Širvėnos ežero pakrantėje – Poeto suolelis su knygų nameliu

Bi­ru­tės Pet­ke­vi­čiū­tės nuo­tr.
Poe­to suo­le­lis su kny­gų na­me­liu
Penk­ta­die­nį Šir­vė­nos eže­ro pa­kran­tė­je, ša­lia pės­čių­jų ta­ko, bu­vo ati­da­ry­tas Poe­to suo­le­lis su kny­gų na­me­liu. Pro­jek­to su­ma­ny­to­ja Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės J. Bie­li­nio vie­šo­sios bib­lio­te­kos dar­buo­to­ja Ode­ta Be­ro­zo­vai­tė.

Nuo pat ry­to siau­čian­tis gū­sin­gas vė­jas ir di­džiu­lės eže­ro ban­gos šiek tiek ne­ra­mi­no or­ga­ni­za­to­rę O. Be­ro­zo­vai­tę, bet ši juo­ka­vo: "Ir vėl Šir­vė­na pyks­ta. Kai tik kaž­ką su­ren­giu, vi­sa­da taip nu­tin­ka, tai jau ma­nęs ne­bes­te­bi­na". Ta­čiau siau­čian­čiai Šir­vė­nai nie­ko ne­pa­vy­ko iš­gąs­din­ti – į ati­da­ry­mą su­si­bū­rė apie pus­šim­tį žmo­nių.

Pris­ta­ty­da­ma nau­ją­ją eže­ro pa­kran­tės puoš­me­ną, už pa­ra­mą ir pa­lai­ky­mą bib­lio­te­ki­nin­kė dė­ko­jo Bir­žų mies­to me­rui Vy­tui Ja­rec­kui, ku­ris dar bū­da­mas Bir­žų mies­to se­niū­nu, su­ti­ko pri­si­dė­ti prie šio pro­jek­to, bib­lio­te­kos di­rek­to­rei Vil­man­tei Vo­rie­nei ir vi­siems, pa­dė­ju­siems šią idė­ją įgy­ven­din­ti. "Praė­ju­sia­me am­žiu­je vi­sai ša­lia šios vie­tos gy­ve­no ir kū­rė poe­tas Kons­tan­ti­nas Snars­kis - Žvaigž­du­lis. Užau­gau ne­to­lie­se, tad daž­nai ma­ty­da­vau jį vaikš­čio­jan­tį pa­lei eže­rą ar sė­din­tį pa­kran­tė­je ir ra­šan­tį ei­les. No­rė­jo­si su­kur­ti kaž­ką gra­žaus ir sim­bo­liš­ko poe­tui at­min­ti. Taip gi­mė idė­ja pa­sta­ty­ti suo­le­lį, su kny­gų na­me­liu, ku­ris pri­min­tų čia ei­les ra­šiu­sį K. Snars­kį – Žvaigž­du­lį, o kar­tu ir bū­tų vie­ta žmo­nėms pa­sė­dė­ti ir pa­skai­ty­ti kny­gų na­me­ly­je esan­čios poe­zi­jos. Mes juk kiek­vie­nas šir­dy­je esa­me poe­tas... – kal­bė­jo O. Be­ro­zo­vai­tė.

Ati­da­ry­mą sa­vo mu­zi­ka pa­gy­vi­no akor­deo­no spe­cia­ly­bės mo­ky­to­jas, mu­zi­kan­tas Vy­tau­tas Ka­va­liaus­kas, ei­les skai­tė Bir­žų mies­to li­te­ra­čių bū­re­lis, pla­čiau apie poe­tą K. Snars­kį – Žvaigž­du­lį su­si­rin­ku­siems pa­pa­sa­ko­jo li­te­ra­tas, kraš­to­ty­ri­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Suo­le­lį su kny­gų na­me­liu iš­dro­žė tau­to­dai­li­nin­kas iš Va­bal­nin­ko Vi­das Ja­tu­le­vi­čius. Pak­vies­tas tar­ti ke­le­tą žo­džių, meist­ras pa­lin­kė­jo, kad kny­gų na­me­lis vi­sa­da bū­tų pil­nas ir suo­le­lio "sė­dė­to­jų" nie­ka­da ne­trūk­tų. Į ati­da­ry­mą at­vy­ko Bir­žų mies­to me­ras V. Ja­rec­kas ir LR Sei­mo na­rys V. Rin­ke­vi­čius. Mies­to val­džios na­riai dė­ko­jo bib­lio­te­kai už gra­žią ini­cia­ty­vą, dro­žė­jui – už pui­kų me­ną, lin­kė­jo kuo dau­giau to­kių idė­jų, ku­rias pa­si­steng­sian­tys įgy­ven­din­ti. "Jei šis suo­le­lis bus žmo­nėms rei­ka­lin­gas, jį čia ir pa­lik­si­me, o jei pri­reiks per­kel­ti į ki­tą vie­tą, per­kel­si­me". – kal­bė­jo me­ras V. Ja­rec­kas.

Bib­lio­te­kos di­rek­to­rė V.Vo­rie­nė taip pat džiau­gė­si nau­ju kū­ri­niu, svei­ki­no O. Be­ro­zo­vai­tę su jos idė­jos "įkū­ni­ji­mu", dė­ko­jo pri­si­dė­ju­siems: "Pa­me­nu, Ode­ta atė­jo pas ma­ne ir ne­drą­siai pa­klau­sė ma­no nuo­mo­nės apie jos įsi­vaiz­duo­ja­mą Poe­to suo­le­lį, idė­ja man iš kar­to pa­ti­ko. Ir štai – mes jau ma­to­me re­zul­ta­tą. Ši vie­ta yra ypa­tin­ga, čia – tar­si me­ni­nin­kų kam­pe­lis, tu­rin­tis kaž­ko­kią pa­slap­tin­gai ge­rą au­rą ir trau­ką. Ti­kiuo­si žmo­nės tą pa­jus ir šia vie­ta džiaug­sis...".

Kny­gų na­me­lis – tai tar­si iš­ti­są pa­rą vei­kian­ti bib­lio­te­kė­lė, ku­ria ga­li nau­do­tis kiek­vie­nas, my­lin­tis kny­gas, mėgs­tan­tis skai­ty­ti ir sa­vo skai­ti­niais keis­tis su ki­tais.

Susijusios naujienos