Šaulių pergalės

As­me­ni­nė nuo­tr.
Mer­gi­nų ir vai­ki­nų ko­man­dos lai­mė­jo III vie­tas.
Va­sa­rio 1–2 die­no­mis Aly­tu­je vy­ko šau­dy­mo as­me­ni­nis ko­man­di­nis čem­pio­na­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo bir­žie­čiai.

Ko­man­di­nia­me šau­dy­me (60 šū­vių iš pneu­ma­ti­nio gink­lo) tarp mer­gi­nų bir­žie­tės iš­ko­vo­jo III vie­tą. Ko­man­dos su­dė­ty­je: Lau­ra Vie­de­ry­tė, Vil­man­tė Aša­kai­tė, Gab­rie­lė Ta­ma­šaus­kai­tė. As­me­ni­nė­je įskai­to­je į fi­na­lą pa­te­ko Lau­ra ir Vil­man­tė. Lau­ra lai­mė­jo III vie­tą.

Tarp vai­ki­nų ko­man­di­nia­me šau­dy­me bir­žie­čiai taip pat iš­ko­vo­jo III vie­tą – Mant­vy­das Strel­čiū­nas, Kas­pa­ras Ba­jo­ras, Eval­das Pruns­kus. As­me­ni­nė­je įskai­to­je į fi­na­lą pa­te­kęs Mant­vy­das lai­mė­jo II vie­tą.

Šau­dy­mo iš pis­to­le­to ko­man­di­nė­se var­žy­bo­se bir­žie­čių ko­man­da lai­mė­jo II vie­tą. Ko­man­dos su­dė­ty­je – Ie­va Ve­se­ry­tė, Ja­ni­na Pu­če­tai­tė, Vik­to­ri­ja La­pie­ny­tė.Į fi­na­lą as­me­ni­nė­je įskai­to­je pa­te­ku­si ir šau­džiu­si Ie­va lai­mė­jo III vie­tą.

Spor­ti­nin­kus tre­ni­ruo­ja tre­ne­riai Da­lė Dre­vins­kie­nė ir Rai­mon­das Brie­dis.

Va­sa­rio 15-16 die­no­mis bir­žie­čiai spor­ti­nin­kai da­ly­vaus Lie­tu­vos ko­man­di­nia­me as­me­ni­nia­me čem­pio­na­te, ku­ris taip pat vyks Aly­tu­je.