su šiuo au­ga­lu oda pa­raus­ta, at­si­ran­da van­de­nin­gos pūs­lės, ku­rias ga­li­ma gy­dy­ti pa­tiems. Ta­čiau jei nu­de­gi­mas stip­rus, at­si­ra­du­sios di­de­lės pūs­lės plyš­ta, ga­li at­si­ras­ti il­gai ne­gy­jan­čios žaiz­dos. Sos­novs­kio barš­čio pa­da­ry­tų žaiz­dų vie­to­je, net šioms už­gi­jus, daž­nai at­si­ran­da il­ga­lai­kės pig­men­ti­nės dė­mės.

Nu­de­gi­mų prie­žiū­ra

Spe­cia­lis­tai pa­ta­ria, nu­si­de­gi­nus Sos­novs­kio barš­čio iš­ski­ria­mo­mis me­džia­go­mis, nu­de­gu­sią vie­tą rei­kia iš kar­to kruopš­čiai nu­plau­ti van­de­niu su mui­lu. Tai pa­de­da nu­va­ly­ti iš­si­sky­ru­sius tok­si­nus, kad šie ne­be­de­gin­tų odos. Vais­ti­nin­kė at­krei­pia dė­me­sį, jog net nu­plo­vus odą nu­de­gi­mai ga­li iš­ryš­kė­ti po ke­lių die­nų, to­dėl kū­ną rei­kia nuo­lat ste­bė­ti.

„Pa­si­ro­džius pūs­le­lėms, nu­de­gin­tą vie­tą rei­kė­tų tep­ti prie­mo­nė­mis nuo nu­de­gi­mų. Prie­žiū­rai tin­ka prie­mo­nės su pan­te­no­liu, nu­ra­min­ti odą pa­de­da ali­jo­šiu­mi pa­pil­dy­ti pre­pa­ra­tai. Jei pūs­lės pra­trū­ko ir at­si­ra­do žaiz­da, tuo­met ją bū­ti­na de­zin­fe­kuo­ti ir už­deng­ti ste­ri­liu tvars­čiu“, – paaiš­ki­na J. Juods­nu­ky­tė ir pri­me­na, jog nu­de­gi­mui gy­dy­ti svar­bu rink­ti ge­lius ar pu­tas, ku­rios drė­kin­tų, bet ne­bū­tų per daug rie­bios. No­rint pa­spar­tin­ti odos re­ge­ne­ra­ci­ją ir žaiz­dų gi­ji­mą, ga­li­ma pa­pil­dy­ti or­ga­niz­mą ir vi­ta­mi­no C at­sar­go­mis.

Ta­čiau jei pa­si­reiš­kė stip­ri aler­gi­nė reak­ci­ja ar nu­de­gin­tas di­de­lis plo­tas kū­no, jei ky­la tem­pe­ra­tū­ra, iš­ki­lo itin di­de­lės pūs­lės, at­si­vė­rė di­de­lės šla­piuo­jan­čios žaiz­dos – jo­kiu bū­du ne­ga­li­ma už­siim­ti sa­vi­gy­da ir svar­bu sku­biai kreip­tis į gy­dy­to­jus. Nu­si­de­gi­nus di­de­lį kū­no plo­tą ar ki­lus komp­li­ka­ci­joms, gre­sia net mir­tis, tad la­bai svar­bu rea­guo­ti grei­tai.

Pa­sak vais­ti­nin­kės, kiek ati­džiau rei­kė­tų sau­go­ti ir jaut­rią vai­kų odą. Nu­de­gu­sių ar į aler­gi­ją su­rea­ga­vu­sių kū­no vie­tų prie­žiū­ra ma­žai kuo ski­ria­si nuo suau­gu­sių, ta­čiau ren­kan­tis pre­pa­ra­tus iš na­mų vais­ti­nė­lės svar­bu ati­džiai per­skai­ty­ti in­for­ma­ci­nį la­pe­lį ar­ba pa­si­tar­ti su vais­ti­nin­ku ir įsi­ti­kin­ti, ar vi­sos prie­mo­nės, ku­rias ke­ti­na­te nau­do­ti, iš tie­sų tin­ka ir ma­žy­liams.

Reklama: berberinas