Kalėdinis futbolo turnyras

As­me­ni­nė nuo­tr.
De­ši­nė­je SIP va­do­vas ir spor­to ren­gi­nių Bir­žuo­se or­ga­ni­za­to­rius Da­nie­lius Ker­be­lis.

Gruo­džio 26-ąją, ant­rą Ka­lė­dų die­ną, Bir­žuo­se vy­ko SIP Ka­lė­di­nis 4x4 sa­lės fut­bo­lo tur­ny­ras. Ja­me da­ly­va­vo 12 ko­man­dų – ke­tu­rios ko­man­dos vai­kų gru­pė­je bei aš­tuo­nios vy­rų gru­pė­je. Tiek vai­kų, tiek vy­rų gru­pė­je bu­vo sve­čių ko­man­dų – iš Pa­ne­vė­žio, Šiau­lių, Uk­mer­gės.

Po at­kak­lių ko­vų, ku­rios vy­ko vi­są die­ną Kaš­to­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­lo­jos sa­lė­je, čem­pio­nų ti­tu­lą vy­rų gru­pė­je iš­ko­vo­jo „Kaš­to­nai“. Ant­rą­ją vie­tą užė­mė bir­žie­čių ko­man­da „He­ro­jai“, o bron­zos me­da­liai taip pat ati­te­ko vie­ti­niams – „Apaš­čios“ ko­man­da nu­ga­lė­jo uk­mer­giš­kius ma­ža­ja­me fi­na­le.

Vai­kų gru­pė­je čem­pio­nais ta­po ko­man­da „Varš­kė­čiai“, ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo „Fu­lio­rai“, o bron­zos me­da­lius lai­mė­jo pa­ne­vė­žie­čiai „FK Dem­ba­va“.

Ren­gi­ny­je ne­trū­ko ir daug sma­gių žai­di­mų žiū­ro­vams, ku­rių me­tu rei­kė­jo ne tik pa­spor­tuo­ti, ta­čiau ir su­val­gy­ti ne vie­ną man­da­ri­ną. Di­de­lis ačiū pa­grin­di­niam ren­gi­nio rė­mė­jui „Nor­dic pro­teins“ bei vi­siems ki­tiems rė­mė­jams ir ren­gi­nio par­tne­riams.

Or­ga­ni­za­to­riai dė­ko­ja vi­siems ren­gi­nio da­ly­viams, ku­rie su­kū­rė pui­kią ka­lė­di­nę at­mos­fe­rą, gau­siai su­si­rin­ko pa­lai­ky­ti fut­bo­li­nin­kų ir da­ly­va­vo pa­sku­ti­nia­me mū­sų ren­gi­ny­je Bir­žuo­se. Aso­cia­ci­ja „Spor­tuok ir pro­gre­suok“ bent ku­riam lai­kui at­si­svei­ki­na su Bir­žais ir dė­ko­ja vi­siems, ku­rie pa­lai­kė mus ir ti­kė­jo mū­sų idė­jo­mis!