Moliūgai: netikėti faktai apie jų naudą sveikatai

Mo­liū­gai – kar­tais pa­mirš­ta ir ne vi­sų mėgs­ta­ma oran­ži­nė dar­žo­vė sa­vy­je sle­pia dau­gy­bę vi­ta­mi­nų ir mi­ne­ra­lų, ku­rių taip rei­kia sklan­džioms įvai­rių or­ga­nų funk­ci­joms už­tik­rin­ti ir ap­si­sau­go­ti nuo li­gų. To­dėl BE­NU vais­ti­nin­kas Ma­rius Lukš­ta­rau­pis re­ko­men­duo­ja ne­sku­bė­ti iš­mes­ti mo­liū­go, taip pat ir vi­sų ja­me esan­čių sėk­lų. Jos, anot vais­ti­nin­ko, ne­ma­žiau nau­din­gos or­ga­niz­mui nei minkš­ti­mas.

Jau 5000 me­tų prieš mū­sų erą Pie­tų Ame­ri­ko­je su­kul­tū­rin­ti mo­liū­gai bu­vo ak­ty­viai nau­do­ja­mi: iš jų minkš­ti­mo ga­min­da­vo įvai­rius pa­tie­ka­lus, sėk­los bu­vo nau­do­ja­mos alie­jaus spau­di­mui, o žie­vė at­sto­jo in­dus. Tai įro­do, kad ši dar­žo­vė yra itin uni­ver­sa­li. Be­je, nors gau­si vi­ta­mi­nų ir mi­ne­ra­lų, yra vi­siš­kai ne­ka­lo­rin­ga.

Be­ta ka­ro­ti­no šal­ti­nis

Mo­liū­gai pa­si­žy­mi di­de­le nau­da svei­ka­tai, jie yra vie­ni svar­biau­sių be­ta ka­ro­ti­no šal­ti­nių. Ne­ma­žai at­lik­tų moks­li­nių ty­ri­mų ro­do tei­gia­mą ry­šį tarp mi­ty­bos, ku­rio­je gau­su be­ta ka­ro­ti­no, ir su­ma­žė­ju­sios pro­sta­tos ar sto­ro­sios žar­nos vė­žio ri­zi­kos – dau­giau šios me­džia­gos or­ga­niz­me tu­rin­tys žmo­nės bu­vo ma­žiau lin­kę sirg­ti vė­žiu ir ki­to­mis lė­ti­nė­mis li­go­mis.

„Be­ta ka­ro­ti­nas yra ga­lin­gas an­tiok­si­dan­tas. Var­to­jant mais­to pro­duk­tus, ku­riuo­se gau­su šios me­džia­gos, ga­li su­ma­žė­ti tam tik­rų rū­šių vė­žio iš­si­vys­ty­mo ri­zi­ka, jie ga­li pa­dė­ti su­ma­žin­ti ast­mos ir šir­dies li­gų ri­zi­ką, ati­to­lin­ti se­nė­ji­mą ir kū­no de­ge­ne­ra­ci­ją. Bet koks nu­ry­tas be­ta ka­ro­ti­nas or­ga­niz­me pa­virs­ta vi­ta­mi­nu A“, – apie mo­liū­guo­se esan­čio ka­ro­te­noi­do nau­dą pa­sa­ko­ja vais­ti­nin­kas.

Mo­liū­gų sėk­los – ge­ram krau­jos­pū­džiui

Mo­liū­gų sėk­los yra vie­nas iš ge­riau­sių na­tū­ra­lių mag­nio šal­ti­nių, pa­de­dan­čių kont­ro­liuo­ti krau­jos­pū­dį, ma­žin­ti šir­dies li­gų ri­zi­ką ir re­gu­liuo­ti cuk­raus kie­kį krau­jy­je. Ne­di­de­lė­je sau­je­lė­je jų yra maž­daug pu­sė re­ko­men­duo­ja­mo die­nos mag­nio kie­kio.

„Mo­liū­gų sėk­los tur­tin­gos an­tiok­si­dan­tų ir mag­nio, ku­rie pa­de­da su­ma­žin­ti krau­jos­pū­dį, o sėk­lo­se esan­ti ląs­te­lie­na, ka­lis ir vi­ta­mi­nas C pa­lai­ko ge­rą šir­dies svei­ka­tą. Taip pat tei­gia­mą po­vei­kį ga­li su­kel­ti azo­to ok­si­do fer­men­tai, esan­tys mo­liū­gų sėk­lų alie­ju­je – jie iš­ple­čia krau­ja­gys­les, pa­ge­ri­na krau­jo­ta­ką ir su­ma­ži­na ap­na­šų au­gi­mo ar­te­ri­jo­se ri­zi­ką“, - tei­gia M. Lukš­ta­rau­pis.

Be to, mo­liū­gų sėk­los – pui­kus cin­ko šal­ti­nis. Kar­tu su vi­ta­mi­nu C cin­kas pa­de­da stip­rin­ti imu­ni­te­tą, tad ar­tė­jant vi­ru­si­nių su­si­rgi­mų se­zo­nui, mo­liū­gų sėk­los ga­li tap­ti pui­ku or­ga­niz­mo at­spa­ru­mą di­di­nan­čiu už­kan­džiu.

Vi­so­ke­rio­pai nau­din­ga dar­žo­vė

Au­ga­li­niai jun­gi­niai, esan­tys mo­liū­gų sėk­lo­se ir minkš­ti­me, pui­kiai pa­de­da ab­sor­buo­ti gliu­ko­zę į au­di­nius ir žar­nas, taip pat su­ba­lan­suo­ja ke­pe­nų gliu­ko­zės kie­kį. Be to, mo­liū­guo­se esan­tys vi­ta­mi­nai C ir E bei be­ta ka­ro­ti­nas pa­lai­ko akių svei­ka­tą ir pa­de­da ap­si­sau­go­ti nuo se­nė­ji­mo su­kel­tos ža­los.

„Mo­liū­gai ku­pi­ni skai­du­lų. Jos lė­ti­na cuk­raus ab­sorb­ci­jos į krau­ją grei­tį, taip pat ska­ti­na re­gu­lia­rų tuš­ti­ni­mą­si ir sklan­dų virš­ki­ni­mą. Taip pat, val­gant šią dar­žo­vę, su­ma­žė­ja nu­tu­ki­mo ir bend­ro mirš­ta­mu­mo ri­zi­ka, at­si­sta­to svei­ka vei­do ir plau­kų spal­va, pa­dau­gė­ja ener­gi­jos ir iš­lie­ka tin­ka­mas kū­no ma­sės in­dek­sas. Tai – vi­so­ke­rio­pai svei­ka­tai nau­din­ga dar­žo­vė“, - sa­ko vais­ti­nin­kas.

Tai­gi, atė­jus mo­liū­gų der­liaus nuė­mi­mo me­tui, sten­ki­tės šį au­ga­lą nau­do­ti sriu­bo­se, troš­ki­niuo­se, įvai­riuo­se ke­pi­niuo­se. Ne­pa­mirš­ki­te, kad ir mo­liū­gų sėk­los ga­li tap­ti pui­kiu svei­ku už­kan­džiu, to­dėl drą­siai pri­pil­dy­ki­te na­mų len­ty­nas šiuo ru­dens sim­bo­liu – or­ga­niz­mas gaus daug ver­tin­gų vi­ta­mi­nų ir mi­ne­ra­lų.