Policijos dienai – tradicinis futbolo turnyras

Edi­tos MI­KE­LIO­NIE­NĖS nuo­tr.
Po­li­ci­jos (An­ge­lų sar­gų) die­na die­na – spa­lio 2-oji. Ta­čiau Bir­žuo­se ji pa­mi­nė­ta anks­čiau, rug­sė­jo 18-ąją, tra­di­ci­niu vai­kų fut­bo­lo tur­ny­ru. Šį kar­tą tur­ny­re da­ly­va­vo try­li­ka ko­man­dų, o tur­ny­ras – taip pat try­lik­tas.

Kaš­to­nų sta­dio­ne praė­ju­sio tre­čia­die­nio po­pie­tę var­žy­boms ruo­šė­si fut­bo­li­nin­kai iš Bir­žų, Ku­piš­kio, Ro­kiš­kio, Šiau­lių (šiau­lie­čių ko­man­dą tre­ni­ruo­ja bu­vęs bir­žie­tis tre­ne­ris Vy­tau­tas Klem­ka, Šiau­liuo­se prieš še­še­rius me­tus įstei­gęs spor­to klu­bą vai­kams), Pa­ne­vė­žio, Pak­ruo­jo, Pas­va­lio. Į tra­di­ci­nį tur­ny­rą at­vy­ko Bir­žų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Dei­vi­das Val­ta­ris, pa­rei­gū­nai Min­dau­gas Bal­čiū­nas, Vi­ta An­džie­nė. Ne tuš­čio­mis – at­ve­žė nu­ga­lė­to­jų tau­res ir me­da­lius. Fut­bo­li­nin­kų taip pat lau­kė pa­rei­gū­nų at­vež­ti sal­dūs pri­zai.

Jau­nuo­sius spor­ti­nin­kus svei­ki­no vi­ce­me­rė Ast­ra Kor­sa­kie­nė, Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Eu­ge­ni­jus Ja­nu­še­vi­čius, Kaš­to­nų mo­kyk­los di­rek­to­rius Vy­tau­tas Sta­nu­le­vi­čius. Vi­si lin­kė­jo ge­ro žai­di­mo, įvar­čių ir iš­veng­ti trau­mų.

V. Sta­nu­le­vi­čius vi­ce­me­rei A. Kor­sa­kie­nei per­da­vė Pa­ne­vė­žio fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos do­va­ną – Lie­tu­vos fut­bo­lo rink­ti­nės marš­ki­nė­lius, ant ku­rių už­ra­šy­tas vi­ce­me­rės var­das, pa­žy­mė­tus ant­ruo­ju nu­me­riu. Nie­ko ne­lauk­da­ma vi­ce­me­rė nu­si­me­tė pal­tą ir pa­si­puo­šė do­va­no­tais marš­ki­nė­liais.

Ne­ti­kė­tai į tur­ny­rą už­su­ko ku­ni­gas Er­nes­tas Žel­vys. Jis nu­džiu­gi­no jau­nuo­sius fut­bo­li­nin­kus, ku­rie pra­šė ku­ni­go juos pa­lai­min­ti – kad žai­di­mas sek­tų­si.

Pra­si­dė­jo ko­va. Fut­bo­li­nin­kai ko­vo­jo dvie­jo­se am­žiaus gru­pė­se. 2008 m. ir jau­nes­nių ko­man­do­je var­žė­si 7 ko­man­dos, 2006 m. ir jau­nes­nių gi­mi­mo am­žiaus gru­pė­je – 6 ko­man­dos.

Jau­nes­nių­jų am­žiaus gru­pė­je pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Bir­žų Kaš­to­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los ber­niu­kų ko­man­da. Vy­res­nių­jų am­žiaus gru­pė­je pir­mi bu­vo Pa­ne­vė­žio spor­to aka­de­mi­jos spor­ti­nin­kais, ant­ri – Bir­žų Kaš­to­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los fut­bo­li­nin­kai, o tre­čią­ją vie­tą lai­mė­jo Bir­žų mer­gai­čių ko­man­da.

Nau­din­giau­siais sa­vo ko­man­dų žai­dė­jais ta­po bir­žie­čiai Gus­tas Pu­kė­nas, El­mis Ta­mu­lė­nas ir Vik­to­ri­ja Vo­rai­tė.