Medikai patarimus pacientams sudėjo į leidinį

Medikai patarimus pacientams sudėjo į leidinį

Me­di­kai pa­ta­ri­mus pa­cien­tams su­dė­jo į lei­di­nį

Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės die­to­lo­gė Re­gi­na Ga­lu­baus­kie­nė su gy­dy­to­jais ne­fro­lo­gais Al­gir­du ir Do­na­tu Ta­mo­šai­čiais pa­ren­gė kny­ge­lę „Lė­ti­nis inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mas ir mi­ty­ba“. Lei­di­ny­je me­di­kai pa­ta­ria pa­cien­tams, ką rei­kė­tų val­gy­ti, kad pa­dė­tų sa­vo inks­tams, ko­kių pro­duk­tų at­si­sa­ky­ti.

Si­mo­na SI­MO­NA­VI­ČĖ

simona@skrastas.lt

Me­di­kai pa­žy­mi, jog mi­ty­bos ko­rek­ci­ja tam­pa ak­tua­li ser­gan­tie­siems lė­ti­nė­mis inks­tų li­go­mis, ypač, kai su­trin­ka inks­tų funk­ci­ja. Die­ti­nis gy­dy­mas yra tiek pat svar­bus, kaip ir me­di­ka­men­ti­nis.

Gy­dy­to­jas A. Ta­mo­šai­tis at­krei­pia dė­me­sį, jog su gy­dy­to­jų pa­gal­ba pa­cien­to svei­ka­ta pa­ge­rė­ja, jis jau­čia­si svei­kas ir daž­niau­siai pa­mir­šęs apie at­sar­gu­mą ima val­gy­ti vis­ką, ko ne­ga­li­ma: bul­ves, bly­nus, plokš­tai­nį, vė­da­rus.

„Na­miš­kiai, atei­da­mi lan­ky­ti li­go­nį, at­ne­ša vy­nuo­gių, ba­na­nų, braš­kių, ki­vių, apel­si­nų – vai­sių, tu­rin­čių dau­giau­siai ka­lio. Per­do­za­vę ka­lio tu­rin­čių pro­duk­tų ser­gan­tie­ji inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu ga­li stai­giai nu­mir­ti“, – aiš­ki­na gy­dy­to­jas ne­fro­lo­gas.

Kny­ge­lė­je pa­tei­kia­mi dvie­jų sa­vai­čių su­ba­lan­suo­to mai­ti­ni­mo­si val­gia­raš­čiai, pa­tie­ka­lų re­cep­tai. Taip pat inks­tų li­go­mis ser­gan­čių­jų mi­ty­bos būk­lės įver­ti­ni­mas bei ener­gi­nio po­rei­kio ap­skai­čia­vi­mas, mai­ti­ni­mo­si abė­cė­lė su­si­rgi­mo pra­džio­je – ir pa­cien­tams, ir jais be­si­rū­pi­nan­tiems ar­ti­mie­siems.

„Vi­suo­met sa­kau, kad tu­ri­me gy­dy­ti ne tik li­gą, bet ir li­go­nį, to­dėl kiek­vie­nas at­ve­jis yra in­di­vi­dua­lus. Mi­ty­bo­je tu­ri bū­ti trys pa­grin­di­niai prin­ci­pai – įvai­ro­vė, sai­kas ir su­ba­lan­suo­tu­mas“, – tei­gia die­to­lo­gė R. Ga­lubaus­kie­nė.

Lei­di­ny­je nu­ro­dy­ti konk­re­tūs ri­bo­ja­mų mais­to me­džia­gų kie­kiai įvai­riuo­se pro­duk­tuo­se, pa­teik­ti tech­no­lo­gi­niai ruo­ši­mo bū­dai, lei­džian­tys su­ma­žin­ti jų kie­kį pa­tie­ka­luo­se. Die­ta pa­cien­tams ski­ria­ma su su­ma­žin­tu bal­ty­mų, nat­rio, ka­lio, fos­fo­ro, kal­cio kie­kiu.

Kny­ge­lė­je pa­teik­ta Mi­ne­so­tos uni­ver­si­te­to su­da­ry­ta mais­to pro­duk­tų su­dė­ties len­te­lė, ku­rio­je pa­ryš­kin­ti daug pa­vo­jin­gų mais­ti­nių me­džia­gų li­go­niams tu­rin­tys pro­duk­tai.

Kny­ge­les gy­dy­to­jai ne­fro­lo­gai da­lins sa­vo pa­cien­tams kaip at­min­ti­nes, elekt­ro­ni­nė ver­si­ja vie­šai pa­tal­pin­ta spe­cia­li­zuo­to­je ne­fro­lo­gų in­ter­ne­to sve­tai­nė­je.

Gy­dy­to­ja R. Ga­lu­baus­kie­nė ly­giag­re­čiai iš­lei­do dar vie­ną kny­ge­lę „Vi­sa­ver­tė mi­ty­ba vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms“. Jo­je pri­me­na­ma, jog vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms rei­kė­tų ma­žiau val­gy­ti rie­baus, sal­daus mais­to, drus­kos, val­gy­ti dau­giau skai­du­li­nių me­džia­gų – vai­sių ir dar­žo­vių.

„Ki­ti ga­li pa­klaus­ti: o ką mums ta­da val­gy­ti, mėgs­ta­me mė­są. Aš pa­tar­čiau mė­są val­gy­ti tris­kart per sa­vai­tę, po ne­di­de­lį ga­ba­liu­ką su di­džiu­liu kal­nu dar­žo­vių“, – pa­ta­ria die­to­lo­gė. Re­ko­men­duo­ti­na ne­rie­bi paukš­tie­na, jū­rų gė­ry­bės.

Rei­kė­tų neuž­mirš­ti grū­di­nių kul­tū­rų, ku­rio­se gau­su au­ga­li­nės kil­mės bal­ty­mo, pa­vyz­džiui, bur­no­čio sėk­lų, bo­li­vi­nės ba­lan­dos, avin­žir­nių, lę­šių.

Au­to­rės nuo­tr.

PRIS­TA­TY­MAS: Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je lei­di­nį pri­sta­tė (iš kai­rės) Šiau­lių inks­tų li­go­mis ser­gan­čių­jų drau­gi­jos „At­ga­ja“ pir­mi­nin­kas Egi­di­jus Ka­li­nai­tis, kny­gos au­to­rius, Nef­ro­lo­gi­jos-tok­si­ko­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­jas A. Ta­mo­šai­tis ir gy­dy­to­ja die­to­lo­gė R. Ga­lu­baus­kie­nė.