Biržų šachmatininkai Druskininkų šahmatų kongrese

Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį bir­žie­čiai šach­ma­ti­nin­kai da­ly­va­vo Šach­ma­tų kong­re­se Drus­ki­nin­kuo­se. Į jį vy­ko 8 mo­ki­niai ir du juos ly­dė­ję tė­ve­liai, ku­rie taip pat da­ly­va­vo var­žy­bo­se.

Šach­ma­ti­nin­kų tre­ne­ris Rai­mon­das Pa­liu­lio­nis "Bir­žie­čių žo­džiui" sa­kė, jog kong­re­se da­ly­va­vo spor­ti­nin­kai iš 6 vals­ty­vių: Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Ru­si­jos ir Len­ki­jos. Žai­bo tur­ny­re da­ly­va­vo 159 spor­ti­nin­kai, Grei­tių­jų šach­ma­tų – 234 da­ly­viai.

Am­žiaus gru­pė­je iki 18 me­tų tarp mer­gi­nų bir­žie­tė Ves­ti­na Ka­ra­liū­tė Grei­tų­jų šach­ma­tų tur­ny­re lai­mė­jo III vie­tą, o Žai­bo tur­ny­re – II vie­tą.

Am­žiaus gu­pė­je iki 10 me­tų Au­gus­tė Šven­čio­ny­tė tarp mer­gai­čių Žai­bo tur­ny­re bu­vo ant­ra.