Skundai dėl mieste įrenginėjamų šiukšlių konteinerių aikštelių

Edi­tos Mi­ke­lio­nie­nės nuo­tr.
Vil­niaus gat­vės 6-ojo dau­gia­bu­čio na­mo gy­ven­to­jai ne­pa­ten­kin­ti vie­ta, kur bus įren­gia­ma kon­tei­ne­rių aikš­te­lė.
Dėl mies­te įren­gi­nė­ja­mų šiukš­lių kon­tei­ne­rių aikš­te­lių gy­ven­to­jai Sa­vi­val­dy­bę už­ver­tė skun­dais. Pen­kių aikš­te­lių įren­gi­mas dėl skun­dų su­stab­dy­tas. Bir­žie­čiai dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai ne­pa­ten­kin­ti, jog pro lan­gus ten­ka "gro­žė­tis" kon­tei­ne­rių vaiz­dais, klau­sy­tis mu­sių dūz­gi­mo bei kęs­ti ne­ma­lo­nų kva­pą. Vil­niaus 6-ojo na­mo gy­ven­to­jai pik­ti­na­si dar ir tuo, kad kon­tei­ne­rių aikš­te­lė įren­gi­nė­ja­ma to­je vie­to­je, kur jie pa­so­di­no pu­šai­tes – jos bus rau­na­mos. To­dėl su­rin­ko pa­ra­šus ir krei­pė­si į mies­to se­niū­ni­ją.
Edi­tos Mi­ke­lio­nie­nės nuo­tr.
Aki­vaiz­dus įro­dy­mas: į ša­lia Vil­niaus g. 6-ojo na­mo esan­čius kon­tei­ne­rius iš ki­to na­mo atė­ju­si mo­te­ris su­me­tė ža­lią­sas at­lie­kas, į pa­sta­bas ne­rea­ga­vo.

Aikš­te­lės vie­tos su gy­ven­to­jais ne­de­ri­no

Vil­niaus 6-ojo dau­gia­bu­čio na­mo gy­ven­to­jai dėl kon­tei­ne­rių aikš­te­lių krei­pė­si ne tik į se­niū­ni­ją, bet ir į "Bir­žie­čių žo­dį". Dau­gia­bu­čio kie­me su­si­rin­kę žmo­nės ti­ki­no, jog kon­tei­ne­rių aikš­te­lės vie­tos su jais nie­kas ne­de­ri­no.

– Pa­ma­tė­me tik ant že­mės pa­žy­mė­tą vie­tą. Ne­sup­ra­to­me, ką dar­bi­nin­kai ke­ti­na da­ry­ti, nes kai ver­tė stul­pus, ly­giai taip pat žy­mė­jo. O jau ne­tru­kus at­va­žia­vo at­lik­ti geo­lo­gi­nių ty­ri­mų, – pik­ti­no­si gy­ven­to­jai.

Ne­leis rau­ti pa­čių so­din­tų pu­šai­čių

Vie­na na­mo gy­ven­to­ja pa­sa­ko­jo, jog prie ke­le­rius me­tus na­mo gy­ven­to­jai pra­šė lei­di­mo nu­pjau­ti kie­me lie­pas. Lei­di­mą ga­vo su są­ly­ga, kad jų vie­to­je pa­so­dins me­de­lius ir sau­gos juos tre­jus me­tus. Są­ly­gą gy­ven­to­jai įvyk­dė – pa­so­di­no pu­šai­tes. Pu­šai­tės jau ge­ro­kai ūg­te­lė­ju­sios, tik­ros gra­žuo­lės. Ta­čiau da­bar jas iš­raus ir to­je vie­to­je įrengs kon­tei­ne­rių aikš­te­lę. Gy­ven­to­jams neaiš­ku: kam rau­ti me­džius, jei ap­lin­kui ap­stu tuš­čios vie­tos, kur ga­li­ma įreng­ti pa­sta­ty­ti kon­tei­ne­rius?

Į kon­tei­ne­rius pri­va­čių na­mų gy­ven­to­ja py­lė fe­ka­li­jas

Ne tik dėl pu­šai­čių gy­ven­to­jai ne­pa­ten­kin­ti. Dau­gy­bę me­tų jie ken­čia kon­tei­ne­rių kai­my­nys­tę. Po lan­gais jų – pen­ki. Įren­gus aikš­te­lę, jų pa­dau­gės – bus sep­ty­ni. Į juos šiukš­les pi­la ne tik Vil­niaus 6-ojo na­mo gy­ven­to­jai, bet ap­lin­ki­nių dau­gia­bu­čių žmo­nės. Jiems tai da­ry­ti ir pri­klau­so. Ta­čiau šiukš­les į kon­tei­ne­rius pi­la ir ap­lin­ki­nių pri­va­čių na­mų gy­ven­to­jai, ir pro ša­lį va­žiuo­jan­čių au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai: su­sto­ja ir iš­me­ta mai­šus su šiukš­lė­mis. Vie­nas dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jas pa­sa­ko­jo, jog ati­da­ręs kon­tei­ne­rio dang­tį nu­stė­ro:

– Ma­čiau, kaip vie­no pri­va­taus na­mo gy­ven­to­ja kaž­ką su­py­lė į mū­sų kon­tei­ne­rį. Ati­da­ręs dang­tį nu­stė­rau: kon­tei­ne­ry­je – tua­le­to tu­ri­nys. Pra­si­dės obuo­lių me­tas – į kon­tei­ne­rius pils obuo­lių pu­ve­nas.

Ža­lią­sias at­lie­kas į kon­tei­ne­rį su­ver­tė ne­pai­sy­da­ma pa­sta­bų

Mums be­si­kal­bant prie Vil­niaus 6-ojo na­mo laip­ti­nės, iš vie­no Vy­tau­to gat­vės dau­gia­bu­čio na­mo atė­jo mo­te­ris ir ra­miau­siai į kon­tei­ne­rį su­ver­tė glė­bį ką tik nu­pjau­tos žo­lės. Vi­siems aiš­ku, kad ža­lių­jų at­lie­kų į kon­tei­ne­rius mes­ti ne­ga­li­ma. Su­gė­din­ta mo­te­ris ne­rea­ga­vo, ta­čiau pa­žei­dė­ją pa­vy­ko nu­fo­tog­ra­fuo­ti. Gy­ven­to­jai tei­gė, jog grei­čiau­siai mo­te­ris tvar­ko dau­gia­bu­čio ap­lin­ką ir jai vi­sai tas pa­ts, kur vers­ti at­lie­kas.

Rin­ko pa­ra­šus

Kon­tei­ne­rių kai­my­nys­tei gy­ven­to­jai ža­dė­jo prie­šin­tis iki pa­sku­ti­nių­jų.

– Na­mas re­no­vuo­tas, pa­tys sa­vo lė­šo­mis nu­tie­sė­me trin­ke­lių ša­li­gat­vį ša­lia na­mo, no­ri­me gy­ven­ti tvar­kin­gai. Tiek daug me­tų ken­tė­me ša­lia esan­čių kon­tei­ne­rių smar­vę, kad dau­giau ne­be­no­ri­me. Te­gu da­bar kon­tei­ne­riai ke­liau­ja prie ki­to na­mo. Kas iš to, kad kon­tei­ne­rių aikš­te­lės bus gra­žiai įreng­tos ir tvo­re­le ap­tver­tos. Mu­sės per tvo­rą per­skren­da, – pik­ti­no­si gy­ven­to­jai nuo­lat dūz­gian­čio­mis mu­sė­mis ir skun­dė­si, kad kon­tei­ne­rių nie­kas ne­de­zin­fe­kuo­ja.

Žmo­nės ro­dė vie­tas, kur bū­tų ga­li­ma kon­tei­ne­rių aikš­te­lės sta­ty­bas per­kel­ti, kad nie­kam ne­truk­dy­tų. Už kon­tei­ne­rių per­kė­li­mą į ki­tą vie­tą pa­si­ra­šė di­džio­ji da­lis – 15 dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jų. Pa­ra­šus pri­sta­tė į mies­to se­niū­ni­ją. Na­mo bend­ri­jos pir­mi­nin­kė Eu­ge­ni­ja Sei­bu­tie­nė sa­kė, jog se­niū­ni­jo­je ją pa­ti­ki­no, kad vie­ta kon­tei­ne­rių aikš­te­lei tin­ka­ma, ta­čiau konk­re­taus at­sa­ky­mo, ar bus at­si­žvelg­ta į jų pra­šy­mą, gy­ven­to­jai kol kas ne­ga­vo.

– Nu­si­leis­ti ne­ke­ti­na­me, gul­si­me po pu­ši­mis ir gu­lė­si­me, bet kon­tei­ne­rių ten sta­ty­ti ir me­džių kirs­ti ne­lei­si­me, – ti­ki­no dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai.

Sa­vi­val­dy­bė už­vers­ta gy­ven­to­jų skun­dais

Kon­tei­ne­rių aikš­te­lių įren­gi­mo pro­jek­tą vyk­do Pa­ne­vė­žio re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ras, ran­go­vas – "Pas­va­lio me­lio­ra­ci­ja", ku­ris ir sam­do pro­jek­tuo­to­jus bend­ro­vę "Šiau­lių hid­rop­ro­jek­tas". Pa­gal pro­jek­tą, ra­jo­ne tu­ri bū­ti įreng­tos 56 kon­tei­ne­rių aikš­te­lės.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vai­das Vie­de­ris pa­sa­ko­jo, jog se­niū­ni­jos pa­tei­kė pro­jek­tuo­to­jams dau­gia­bu­čių ad­re­sus, prie ku­rių rei­kia įreng­ti kon­tei­ne­rių aikš­te­les. Tuo­met pro­jek­tuo­to­jai pa­rin­ko vie­tas, kon­tei­ne­rių aikš­te­lėms, ku­rios ati­tin­ka rei­ka­la­vi­mus, t. y. vals­ty­bi­nė­je že­mė­je, kur ne­praei­na po­že­mi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos, leis­ti­nu at­stu­mu nuo gy­ven­to­jų lan­gų – 10 met­rų.

Į Vil­niaus g. 6-ojo na­mo gy­ven­to­jų skun­dą ža­dė­jo rea­guo­ti

Anot V. Vie­de­rio, jo ži­nio­mis, gy­ven­to­jų nuo­mo­nės dėl kon­tei­ne­rių aikš­te­lių vie­tos nie­kas ne­klau­sė, to­dėl gy­ven­to­jai Sa­vi­val­dy­bę už­ver­tė skun­dais. Pen­kių aikš­te­lių sta­ty­ba jau su­stab­dy­ta, nes gy­ven­to­jai ne­pa­ten­kin­ti kon­tei­ne­rių aikš­te­lės vie­ta. Gal­būt gy­ven­to­jai taip ašt­riai ne­rea­guo­tų, ta­čiau kon­tei­ne­riai yrap­ras­tai pri­žiū­ri­mi, dvo­kia, to­dėl nė vie­no dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai kra­to­si jų kai­my­nys­tės.

– Pa­gal ga­li­my­bes tų aikš­te­lių, dėl ku­rių gy­ven­to­jai ne­pa­ten­kin­ti, vie­ta kei­čia­ma. Kai kur da­ro­mi ne­di­de­li pa­kei­ti­mai. Lei­di­mų aikš­te­lėms įreng­ti rei­kia tik kul­tū­ros pa­vel­do te­ri­to­ri­jo­je, ki­tur lei­di­mai ne­rei­ka­lin­gi, – kal­bė­jo V. Vie­de­ris.

Jis sa­kė, jog aikš­te­lės, ku­ri pla­nuo­ja­ma prie Vil­niaus 6-ojo dau­gia­bu­čio na­mo, dar­bai kol kas ne­sus­tab­dy­ti. Ta­čiau at­si­žvelg­ti į gy­ven­to­jų skun­dą Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tas ža­dė­jo, nors vie­ta ir ati­tin­ka rei­ka­la­vi­mus. Anot V. Vie­de­rio, jau de­ri­na­mas su­si­ti­ki­mo su gy­ven­to­jais lai­kas.

Rink­si­mės, tar­si­mės, – sa­kė V. Vie­de­ris.

Kon­tei­ne­rius de­zin­fe­kuo­ja du kar­tus

Bend­ro­vės "Eko­ser­vi­sas" rin­ko­da­ros va­dy­bi­nin­kė Gied­rė Kan­ta­re­vi­čė "Bir­žie­čių žo­džiui" sa­kė, jog kon­tei­ne­riai plau­na­mi du kar­tus per me­tus šil­to­jo se­zo­no me­tu. Kon­tei­ne­riai bu­vo plau­na­mi bir­že­lį, o ki­tas plo­vi­mas nu­ma­ty­tas rugp­jū­čio 19 – 26 die­no­mis. Anot va­dy­bi­nin­kės, gy­ven­to­jai su­pai­nio­ja šiukš­lia­ve­žius au­to­mo­bi­lius su tuo, ku­ris at­va­žiuo­ja plau­ti kon­tei­ne­rių, nes au­to­mo­bi­liai la­bai pa­na­šūs. Pa­sak G. Kan­ta­ra­vi­čės, kon­tei­ne­riai įke­lia­mi į mo­der­nų au­to­mo­bi­lį ir jo vi­du­je plau­na­mi, o pur­vi­nas van­duo su­ren­ka­mas į tam skir­tą tal­pyk­lą. Va­dy­bi­nin­kė pri­pa­ži­no, jog in­for­ma­ci­jos apie kon­tei­ne­rių plo­vi­mą gy­ven­to­jams ko ge­ro trūks­ta, apie jų plo­vi­mą žmo­nės ga­li su­ži­no­ti tik ste­bė­da­mi pro lan­gą.

 

Edi­tos Mi­ke­lio­nie­nės nuo­tr.
Jei šio­je vie­to­je bū­tų sta­to­mi kon­tei­ne­riai, rei­kė­tų iš­rau­ti gy­ven­to­jų pa­so­din­tas pu­šis.