Pagerbti geriausi 2019-ųjų rajono sportininkai

Kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­ro nuo­tr.
Ge­riau­si praė­ju­sių me­tų šau­liai.
Va­sa­rio 13-ąją Bir­žų pi­lies ar­se­na­lo sa­lė­je įvy­ko tra­di­ci­nė spor­ti­nin­kų pa­ger­bi­mo šven­tė. Ap­do­va­no­ti la­biau­siai ra­jo­nui 2019-ai­siais nu­si­pel­nę spor­ti­nin­kai, tre­ne­riai bei spor­to en­tu­zias­tai.

Į šven­ti­nį ren­gi­nį at­vy­ko ra­jo­no me­ras V. Ja­rec­kas, Sei­mo na­riai A. Ši­mas, V. Rin­ke­vi­čiaus pa­dė­jė­ja S. Ei­ta­vi­čie­nė, Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas E. Ja­nu­še­vi­čius. Šven­tės da­ly­vius pa­svei­ki­no ir ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­ją pra­dė­jo Bir­žų kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­ro di­rek­to­rius Si­gi­tas Mit­ro­chi­nas. Mu­zi­ki­nius kū­ri­nius spor­ti­nin­kams do­va­no­joV­la­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los jau­nie­ji sak­so­fo­nis­tai, va­do­vau­ja­mi mo­ky­to­jo Gi­to Kor­sa­ko. Ren­gi­nį ve­dė Kaš­to­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­ja Auš­ra Ma­cie­nė.

Ryš­kiau­sios krep­ši­nio žvaigž­dės Bir­žuo­se: Sin­ti­ja Aukš­ti­kal­ny­tė – Lie­tu­vos jau­nu­čių rink­ti­nės na­rė, Ka­mi­lė Žu­kai­tė - Lie­tu­vos jau­nių rink­ti­nės na­rė. Tre­ne­rės Mo­ni­ka Kregž­dy­tė ir Ni­jo­lė Kregž­die­nė.

Daug per­ga­lių 2019 me­tais „nu­sky­nė“ dziu­do ir sam­bo spor­to ša­kų at­sto­vai: Ma­ri­jus Mit­ro­chi­nas – Bal­ti­jos ša­lių dziu­do jau­nių čem­pio­na­tas III vie­ta; Eu­ro­pos ka­de­tų dziu­do tau­rės var­žy­bos V vie­ta; Lie­tu­vos at­vi­ras dziu­do U-18 čem­pio­na­tas – II vie­ta; Lie­tu­vos jau­nių dziu­do rink­ti­nės na­rys. Lu­kas Mal­du­tis – Lie­tu­vos at­vi­ras dziu­do U-23 čem­pio­na­tas I vie­ta; Lie­tu­vos sam­bo jau­nių čem­pio­na­tas – I vie­ta; Lie­tu­vos dziu­do jau­ni­mo rink­ti­nės na­rys. Eli­jus Jo­ku­bė­nas – Lie­tu­vos at­vi­ras dziu­do jau­nių U-18 čem­pio­na­tas – I vie­ta; Lie­tu­vos at­vi­ras dziu­do U-23 čem­pio­na­tas - III vie­ta; Lie­tu­vos jau­nių dziu­do rink­ti­nės na­rys. Faus­ta Pet­ro­ny­tė – Lie­tu­vos sam­bo jau­nių čem­pio­na­tas – II vie­ta; Lie­tu­vos at­vi­ras dziu­do jau­nu­čių U-16 čem­pio­na­tas – II vie­ta. Ge­das Gru­žaus­kas – Lie­tu­vos sam­bo jau­nių čem­pio­na­tas – I vie­ta; Lie­tu­vos sam­bo jau­nių rink­ti­nės na­rys. Ro­si­ta Rei­šy­tė – Lie­tu­vos at­vi­ras dziu­do U-18 čem­pio­na­tas – III vie­ta. Mar­ty­nas Kve­da­ras - Lie­tu­vos at­vi­ras dziu­do U-23 čem­pio­na­tas – II vie­ta. Eve­li­na Klei­ny­tė - Eu­ro­pos dziu­do ka­de­tų če­mio­na­tas IX vie­ta. Lie­tu­vos at­vi­ra­me dziu­do U-18 čem­pio­na­tas – I vie­ta; Lie­tu­vos at­vi­ras dziu­do U-21 čem­pio­na­tas - I vie­ta; Lie­tu­vos at­vi­ras dziu­do U-23 čem­pio­na­tas - I vie­ta; Lie­tu­vos jau­nių dziu­do rink­ti­nės na­rė. No­jus Vai­tie­kū­nas - Lie­tu­vos sam­bo jau­nių čem­pio­na­tas – III vie­ta. Ger­da Mi­liaus­kai­tė – už ak­ty­vią spor­ti­nę veik­lą. Šių spor­ti­nin­kų tre­ne­riai: Alf­re­das Kup­re­vi­čius, Min­dau­gas Si­mė­nas, Si­gi­tas Mit­ro­chi­nas

Kul­ki­nis šau­dy­mas ypač pui­kiai se­ka­si šiems šau­liams: Lau­rai Vie­de­ry­tei - Lie­tu­vos kul­ki­nio šau­dy­mo tau­rės var­žy­bos III vie­ta; Lie­tu­vos jau­ni­mo kul­ki­nio šau­dy­mo rink­ti­nės na­rė. Eval­dui Pruns­kui – Lie­tu­vos jau­ni­mo ko­man­di­nia­me-as­me­ni­nia­me (ma­žo ka­lib­ro gink­lais) čem­pio­na­tas du kar­tus III vie­tą; Lie­tu­vos Tau­rės kul­ki­nio šau­dy­mo var­žy­bos II ir III vie­tos; Lie­tu­vos jau­ni­mo kul­ki­nio šau­dy­mo rink­ti­nės na­rys. Vil­man­tei Aša­kai­tei - Lie­tu­vos jau­ni­mo ko­man­di­nia­me-as­me­ni­nia­me (ma­žo ka­lib­ro gink­lais) čem­pio­na­te III vie­tą; Lie­tu­vos jau­nių kul­ki­nio šau­dy­mo rink­ti­nės na­rė. Va­le­ri­ja Bon­da­ren­co - Lie­tu­vos jau­ni­mo ko­man­di­nia­me-as­me­ni­nia­me (ma­žo ka­lib­ro gink­lais) čem­pio­na­te III vie­tą. Kas­pa­ras Ba­jo­ras - Lie­tu­vos jau­ni­mo ko­man­di­nia­me-as­me­ni­nia­me (ma­žo ka­lib­ro gink­lais) čem­pio­na­te III vie­ta; Lie­tu­vos tau­rės pneu­ma­ti­niais gink­lais var­žy­bo­se III vie­ta. Pau­lius Vip­len­tas - Lie­tu­vos jau­ni­mo ko­man­di­nia­me-as­me­ni­nia­me (ma­žo ka­lib­ro gink­lais) čem­pio­na­te III vie­tą. Šiuos šau­lius šau­dy­mo pa­slap­čių mo­ko tre­ne­rė Da­lia Dre­vins­kie­nė

Leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­nai ir pri­zi­nin­kai: Ma­tas Ba­ga­mo­lo­vas - Lie­tu­vos leng­vo­sios at­le­ti­kos jau­ni­mo pir­me­ny­bių šuo­lio į to­lį var­žy­bų 3 vie­tos lai­mė­to­jas. Gy­tis Pet­ru­se­vi­čius - Lie­tu­vos leng­vo­sios at­le­ti­kos jau­ni­mo čem­pio­na­to 3 vie­tos lai­mė­to­jas, tarp­tau­ti­nių leng­vo­sios at­le­ti­kos jau­ni­mo var­žy­bų 3 vie­tos lai­mė­to­jas. Ar­nas Sa­pat­ka – Bal­ti­jos ša­lių jau­nu­čių šuo­lio į to­lį I vie­tos lai­mė­to­jas, Lie­tu­vos leng­vo­sios at­le­ti­kos jau­nu­čių žie­mos ir va­sa­ros čem­pio­na­tų I vie­tos nu­ga­lė­to­jas, šuo­lio į to­lį rung­ty­je Bir­žų ra­jo­no jau­nu­čių re­kor­di­nin­kas (6 m 74 cm). Da­rius Va­lai­tis – Lie­tu­vos leng­vo­sios at­le­ti­kos jau­nių čem­pio­na­to es­ta­fe­ti­nio bė­gi­mo rung­ties III vie­tos lai­mė­to­jas. Ma­rius Va­lai­tis – Lie­tu­vos leng­vo­sios at­le­ti­kos jau­nių čem­pio­na­to es­ta­fe­ti­nio bė­gi­mo rung­ties III vie­tos lai­mė­to­jas. Lo­re­tis Šnio­ka – Lie­tu­vos leng­vo­sios at­le­ti­kos jau­nių čem­pio­na­to tri­šuo­lio rung­ties III vie­tos lai­mė­to­jas, Lie­tu­vos leng­vo­sios at­le­ti­kos jau­nių čem­pio­na­to es­ta­fe­ti­nio bė­gi­mo rung­ties III vie­tos lai­mė­to­jas. Ni­ko­de­mas Na­vic­kas - Lie­tu­vos leng­vo­sios at­le­ti­kos jau­nių čem­pio­na­to es­ta­fe­ti­nio bė­gi­mo rung­ties III vie­tos lai­mė­to­jas. Šiuos leng­vaat­le­čius tre­ni­ruo­ja tre­ne­riai Vik­to­ras Ba­ga­mo­lo­vas ir Si­mas Strel­co­vas

Jė­gos tri­ko­vės spor­ti­nin­kai: Eu­ge­ni­jus Ci­buls­kis – WPC Lat­vi­jos jė­gos tri­ko­vės čem­pio­na­te I vie­ta ve­te­ra­nų ka­te­go­ri­jo­je iki 100 kg; GPC Eu­ro­pos jė­gos tri­ko­vės čem­pio­na­te I vie­ta ve­te­ra­nų ka­te­go­ri­jo­je iki 100 kg; GPC Pa­sau­lio jė­gos tri­ko­vės čem­pio­na­te I vie­ta ve­te­ra­nų ka­te­go­ri­jo­je iki 100 kg. Pau­lius Mork­vė­nas – Lie­tu­vos kla­si­ki­nės jė­gos tri­ko­vės čem­pio­na­te I vie­ta suau­gu­sių­jų ka­te­go­ri­jo­je iki 105 kg; Lie­tu­vos kla­si­ki­nės štan­gos spau­di­mo čem­pio­na­te I vie­ta suau­gu­sių­jų ka­te­go­ri­jo­je iki 105 kg; Lie­tu­vos kla­si­ki­nės jė­gos tri­ko­vės tau­rė­je I vie­ta suau­gu­sių­jų ka­te­go­ri­jo­je iki 105 kg; Eu­ro­pos kla­si­ki­nės štan­gos spau­di­mo tau­rė­je II vie­ta suau­gu­sių­jų ka­te­go­ri­jo­je iki 105 kg; Eu­ro­pos kla­si­ki­nės jė­gos tri­ko­vės čem­pio­na­te ma­ža­sis si­dab­ro me­da­lis štan­gos spau­di­mo rung­ty­je iki 105 kg. Aloy­zas Sla­vins­kas – GPC Eu­ro­pos jė­gos tri­ko­vės čem­pio­na­te I vie­ta suau­gu­sių­jų ka­te­go­ri­jo­je iki 100 kg; WPC Lat­vi­jos jė­gos tri­ko­vės čem­pio­na­te I vie­ta suau­gu­sių­jų ka­te­go­ri­jo­je iki 100 kg.

Bok­so var­žy­bo­se pa­si­žy­mė­jo trys spor­ti­nin­kai: Eri­kas Ki­se­liū­nas – Lie­tu­vos moks­lei­vių jau­nių bok­so čem­pio­nas. Lu­kas Bar­ta­šius – Lie­tu­vos jau­nių III vie­tos nu­ga­lė­to­jas, Lie­tu­vos moks­lei­vių jau­nių bok­so vi­ce­čem­pio­nas. Do­man­tas Ja­kū­bo­nis – Lie­tu­vos moks­lei­vių jau­nių bok­so III vie­tos nu­ga­lė­to­jas. Jau­nuo­sius bok­si­nin­kus tre­ni­ruo­ja Vir­gi­li­jus Sta­pu­lio­nis

Ypač sėk­min­gi 2019-ie­ji me­tai bu­vo šiems bad­min­to­ni­nin­kams: Min­dau­gui Try­bui - Lie­tu­vos tau­rės, ve­te­ra­nų gru­pės, miš­rus dve­je­to var­žy­bo­se lai­mė­jo 1-ąją vie­tą; Lie­tu­vos tau­rės, ve­te­ra­nų gru­pė­je, vy­rų dve­je­to var­žy­bo­se I vie­ta; Lat­vi­jos Jo­neks in­ter­na­cio­nal ly­gos vy­rų dve­je­to var­žy­bos I vie­ta; Lie­tu­vos ve­te­ra­nų as­me­ni­nis čem­pio­na­tas miš­rus dve­je­tas III vie­ta.

Ypač aukš­tų lai­mė­ji­mų acia­ci­jos spor­to ša­ko­je praė­ju­siais me­tais iš­ko­vo­jo avia­mo­de­liuo­to­jas Da­ri­jus At­ko­čiū­nas. Jis lai­mė­jo Lie­tu­vos lais­vo skri­di­mo avia­mo­de­lių tau­rės du eta­pus ir at­vi­ra­me Lie­tu­vos lais­vo skri­di­mo avia­mo­de­lių čem­pio­na­te užė­mė III vie­tą.

Bir­žų au­to­mo­bi­lių spor­to klu­bas – ži­no­mas ne tik Bir­žuo­se, bet ir ša­ly­je. Šio­je spor­to ša­ko­je pui­kių re­zul­ta­tų pa­sie­kė Eri­kas Nar­bu­tas. Jis ta­po Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių kro­so 1600 kla­sės čem­pio­nas. Rai­mun­das Ku­ke­nys 2019 me­tais ta­po Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių kro­so čem­pio­na­to 2000 kla­sės ant­ros vie­tos lai­mė­to­jas. Bir­žų au­to­mo­bi­lių spor­to klu­bas tarp ki­tų klu­bų užė­mė II vie­tą Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių kro­so čem­pio­na­to me­ti­nė­je įskai­to­je.

Lai­mė­ji­mai mo­tok­ro­se: Egi­di­jus Ma­ciū­nas , ku­ris Lie­tu­vos mo­to­cik­lų kro­so čem­pio­na­te ve­te­ra­nų 50+ am­žiaus gru­pė­je iš­ko­vo­jo III vie­tą. Liu­tau­ras Va­ria­ko­jis – Lie­tu­vos mo­to­cik­lų kro­so čem­pio­na­te mo­to­cik­lų su prie­ka­ba ve­te­ra­nų am­žiaus gru­pė­je iš­ko­vo­jo 1 vie­tą.

Kaip jau bu­vo mi­nė­ta, per­ga­lės ne tik spor­ti­nin­kų, bet ir jų tre­ne­rių dar­bo re­zul­ta­tas. Tik veik­da­mi iš­vien spor­ti­nin­kai ir jų tre­ne­riai šian­dien tu­ri di­džiu­lę py­nę per­ga­lių. Taip pat bu­vo pa­svei­kin­ti: krep­ši­nio tre­ne­riai Al­gir­das Kriau­čiū­nas, Žyd­rū­nas Ka­čins­kas, šau­dy­mo tre­ne­ris Rai­mon­das Brie­dis, šach­ma­tų tre­ne­ris Rai­mon­das Pa­liu­lio­nis, fut­bo­lo tre­ne­ris Vy­tau­tas Sta­nu­le­vi­čius.

Spor­tas Bir­žuo­se rū­pi ir ne­ma­žai jo en­tu­zias­tų. To­dėl už ak­ty­vią spor­ti­nę veik­lą Bir­žų kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­ras ap­do­va­no­jo Vy­dą Va­rei­ką, Liut­gar­dą Ra­mu­tė­ną, Da­nie­lių Ker­be­lį, Arū­ną Pa­že­mec­ką, Lai­mą Kė­že­lie­nę, Aud­rių Ung­li­ni­ką, Aud­rį Vi­duo­lį, Arū­ną Ans­ki­ną, Gin­ta­rą Ka­vo­liū­ną, Vy­tau­tą Ar­ma­lą, Vin­cą Var­zą, Zi­tą Vlaš­čen­ko, Va­le­ri­ją Vai­tai­tie­nę, Ves­ti­ną Ka­ra­liū­tę, Al­gir­dą Mal­dū­ną.