Susitikimuose Vilniuje tartasi dėl Širvėnos ežero naudojimo turizmui ir baltosios vaistinės pastato išsaugojimo

Savivaldybės nuotr.
Lie­pos 1 die­ną ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas Vil­niu­je lan­kė­si Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jo­je, su­si­ti­ko su mi­nist­ru Kęs­tu­čiu Ma­žei­ka.
Savivaldybės nuotr.

V. Ja­rec­kas mi­nist­rui iš­sa­kė pro­ble­mas, ku­rios Bir­žų ra­jo­ne ky­la ren­giant pla­na­vi­mo do­ku­men­tus ir sta­ti­nių tech­ni­nius pro­jek­tus re­gio­ni­nio par­ko te­ri­to­ri­jo­je. Dėl šių pro­ble­mų ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja į Vals­ty­bi­nę sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bą apie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos krei­pė­si 2017 me­tų rug­sė­jo 29 d., ta­čiau į Sa­vi­val­dy­bės pa­siū­ly­mus iš es­mės ne­bu­vo at­si­žvelg­ta.

Su­si­ti­ki­muo­se su vers­li­nin­kais, ūki­nin­kais ra­jo­no va­do­vai nuo­lat gir­di prie­kaiš­tus dėl ūki­nės veik­los ri­bo­ji­mų, per­tek­li­nių rei­ka­la­vi­mų pla­nuo­jant nau­ją veik­lą re­gio­ni­nio par­ko te­ri­to­ri­jo­je. Ap­lin­kos mi­nist­ras K. Ma­žei­ka iš­klau­sė me­ro V. Ja­rec­ko nuo­mo­nę ir ža­dė­jo spręs­ti šiuos da­ly­kus.

Su­si­ti­ki­me taip pat kal­bė­ta apie ga­li­my­bę ma­žin­ti ap­ri­bo­ji­mus Šir­vė­nos eže­re, kad šiuos van­dens tel­ki­nius bū­tų ga­li­ma pa­nau­do­ti van­dens tu­riz­mo pra­mo­goms. Tar­ta­si, kad Šir­vė­nos eže­ro pa­kran­tė­je nuo Žve­jų gat­vės iki Jau­ni­mo par­ko bū­tų lei­džia­ma ak­ty­ves­nė van­dens pra­mo­gų veik­la.

*

Sa­vi­val­dy­bės me­ras V. Ja­rec­kas tą pa­čią die­ną lan­kė­si VĮ Lie­tu­vos pa­mink­lai, su­si­ti­ko su di­rek­to­riu­mi Vyd­man­tu Drums­ta. Su­si­ti­ki­mo me­tu kal­bė­ta dėl ga­li­my­bių tvar­ky­ti ir vi­suo­me­nės po­rei­kiams pri­tai­ky­ti Bal­to­sios vais­ti­nės pa­sta­tą Bir­žuo­se, kad bū­tų iš­sau­go­tos is­to­ri­nės šio pa­sta­to ver­ty­bės. Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja iki rug­sė­jo pa­rengs ir Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to Pa­vel­dot­var­kos pro­gra­mai pa­teiks pa­raiš­ką Bal­to­sios vais­ti­nės tvar­ky­bos dar­bų pro­jek­tui pa­reng­ti.