Rudens fiesta

Vi­dos TA­TO­RIE­NĖS nuo­tr.
Gra­žų, sau­lė­tą šeš­ta­die­nį į Pa­ro­vė­ją rin­ko­si žmo­nės iš vi­sos Pa­ro­vė­jos se­niū­ni­jos. Vy­ko Ru­des fies­ta – su­kvie­tu­si vi­sas Pa­ro­vė­jos se­niū­ni­jos bend­ruo­me­nes į Pa­ro­vė­ją.

Ri­man­tas at­ve­žė užau­gin­tų run­ke­lių ir mo­liū­gų. Pa­puo­šė ve­ją prie bend­ruo­me­nės na­mų. Bū­gi­nių bend­ruo­me­nė vi­sus vai­ši­no obuo­lių py­ra­gu ir gry­bų sriu­ba. Užu­ši­liai at­ga­be­no įvai­rių dar­žo­vių ir po­mi­do­ry­nės. Ubiš­kių bend­ruo­me­nė vi­sus vai­ši­no obuo­liais ir obuo­lių sul­ti­mis. Lie­siš­kio bend­ruo­me­nė vai­ši­no obuo­lių py­ra­gu. Pa­ro­vė­jos bend­ruo­me­nė – kep­to­mis bul­vė­mis su la­ši­nu­kais, Ri­ma pre­kia­vo me­du­mi ir sa­vo užau­gin­to­mis gė­lė­mis San­pau­li­jo­mis. Onu­tė – sū­riais. An­ta­nas iš Bir­žų at­vy­ko su pin­tais krep­šiais, me­di­niais šaukš­tais, cuk­ri­nėm, men­te­lėm. Bar­be­kiu meist­rai And­rius ir Ar­tū­ras vai­ši­no kep­tais šon­kau­liu­kais. Su­ko­si vy­ru­kai kaip rei­kiant, nes vi­si no­rė­jo pa­ra­gau­ti jų pa­tie­ka­lų.

O ko­kia šven­tė be mu­zi­kos? Šven­tė­je su­lau­kė­me šo­kė­jų net iš Klai­pė­dos. Sen­jo­rų Eu­ro­pos šo­kių ko­lek­ty­vas "Klai­pė­dos Zun­da" įkū­rė­ja ir va­do­vė Irė­na Dre­vins­kai­tė-To­liū­šie­nė. Ko­lek­ty­vas su­si­kū­ręs 2011 me­tais. Sen­jo­ros šo­ko įvai­riuo­se tarp­tau­ti­niuo­se fes­ti­va­liuo­se Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je, Len­ki­jo­je.

Pa­sen­ti – ne­di­de­lis me­nas, me­nas – nu­ga­lė­ti se­nat­vę! Tai tei­gi­nys, ku­ris ak­tua­lus sen­jo­rų šo­kių ko­lek­ty­vui "Klai­pė­dos Zun­da". Žiū­ro­vai bu­vo su­ža­vė­ti nuo­sta­biais šo­kiais. Bai­gia­mą­jį šo­kį " Že­mėj Lie­tu­vos" šo­ko kar­tu su žiū­ro­vais.

Kon­cer­ta­vo Pa­ro­vė­jos miš­rus an­samb­lis "Me­lo­di­ja" va­do­vau­ja­mas Vy­tau­to Ka­va­liaus­ko. Skam­bias dai­nas dai­na­vo sve­čiai iš Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la "San­ta­ka" (va­do­vė Zi­ta Be­lia­kie­nė). Va­ka­re klau­sė­mės est­ra­di­nių dai­nų, ku­rias dai­na­vo Vy­tau­tas Šliu­bu­rys, ir šo­ko­me.

Žmo­nės ne­si­sku­bi­no na­mo. Bend­ra­vo vie­ni su ki­tais.