Kaip pasirengti gripo sezonui?

Kaip pasirengti gripo sezonui?

Kaip pa­si­reng­ti gri­po se­zo­nui?

Gy­dy­to­jai įspė­ja – gri­po se­zo­nas ar­tė­ja. Kaip iš­veng­ti gri­po ir jo komp­li­ka­ci­jų, kaip gy­dy­tis su­si­rgus ir ko­kie ty­ri­mai at­lie­ka­mi pa­cien­tams dėl gri­po pa­te­ku­siems į li­go­ni­nę, pa­sa­ko­ja Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Tu­ber­ku­lio­zės ir plau­čių li­gų kli­ni­kos la­bo­ra­to­ri­jos ve­dė­ja dr. Jur­gi­ta Kaz­laus­kai­tė ir In­fek­ci­jų kont­ro­lės sky­riaus ve­dė­ja Lai­ma Kup­čins­kie­nė.

Do­mi­nuo­ja pan­de­mi­nis vi­ru­sas

Kiek­vie­ną ru­de­nį vi­so­je ša­ly­je vyk­do­ma gri­po ir ūmių vi­ru­si­nių res­pi­ra­ci­nių in­fek­ci­jų (ŪV­RI) pa­si­rink­ti­nė kli­ni­ki­nė vi­ru­so­lo­gi­nė diag­nos­ti­ka. Į li­go­ni­nę pa­te­ku­siems pa­cien­tams gri­pas diag­no­zuo­ja­mas su­dė­tin­gais ty­ri­mais.

Šei­mos gy­dy­to­jai gri­pą diag­no­zuo­ja pa­gal li­gos po­žy­mius: aukš­tą pa­cien­to tem­pe­ra­tū­rą, šaltk­rė­tį, gal­vos ir są­na­rių skaus­mus, var­gi­nan­tį silp­nu­mą. Jei žmo­gus dar kos­ti ir čiau­di, gy­dy­to­jas ne­bea­be­jo­ja ir diag­no­zuo­ja gri­pą bei pa­ta­ria gy­dy­tis na­muo­se. Ei­da­mas į dar­bą ar mo­kyk­lą bei lan­ky­da­ma­sis ma­si­nė­se žmo­nių su­si­bū­ri­mo vie­to­se, li­go­nis tik pla­tin­tų li­gą.

Tais at­ve­jais, kai diag­no­zuo­ja­mos gri­po komp­li­ka­ci­jos, žmo­gus siun­čia­mas į li­go­ni­nę. Pa­cien­tą gy­dan­tis gy­dy­to­jas spren­džia, ar skir­ti gri­po mo­le­ku­li­nės diag­nos­ti­kos ty­ri­mą, ku­riuo per dvi va­lan­das pa­tvir­ti­na­mas gri­po su­kė­lė­jas.

Šis ty­ri­mas at­lie­ka­mas Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Tu­ber­ku­lio­zės ir plau­čių li­gų kli­ni­kos la­bo­ra­to­ri­jo­je. La­bo­ra­to­ri­jos ve­dė­ja dr. Jur­gi­ta Kaz­laus­kai­tė sa­ko, jog mė­gi­niai, paim­ti iš pa­cien­to no­sia­ryk­lės, mė­gin­tu­vė­ly­je pri­sta­to­mi į la­bo­ra­to­ri­ją, kur ir nu­sta­to­mas gri­po ti­pas, su­kė­lęs li­gą. Daž­niau­siai nu­sta­to­mas A ar­ba B ti­po gri­po šta­mas, bei A ti­po gri­po vi­ru­so po­ti­pis pan­de­mi­nis A ti­po vi­ru­sas H1N1, ap­tik­tas 2009 me­tais. Ne vie­ne­rius me­tus jis bu­vo la­biau­siai pa­pli­tęs Lie­tu­vo­je.

Šių me­tų sau­sio ir va­sa­rio mė­ne­siais, gri­po pi­ko me­tu, la­bo­ra­to­ri­jo­je at­lik­ti 45 nau­ji mo­le­ku­li­nės diag­nos­ti­kos ty­ri­mai, 23 iš jų bu­vo nei­gia­mi. Gri­pas pa­si­tvir­ti­no 22 at­ve­jais, vy­ra­vo H1N1 šta­mas, taip pat nu­sta­ty­ti 3 B ti­po gri­po vi­ru­so šta­mai ir 1 A ti­po gri­po vi­ru­so šta­mas.

Pa­sak dr. J. Kaz­laus­kai­tės, pa­va­sa­riop gri­po ty­ri­mas daž­niau ne­pa­sit­vir­ti­na.

Per 40 eu­rų kai­nuo­jan­tis ty­ri­mas at­lie­ka­mas tik iš­skir­ti­niais at­ve­jais ir daž­niau­siai ne Šiau­liuo­se, o Na­cio­na­li­nė­je svei­ka­tos prie­žiū­ros la­bo­ra­to­ri­jo­je. Ty­ri­mo daž­niau­siai pri­rei­kia, kai ski­ria­ma in­ten­sy­vio­ji te­ra­pi­ja, plau­čių ven­ti­lia­ci­ja.

Plau­čių li­gų ir tu­ber­ku­lio­zės li­go­ni­nės la­bo­ra­to­ri­jo­je ty­ri­mo re­zul­ta­tas gau­na­mas per dvi va­lan­das, to­dėl at­lie­ka­mi tik ypač sun­kios būk­lės li­go­nių ty­ri­mai.

Komp­li­ka­ci­jų neiš­ven­gia­ma

In­fek­ci­jų kont­ro­lės sky­riaus ve­dė­ja Lai­ma Kup­čins­kie­nė sa­ko, jog li­go­ni­nė­je ty­ri­mai at­lie­ka­mi tik sun­kios būk­lės pa­cien­tams, ku­rie hos­pi­ta­li­zuo­ja­mi į in­ten­sy­vio­sios te­ra­pi­jos sky­rius, nėš­čio­sioms, vai­kams iki dve­jų me­tų, ku­rių li­gos ei­ga ati­tin­ka kli­ni­ki­nio gri­po po­žy­mius, ar­ba ku­riems diag­no­zuo­ta ūmi­nė vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­ja (ŪVK­TI).

Pa­sak L. Kup­čins­kie­nės, į li­go­ni­nę pa­cien­tai daž­niau­siai pa­ten­ka jau įsi­siū­ba­vus gri­po epi­de­mi­jai, kai jau pra­si­de­da vi­ru­si­nių in­fek­ci­jų komp­li­ka­ci­jos.

Daž­niau­sios komp­li­ka­ci­jos suau­gu­siems ir vai­kams – tai plau­čių už­de­gi­mas, ly­di­mas ūmaus kvė­pa­vi­mo ne­pa­kan­ka­mu­mo, kuo­met bū­ti­na in­ten­sy­vi pa­gal­ba. Taip pat daž­nos lė­ti­nių li­gų paū­mė­ji­mo komp­li­ka­ci­jos, tarp jų – šir­dies ir krau­ja­gys­lių sis­te­mos (mio­kar­di­tai), inks­tų bei cuk­ri­nio dia­be­to ei­gos pa­sun­kė­ji­mas.

Pa­si­tai­ko ir re­tes­nių komp­li­ka­ci­jų: en­ce­fa­li­tas, me­nin­gi­tas, ner­vų pa­žei­di­mai.

Praė­ju­siais me­tais į Šiau­lių li­go­ni­nę su gri­po diag­no­ze bu­vo pa­gul­dy­ta ke­tu­rio­li­ka iki 2 me­tų am­žiaus vai­kų, nuo tre­jų iki sep­ty­nio­li­kos me­tų – 54, suau­gu­sių­jų – 70.

Gri­pas – vie­na rim­čiau­sių ir la­biau­siai pa­pli­tu­si li­ga

Užk­re­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cent­ro (ULAC) duo­me­ni­mis, ser­ga­mu­mas Lie­tu­vo­je gri­pu ir ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis (ŪVK­TI) 39-ąją (rug­sė­jo 26 d. – spa­lio 2 d.) šių me­tų sa­vai­tę sie­kė 63,9 at­ve­jo 10 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų. Ma­žiau­sias ser­ga­mu­mo gri­pu ir ŪVK­TI ro­dik­lis už­re­gist­ruo­tas Ma­ri­jam­po­lės ad­mi­nist­ra­ci­nė­je te­ri­to­ri­jo­je, di­džiau­sias – Vil­niaus, Šiau­lių ad­mi­nist­ra­ci­nė­je te­ri­to­ri­jo­je – 47,9.

Gri­pas – už­kre­čia­mo­ji vi­ru­si­nė li­ga, ku­ri pra­si­de­da kar­tu su per­ša­li­mo li­go­mis at­vė­sus orams. Šie­met ūmių vi­ru­si­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jų se­zo­nas pra­si­dė­jo ke­lio­mis sa­vai­tė­mis anks­čiau, to­dėl, ti­kė­ti­na, kad gri­po se­zo­nas pra­si­dės anks­čiau. L. Kup­čins­kie­nė spė­ja, kad tai lė­mė stai­gi oro tem­pe­ra­tū­rų kai­ta.

Skie­pai – efek­ty­viau­sia gri­po pro­fi­lak­ti­kos prie­mo­nė, ap­sau­gan­ti nuo li­gos ir jos komp­li­ka­ci­jų, ir da­bar pa­ts lai­kas pa­si­skie­py­ti.

„Ne­rei­kė­tų lauk­ti, kol pra­si­dės gri­po epi­de­mi­ja, ka­dan­gi pa­si­skie­pi­jus, kad su­si­da­ry­tų imu­ni­te­tas šiai li­gai, rei­kia ne ma­žiau dvie­jų sa­vai­čių. Taip pat, ne­pa­tar­ti­na skie­py­tis as­me­niui, jau tu­rin­čiam ŪV­RI simp­to­mų ar­ba, jei ša­lia yra gri­pu ser­gan­tis as­muo. Tuo­met rei­kia im­tis ki­tų pro­fi­lak­ti­nių prie­mo­nių: kvė­pa­vi­mo ta­kus sau­go­ti me­di­ci­ni­nė­mis kau­kė­mis, daž­niau va­ly­ti pa­tal­pas ir pa­vir­šius drėg­nu bū­du, vė­din­ti bei ne­pa­mirš­ti ran­kų hi­gie­nos“, – pa­ta­ria L. Kup­čins­kie­nė.

No­rin­tys pa­si­skie­py­ti as­me­nys tu­rė­tų kreip­tis į sa­vo šei­mos gy­dy­to­jus. Ri­zi­kos gru­pių žmo­nės (vy­res­ni nei 65 me­tų bei jau­nes­ni, ser­gan­tys lė­ti­nė­mis li­go­mis (šir­dies ir krau­ja­gys­lių, kvė­pa­vi­mo ta­kų, inks­tų ir kt.), taip pat gy­ve­nan­tie­ji glo­bos ir slau­gos įstai­go­se žmo­nės) skie­pi­ja­mi vals­ty­bės lė­šo­mis.

An­ti­bio­ti­kai nuo gri­po ne­pa­de­da

Jei­gu su­si­rgo­te gri­pu, gy­dy­to­ja re­ko­men­duo­ja neuž­siim­ti sa­vi­gy­da, o kreip­tis į gy­dy­to­jus.

„Gri­pas gy­do­mas an­ti­vi­ru­si­niais vais­tais, ku­rie daž­niau­sia ski­ria­mi tik hos­pi­ta­li­zuo­tiems as­me­nims. An­ti­bio­ti­kai pa­pil­do­mai ga­li bū­ti ski­ria­mi tik pra­si­dė­jus komp­li­ka­ci­joms – au­sų ar plau­čių už­de­gi­mui. Pri­si­min­ki­te, jog an­ti­bio­ti­kai gy­do tik bak­te­ri­jų su­kel­tas in­fek­ci­jas, bet ne gri­pą“, – įspė­ja L. Kup­čins­kie­nė.

Jei už­klu­po li­ga, rei­kia ger­ti daug šil­tų skys­čių, nes tai pa­de­da iš­pra­kai­tuo­ti, ple­čia pe­ri­fe­ri­nes krau­ja­gys­les. Kaip pa­pil­do­mus prie­dus ga­li­ma sai­kin­gai nau­do­ti me­dų, im­bie­rą, cit­ri­ną, vi­ta­mi­ną C.

Ma­žin­ti tem­pe­ra­tū­rą rei­kia, kai pa­ky­la aukš­čiau 38 laips­nių. Ne­žy­mus tem­pe­ra­tū­ros pa­ki­li­mas ro­do gy­ny­bi­nę or­ga­niz­mo funk­ci­ją, ir ne­rei­kia jam truk­dy­ti.

Pa­reng­ta pa­gal Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės inf.

Zi­tos KAT­KIE­NĖS nuo­tr.

LA­BO­RA­TO­RI­JA: Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Tu­ber­ku­lio­zės ir plau­čių li­gų kli­ni­kos la­bo­ra­to­ri­jos ve­dė­ja dr. Jur­gi­ta Kaz­laus­kai­tė pa­ste­bi, jog daž­niau­siai pa­cien­tams diag­no­zuo­ja­mas pan­de­mi­nis A ti­po vi­ru­sas H1N1, ap­tik­tas 2009 me­tais.

GY­DY­MAS: Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės In­fek­ci­jų kont­ro­lės sky­riaus ve­dė­ja Lai­ma Kup­čins­kie­nė su­si­rgu­siems gri­pu neuž­siim­ti sa­vi­gy­da, o kreip­tis į gy­dy­to­ją ir gy­dy­tis na­muo­se, kad ne­bū­tų pla­ti­na­mas už­kra­tas.