Pašaukimas – būti matomam, būti tarp žmonių, nes muzika – socialus menas

Asmeninio albumo nuotr.
„Koncerto metu sukyla adrenalinas, tad koncentracija yra visai kitokia nei repeticijoje“ – sako dirigentas Karolis Variakojis.
Vadovauti orkestrui mostelėjus ranka – magija arba... dirigentas. Dirigentas tai – ir psichologas, ir santykių specialistas, ir žmogus, kuriam rūpi tie, su kuriais dirba. Šiandieninis mūsų svečias Karolis Variakojis – dirigentas, kilęs iš Biržų, Klevų gatvės ir gebantis rankos mostu prakalbinti visą orkestrą.

Jūs gimėte ir augote Biržuose, menininko tėčio ir mamos gydytojos šeimoje kartu broliu. Ryškiausi vaikystės prisiminimai?

Prisiminimų daugybė ir įvairiausių, bet man labiausiai įstrigo Biržų žemės kvapas, bulvių laukai, labai ryški saulė, labai gražus dangus, rabarbarų krūmai prie namų ir visa ta nuostabi aplinka... Vasaros, kai su tėčiu meistraudavome, statydavome ir leisdavome laiką.

Buvote padykęs ar paklusnus vaikas?

Nežinau, gal aš buvau labiau padykęs, o brolis – ramesnis.

Ar turėjote kokią mylimą ar slaptą vietą Biržuose?

Labiausiai prisimenu namuose, Klevų gatvėje tėčio „vyrų kambarį“ rūsyje, kuriame ilgam užstrigdavau. Ypač vasaromis, nes ten buvo labai vėsu ir gera.

Jūsų pirmoji mokykla, mokytojai? Prisiminimai iš mokyklos laikų?

Na, Biržuose buvau pakeitęs beveik visas mokyklas: „Aušros“, „Atžalyno“... Labai šiltai prisimenu pradinių klasių mokytoją Vanagienę, kuri buvo labai darbšti, rami, nuoširdi ir rūpestinga.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/

"BŽ" DOSJĖ

Ka­ro­lis Va­ria­ko­jis — vie­nas ryš­kiau­sių lie­tu­vių jau­no­sios kar­tos di­ri­gen­tų gi­mė ir au­go Bir­žuo­se. Jis yra Lie­tu­vos sim­fo­ni­nio pu­čia­mų­jų or­kest­ro vy­riau­sia­sis di­ri­gen­tas bei Kau­no mies­to sim­fo­ni­nio or­kest­ro di­ri­gen­tas. Ka­ro­lis taip pat yra Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio sim­fo­ni­nio or­kest­ro, Lie­tu­vos vals­ty­bi­nio sim­fo­ni­nio or­kest­ro, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to teat­ro or­kest­ro, Lie­tu­vos ka­me­ri­nio or­kest­ro kvies­ti­nis di­ri­gen­tas. 2019 me­tais jo di­ri­guo­ja­mas šiuo­lai­ki­nės mu­zi­kos an­samb­lis „Sy­naest­he­sis“ pel­nė Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės an­samb­lio var­dą. 2020 me­tais an­samb­lis „Sy­naest­he­sis“ ta­po pres­ti­ži­nio Erns­to von Sie­men­so mu­zi­kos fon­do pre­mi­jos lai­mė­to­ju.