Kovoti su vėžiu padeda biologinė terapija

Kovoti su vėžiu padeda biologinė terapija

Kovoti su vė­žiu pa­de­da bio­lo­gi­nė te­ra­pi­ja

Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės On­ko­lo­gi­jos kli­ni­ko­je vy­ko dis­ku­si­ja „Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės gy­dy­to­jų pa­tir­tis ski­riant „Ce­tu­xi­mab“ (Er­bi­tux) te­ra­pi­ją gal­vos, kak­lo bei ko­lo­rek­ta­li­niu vė­žiu ser­gan­tiems pa­cien­tams“. Pris­ta­ty­tas kli­ni­ko­je prieš pen­ke­rius me­tus pra­dė­tas tai­ky­ti gy­dy­mas bio­lo­gi­ne te­ra­pi­ja.

Jur­gi­ta JUŠ­KE­VI­ČIE­NĖ

jurgita@skrastas.lt

Gy­dy­mą tai­kant bio­lo­gi­nę te­ra­pi­ją pri­sta­tė Leo­ni­das Ga­ti­ja­tu­li­nas, On­ko­lo­gi­jos kli­ni­kos lai­ki­nai di­rek­to­riaus pa­rei­gas ei­nan­tis gy­dy­to­jas che­mo­te­ra­peu­tas.

Bio­lo­gi­nė te­ra­pi­ja Šiau­liuo­se jau tai­ko­ma pen­ke­rius me­tus ir, pa­sak gy­dy­to­jo, neat­si­lie­ka­ma nuo Lie­tu­vos uni­ver­si­te­ti­nių Vil­niaus ir Kau­no kli­ni­kų.

Pa­sak L. Ga­ti­ja­tu­li­no, bio­lo­gi­nė te­ra­pi­ja tai­ko­ma ne vi­siems gal­vos, kak­lo ir ko­lo­rek­ta­li­niu (sto­ro­sios žar­nos) vė­žių ser­gan­tiems pa­cien­tams. Tai pri­klau­so nuo na­vi­ko ti­po. Vie­nam na­vi­ko ti­pui vais­tas tin­ka, ki­tam ne­tin­ka, ir ten­ka tai­ky­ti che­mo­te­ra­pi­ją. Kar­tais bio­lo­gi­nė te­ra­pi­ja tai­ko­ma kar­tu su che­mo­te­ra­pi­ja. Vais­tas, kaip ir che­mo­te­ra­pi­jos at­ve­ju, pa­cien­tui yra su­la­ši­na­mas į ve­ną.

Bio­lo­gi­nė te­ra­pi­ja pa­de­da su­ma­žin­ti na­vi­ką. Tai ypač svar­bu, kai na­vi­kas yra to­kio­se vie­to­se, ku­rias sun­ku ope­ruo­ti.

Kuo bio­lo­gi­nė te­ra­pi­ja pra­na­šes­nė už che­mo­te­ra­pi­ją? L. Ga­ti­ja­tu­li­nas aiš­ki­na, kad tai­kant bio­lo­gi­nę te­ra­pi­ją kar­tu su švi­ti­ni­mu, gau­na­mas ma­žes­nis tok­siš­ku­mas, bū­na ma­žiau pa­ša­li­nių reiš­ki­nių. Vais­tas tu­ri imu­ni­nį vei­ki­mą. La­bo­ra­to­ri­jo­je pa­ga­min­ti an­ti­kū­nai (vais­to veik­lio­ji me­džia­ga) jun­gia­si prie vė­ži­nių ląs­te­lių, ir švi­ti­nant gau­na­mas ge­res­nis efek­tas.

„Che­mo­te­ra­pi­ja vei­kia ki­taip. Ji tie­siog žu­do na­vi­ki­nes ląs­te­les. O bio­lo­gi­nė te­ra­pi­ja stab­do na­vi­ki­nių ląs­te­lių dau­gi­ni­mą­si“, – sa­ko gy­dy­to­jas.

Daž­nai bio­lo­gi­nė te­ra­pi­ja tai­ko­ma kar­tu su che­mo­te­ra­pi­ja, o pa­bai­gus che­mo­te­ra­pi­jos kur­są gy­dy­mas tę­sia­mas bio­lo­gi­ne te­ra­pi­ja.

Ar ga­li bū­ti, kad ka­da nors bio­lo­gi­nė te­ra­pi­ja pa­keis che­mo­te­ra­pi­ją?

„Ma­nau, tai nė­ra la­bai rea­lu. Bio­lo­gi­nė te­ra­pi­ja ne­pa­kei­čia che­mo­te­ra­pi­jos šim­tu pro­cen­tų. Gal atei­ty­je ji pe­reis į to­kį ly­gį, kai ga­lės kont­ro­liuo­ti vė­žį. Pa­vyz­džiui, kaip ser­gant dia­be­tu yra ski­ria­mas in­su­li­nas, taip vė­žio at­ve­ju, ga­li bū­ti ski­ria­ma bio­lo­gi­nė te­ra­pi­ja, nes ša­lu­ti­nių reiš­ki­nių ne­daug, ga­li­ma var­to­ti me­tus, du ir net pen­ke­rius. To­kių at­ve­jų jau tu­ri­me Šiau­liuo­se. Tai­kant bio­lo­gi­nę te­ra­pi­ją li­ga neiš­nyks­ta vi­siš­kai, bet yra kont­ro­liuo­ja­ma, vė­žys pri­stab­dy­tas. Kai rei­kia grei­to efek­to, tai­ko­me che­mo­te­ra­pi­ją“, – sa­ko L. Ga­ti­ja­tu­li­nas.

Nors bio­lo­gi­nė te­ra­pi­ja vei­kia ki­taip nei che­mo­te­ra­pi­ja, ta­čiau ūmių ša­lu­ti­nio po­vei­kio reak­ci­jų bū­na. Aler­gi­nės reak­ci­jos (odos bė­ri­mas ar iš­sau­sė­ji­mas, na­gų, plau­kų pa­žei­di­mai) su­da­ro maž­daug 20 pro­cen­tų. Gy­vy­bei pa­vo­jin­gos ana­fi­lak­si­nės reak­ci­jos – iki 3 pro­cen­tų. Ta­čiau bai­gus gy­dy­mą, to­li­mų­jų pa­ša­li­nių reiš­ki­nių bū­na kur kas ma­žiau nei po che­mo­te­ra­pi­jos.

Aler­gi­nės reak­ci­jos at­si­ran­da vos pra­dė­jus la­šin­ti bio­lo­gi­nės te­ra­pi­jos vais­tą, kar­tais reak­ci­ja at­si­ran­da tik maž­daug po va­lan­dos. Tai va­di­na­ma ci­to­ki­nų at­pa­lai­da­vi­mo sind­ro­mu. Simp­to­mai abiem at­ve­jais bū­na pa­na­šūs. Jei­gu pa­cien­to būk­lė nė­ra la­bai blo­ga, bio­lo­gi­nė te­ra­pi­ja tę­sia­ma. Jei­gu aler­gi­nė reak­ci­ja ūmi, vais­to la­ši­ni­mas nu­trau­kia­mas ar­ba su­lė­ti­na­mas. L. Ga­ti­ja­tu­li­nas pri­si­mi­nė at­ve­jį, kai pa­cien­tui vais­tas bu­vo la­ši­na­mas vi­są die­ną.

Se­mi­na­ras bu­vo skir­tas su­pa­žin­din­ti gy­dy­to­jus ir slau­gy­to­jus su ša­lu­ti­nė­mis bio­lo­gi­nės te­ra­pi­jos reak­ci­jo­mis ir kaip pa­dė­ti pa­cien­tui. Sie­kiant kuo efek­ty­viau su­teik­ti pa­cien­tui pa­gal­bą dėl aler­gi­nių reak­ci­jų, On­ko­lo­gi­jos kli­ni­kos gy­dy­to­jai bend­ra­dar­biau­ja su Odos ir ve­ne­ros li­gų cent­ro gy­dy­to­jais.

Kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vu­si Odos ir ve­ne­ros li­gų cent­ro gy­dy­to­ja der­ma­to­lo­gė Ind­rė Do­mar­kai­tė – Ja­kov­le­vė su­pa­žin­di­no su aler­gi­nė­mis reak­ci­jo­mis, ku­rios pa­si­tai­ko tai­kant bio­lo­gi­nę te­ra­pi­ją.

Tai ga­li bū­ti du­su­lys, akių, gerk­lės nie­žė­ji­mas, aša­ro­ji­mas, aler­gi­nė slo­ga, odos bė­ri­mas, iš­sau­sė­ji­mas, sker­dė­ji­mas, na­gų, plau­kų pa­žei­di­mai ir pa­na­šiai.

Gy­dant odos pa­žei­di­mus tai­ko­mi drė­ki­na­mie­ji kre­mai (emo­lien­tai), gy­do­mo­sios vo­ne­lės, me­di­ka­men­ti­niai te­pa­lai, an­ti­his­ta­mi­ni­niai (ma­ži­nan­tys aler­gi­nes reak­ci­jas) vais­tai.

Bai­gus tai­ky­ti bio­lo­gi­nę te­ra­pi­ją aler­gi­nės reak­ci­jos iš­nyks­ta.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

GY­DY­MAS: On­ko­lo­gi­jos kli­ni­kos lai­ki­nai di­rek­to­riaus pa­rei­gas ei­nan­tis gy­dy­to­jas che­mo­te­ra­peu­tas Leo­ni­das Ga­ti­ja­tu­li­nas sa­ko, kad bio­lo­gi­nė te­ra­pi­ja gal ir ne­pa­keis che­mo­te­ra­pi­jos, ta­čiau atei­ty­je ga­li pa­dė­ti kont­ro­liuo­ti vė­žį.