Skrebiškiečiai į žygį – pėsčiomis

As­me­ni­nė nuo­tr.

Skre­biš­kių kai­mo kul­tū­ros na­mų dar­buo­to­ja Ma­ry­tė Un­dzė­nie­nė su­ge­ba su­bur­ti kai­mo žmo­nes įvai­rioms veik­loms. Min­tis pa­ke­liau­ti pės­čio­mis Ma­ry­tei se­niai ne­da­vė ra­my­bės. Šiai min­čiai pri­ta­rė: Da­nu­tė, Do­vi­lė, Vik­to­ri­ja, Li­nu­tė, Ug­nė, An­ta­nas, Ma­ri­jus, Klau­di­jus, Ra­po­las,Kor­ne­li­jus.

Gru­pe­lė skre­biš­kių kai­mo jau­ni­mo vi­dur­va­sa­rio žy­gį pri­si­mins dar il­gai. Marš­ru­tas bu­vo ap­gal­vo­tas – nei trum­pas nei il­gas – 40 km. Skre­biš­kiai- Bū­gi­niai-Pa­ro­vė­ja-Juo­džio­nys-Mant­vi­diš­kis-Skrė­biš­kis-Skre­biš­kiai.

Ke­lio­nei bu­vo pa­skir­tos dvi die­nos. Pir­mą­ją die­ną ke­liau­to­jai nuė­jo 26 km ir nak­vy­nei ap­si­sto­jo Bir­žų gi­rios glū­du­mo­je,”Vidugirio”poilsiavietėje. Ją sko­nin­gai įren­gė Spal­viš­kių gi­ri­nin­ki­ja. Gi­rios ap­sup­ty­je ke­liau­to­jai il­sė­jo­si, žai­dė ir kū­rė iš to, ką ra­do gam­to­je. Iš laz­dy­no ša­kų pa­da­ry­tų lan­kų strė­lės lė­kė per vi­są poil­sia­vie­tę. Iš pa­par­čių ir ša­kų pa­sta­ty­to­je pa­la­pi­nė­je neat­si­ra­do no­rin­čių mie­go­ti per nak­tį. Poil­sia­vie­tės kie­mą ke­liau­to­jai iš­puo­šė ori­gi­na­liais pa­veiks­lais iš to ką ra­do gam­to­je. Taip mer­gai­tės pa­da­rė 11 gė­lės žie­dų iš kle­vo la­pų. Pap­ras­ta ir gra­žu. Vie­ni puo­šė poil­sia­vie­tę ki­ti su­spė­jo pri­gry­bau­ti gry­bų ir už­kur­ti lau­žą. Va­ka­rie­nei, dvie­jų ka­liau­to­jų ma­ma Jur­gi­ta, at­ve­žė ska­nios sriu­bos. Pa­sis­ta­tęs pa­la­pi­nes jau­ni­mas dar il­gai va­ka­ro­jo.

Išau­šus ry­tui, ke­liau­to­jai pa­su­ko Mant­vi­diš­kių kai­mo kryp­ti­mi. Nuė­jus 14 km – “Linksmagirio” poil­sia­vie­tė­je – ke­liau­to­jai nu­ta­rė at­si­gai­vin­ti ir iš­si­mau­dė. Bu­vo la­bai karš­ta die­na, ke­pi­no sau­lė, bet vi­si žy­gio da­ly­viai bu­vo la­bai iš­tver­min­gi, nors ir pus­lė­to­mis ko­jo­mis, bet lai­min­gai pa­sie­kė na­mus.

Skre­biš­kiuo­se žy­gei­vių lau­kė su­tik­tu­vės su duo­na ir drus­ka. Pa­dė­ko­ję už gra­žias su­tik­tu­ves, jie vi­siems do­va­no­jo lau­ko gė­lių puokš­te­les, o kai­mo abi­tu­rien­tams įtei­kė ber­žo to­šė­je įvy­nio­tus ke­lia­la­pius į gy­ve­ni­mo žy­gį.

Žy­gei­viai la­bai dė­kin­gi J. Ule­vi­čie­nei, R, Kul­bie­nei, Spal­viš­kių gi­ri­nin­ki­jos dar­buo­to­jams už sko­nin­gai įreng­tą poil­sia­vie­tę ir vi­siems, ku­rie džiau­gė­si žy­gei­vių nuei­tais ki­lo­met­rais, ne­gai­lė­jo van­dens iš šu­li­nių ir pa­lai­kė ke­liau­jant.

Sand­ra BIE­LIAUS­KIE­NĖ