Sporto entuziastus pritraukęs bėgimo renginys sulaukė tarptautinio pripažinimo

Re­gi­nos Vai­če­ko­nie­nės nuo­tr.

Sa­vait­ga­lį bė­gi­mo aist­ruo­lius, spor­to pro­fe­sio­na­lus ir ak­ty­vų lais­va­lai­kį mėgs­tan­čias šei­mas iš vi­sos Lie­tu­vos ir už­sie­nio vals­ty­bių pri­trau­kė Bir­žų mies­to šven­tės me­tu vy­kęs tra­di­ci­nis bė­gi­mas „Bir­žų duo­nos ki­lo­met­rai“. Šeš­tus me­tus iš ei­lės or­ga­ni­zuo­ja­mas ren­gi­nys su­lau­kė re­kor­di­nio, be­veik 750 da­ly­vių skai­čiaus.

Bė­gi­kai rin­ko­si įvai­raus il­gio dis­tan­ci­jas, pri­tai­ky­tas skir­tin­go pa­si­ren­gi­mo spor­to mė­gė­jams, o iš­tver­min­giau­sių lau­kė pus­ma­ra­to­nis. Pir­ma­sis pus­ma­ra­to­nio fi­ni­šo li­ni­ją kir­to slo­vė­nas Pri­mož Ko­be, 2012 m. va­sa­ros Olim­pi­nių žai­dy­nių Lon­do­ne ma­ra­to­no da­ly­vis. Dis­tan­ci­ją jis įvei­kė per 1 val. 16 min. 54,2 s. Taip pat pu­sę ma­ra­to­no sėk­min­gai įvei­kė ir Eval­das Nau­sė­da, prieš dvi sa­vai­tes ta­pęs Tarp­tau­ti­nio Vil­niaus 100 km bė­gi­mo čem­pio­nu.

„Šie­met iš­skir­ti­nai ak­ty­vūs bė­gi­kai bei Šiau­rie­tiš­ko ėji­mo en­tu­zias­tai iš už­sie­nio. Jei­gu anks­čiau su­lauk­da­vo­me dau­giau­siai lat­vių, šiais me­tais pri­si­jun­gė bė­gi­mo klu­bai iš Len­ki­jos, Slo­vė­ni­jos, taip pat bė­gi­kai iš Bel­gi­jos, Es­ti­jos, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, Švei­ca­ri­jos ir, ži­no­ma, ne­ga­liu ne­pa­si­džiaug­ti Ame­ri­kos lie­tu­vių ini­cia­ty­vu­mu“, – pa­sa­ko­jo ren­gi­nio ini­cia­to­rius, ma­ra­to­ni­nin­kas ir „Bir­žų duo­nos“ vyk­do­ma­sis di­rek­to­rius And­rius Kur­ga­no­vas.

Bė­gi­kai bu­vo ap­do­va­no­ti spe­cia­liais rai­di­niais ren­gi­nio me­da­liais, ku­riais nuo šių me­tų pra­de­da­ma kur­ti nau­ja tra­di­ci­ja – per še­še­rius me­tus iš su­rink­tų me­da­lių da­ly­viai ga­lės su­dė­ti žo­dį „Bir­žai“. Tra­di­ciš­kai šei­mų tar­pe itin po­pu­lia­raus vai­kų bė­gi­mo da­ly­viai ap­do­va­no­ti ori­gi­na­liais sau­sai­nių me­da­liais. Ren­gi­nio da­ly­viai įveik­da­mi dis­tan­ci­jas ga­lė­jo pa­žin­ti gra­žiau­sias Bir­žų apy­lin­kės vie­tas.

So­cia­li­nės ini­cia­ty­vos ir bend­ruo­me­niš­ku­mas

„Mes džiau­gia­mės, kad ši ini­cia­ty­va su­lau­kia vis di­des­nio su­si­do­mė­ji­mo. Ak­ty­viai da­ly­vau­ja ne tik bė­gi­mo aist­ruo­liai, bet ir įvai­rios įmo­nės bei or­ga­ni­za­ci­jos bu­ria sa­vo dar­buo­to­jų ko­man­das. Mū­sų tiks­las yra ska­tin­ti ne tik svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą, ta­čiau ir bend­ruo­me­niš­ku­mą. Ne vel­tui pa­grin­di­nis 2019 m. bė­gi­mo šū­kis – „Bend­ruo­me­nė įkvepia”. Pir­mai­siais me­tais mū­sų įmo­nės bė­gi­kų ko­man­dą su­da­rė vos 5 mū­sų dar­buo­to­jai, o šie­met skir­tin­gas dis­tan­ci­jas įvei­kė net 35 ko­lek­ty­vo nariai”, – džiau­gė­si A. Kur­ga­no­vas.

Bė­gi­me šeš­tą kar­tą da­ly­va­vo ir 3,5 km tra­są sėk­min­gai įvei­kė 68-erių me­tų Va­lė Kuns­ma­nie­nė – vie­na vy­riau­sių da­ly­vių, „Bir­žų duo­nos“ ke­pyk­lo­je skai­čiuo­jan­ti jau pen­kio­lik­tus dar­bo me­tus. Ge­rą nuo­tai­ką spin­du­liuo­jan­ti mo­te­ris yra ko­lek­ty­vo sie­la, ku­rios tei­gia­mas pa­vyz­dys pri­si­de­da prie to, kad įmo­nės dar­buo­to­jai kiek­vie­nais me­tais vis ak­ty­viau įsi­trau­kia į ren­gi­nį.

Šie­met prie bė­gi­mo pri­si­jun­gė ir įvai­rių so­cia­li­nių ini­cia­ty­vų or­ga­ni­za­to­riai. Gy­vū­nų glo­bos or­ga­ni­za­ci­ja „Ma­žas drau­gas“ žmo­nes kvie­tė su­da­ly­vau­ti bė­gi­mo es­ta­fe­tė­je su jų glo­bo­ti­niais, o „Or­ga­nų do­no­rys­tei „Taip!” šį kar­tą Bir­žuo­se pa­sa­kė di­de­lis bū­rys bė­gi­kų. Or­ga­ni­za­ci­ja ne tik kvie­tė už­pil­dy­ti do­no­rų kor­te­les, bet ir pa­tys neat­si­sa­kė įveik­ti bė­gi­mo dis­tan­ci­ją. Je­ka­te­ri­na Ro­ma­no­vie­nė, or­ga­ni­za­ci­jos am­ba­sa­do­rė, 3,5 km bė­gi­me tarp mo­te­rų užė­mė 1-ąją vie­tą.

„Bir­žų ki­lo­met­rai“ or­ga­ni­zuo­ja­mi nuo 2014 m. pir­mą­jį rugp­jū­čio sa­vait­ga­lį. Svei­ka­tin­gu­mą ska­ti­ni­nan­tis bė­gi­mas – Lie­tu­vos bė­gi­mo tau­rės da­lis. Da­ly­viai run­gia­si 3,5 km, 10,5 km ir 21,0975 km tra­so­se. Ma­žiau­siems siū­lo­ma spe­cia­liai pri­tai­ky­ta 500 m tra­sa, o šiau­rie­tiš­ko ėji­mo en­tu­zias­tų lau­kia 3,5 km il­gio marš­ru­tas. Or­ga­ni­za­to­riai pla­nuo­ja ki­tais me­tais pri­trauk­ti dar dau­giau da­ly­vių.