Susitiko su „LUX EXPRESS“ bendrovės vadovais

Savivaldybės nuotr.
Lie­pos 10 die­ną ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si es­tų „LUX Exp­ress“ bend­ro­vės di­rek­to­rius Jan­no Rits­berg ir par­da­vi­mų bei rin­ko­da­ros va­do­vas Jus­ti­nas Šlopš­nys. Į su­si­ti­ki­mą „LUX Exp­ress“ at­sto­vus pa­kvie­tė Sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas.

Sve­čius priė­mė me­ras V. Ja­rec­kas ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vi­das Ei­du­kas. Jie pa­dė­ko­jo „LUX Exp­ress“ bend­ro­vės va­do­vams už rei­są „Ryga–Biržai–Daugpilis“, ku­ris su­da­rė ga­li­my­bes bir­žie­čiams tris kar­tus per die­ną pa­siek­ti šiuos Lat­vi­jos mies­tus. Iki to lai­ko jo­kio tie­sio­gi­nio marš­ru­to iš Bir­žų į Lat­vi­jos mies­tus ne­bu­vo. Nau­jo­jo marš­ru­to pri­va­lu­mus pa­ju­to ir Bir­žų tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro dar­buo­to­jai, pre­ky­bi­nin­kai: į Bir­žus at­vyks­ta ne­ma­žai lat­vių, no­rin­čių čia įsi­gy­ti pre­kių, pa­ma­ty­ti tu­ris­ti­nius ob­jek­tus.

J. Rits­berg pri­sta­tė per­ve­ži­mų bend­ro­vės pla­nus. Svar­biau­si jos sie­kiai – per­ve­ži­mų ko­ky­bė ir eko­no­mi­nis efek­ty­vu­mas. J. Rits­berg sa­kė, kad tarp­tau­ti­nio per­ve­ži­mo li­cen­ci­ją mi­nė­tam marš­ru­tui jų bend­ro­vė tu­ri įsi­gi­ju­si iki 2021 me­tų sau­sio, tad pu­sant­rų me­tų marš­ru­tas tik­rai bus. Kol kas ke­lei­vių juo ne­stin­ga. Bend­ro­vės at­sto­vai paaiš­ki­no, kad pa­to­giau­sia bi­lie­tą nu­si­pirk­ti in­ter­ne­tu, ta­da žmo­gus bus ga­ran­tuo­tas, kad au­to­bu­se jam yra vie­ta nu­va­žiuo­ti ir grįž­ti į na­mus. Už­sa­kant bi­lie­tą in­ter­ne­tu jo spaus­din­ti ne­rei­kės, vai­ruo­to­jui už­teks pa­teik­ti as­mens do­ku­men­tą.

Ap­tar­tos ga­li­my­bės kar­tu už­tik­rin­ti tin­ka­mą Bir­žų ra­jo­no gy­ven­to­jų pa­vė­žė­ji­mą. J. Rits­berg do­mė­jo­si Bir­žų au­to­bu­sų par­ko rei­ka­lais, ki­tais Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams ak­tua­liais da­ly­kais.