Širdimi su tėviške

Al­gir­do BUT­KE­VI­ČIAUS nuo­tr.
Gul­bi­nų dai­niui, mo­ky­to­jui, trem­ti­niui Pau­liui Dre­vi­niui - 100 me­tų. Ba­rel­je­fas ant sie­nos.
Gul­bi­nai šian­dien be mo­kyk­los, me­di­ci­nos punk­to, bib­lio­te­kos, kul­tū­ros na­mų. Šio kam­pe­lio gy­vas­tis – en­tu­zias­tai: kai­mo bend­ruo­me­nė, et­nog­ra­fi­nis an­samb­lis, mo­čiu­čių klu­bas. Tra­di­ci­nės, te­mi­nės kraš­tie­čių šven­tės kas­met kvie­čia iš Gul­bi­nų praei­ties ir da­bar­ties sem­tis stip­ry­bės, mei­lės gim­ti­nei. Šių me­tų kraš­tie­čių šven­tė bend­ruo­me­nės na­rius ir vi­sus šio kraš­to žmo­nes su­bū­rė švęs­ti ar­tė­jan­čių sa­vo kraš­to poe­to, pe­da­go­go, trem­ti­nio Pau­liaus Dre­vi­nio (Dre­vins­ko) 100-ųjų gi­mi­mo me­ti­nių.

Į Gul­bi­nų bend­ruo­me­nės na­mus – sve­čius, vieš­nias ir vie­ti­nius at­ly­dė­jo sau­lė­ta die­na ir vais­kus, anot poe­to Pau­liaus Dre­vi­nio, ru­gia­gė­lėm iš­pil­tas dan­gus. Bend­ruo­me­nės na­mų kie­me­ly­je vi­sų jau lū­ku­ria­vo Poe­tas su­kak­tu­vi­nin­kas. Ba­rel­je­fe – mei­lės ly­ri­kas vienp­lau­kis. Bet ka­rū­na, li­no rankš­luos­tis ir iš kai­mo mir­tų la­pe­lių iš­pin­ti skai­čiai liu­di­jo: Gul­bi­nų dai­niui Pau­liui Dre­vi­niui – 100 me­tų... Ba­rel­je­fas ir pluoš­tas ver­tin­gų at­si­mi­ni­mų, įvai­rios me­džia­gos apie poe­tą, klai­pė­die­čio A. J. Na­vic­ko do­va­na gul­bi­nie­čiams.

Kiek­vie­nas šven­ti­nę die­ną į Gul­bi­nus sku­bė­jo su sa­vais lin­kė­ji­mais. Poe­to mei­lė, il­ge­sys gim­ti­nei plau­kė skam­biu bend­ruo­me­nės him­nu, et­nog­ra­fi­nio an­samb­lio dai­no­mis, skai­to­vų po­smais iš poe­zi­jos rink­ti­nių. Nuo­šir­dus, iš­skir­ti­nis šven­tės sve­čio, jau­no­sios gul­bi­nie­čių kar­tos at­sto­vo vil­nie­čio Emi­li­jaus Bag­do­no svei­ki­ni­mas. Poe­to P. Dre­vi­nio ei­lė­raš­tį "Sto­te­lė kai­mo pa­kraš­ty" ber­niu­kas iš­mo­kęs min­ti­nai... Sei­mo na­rio, Gul­bi­nų bend­ruo­me­nės krikš­ta­tė­vio Vik­to­ro Rin­ke­vi­čiaus pa­dė­jė­ja Sta­sė Ei­ta­vi­čie­nė pri­mi­nė: nu­blokš­tas nuo gim­tų­jų Gul­bi­nų ir trem­ty­je poe­tas jau­no­se šir­dy­se sė­jo tau­tiš­ku­mo sėk­lą. Ir jaut­riai per­tei­kė mo­ky­to­jo, trem­ti­nio Pau­liaus Dre­vi­nio dik­tan­tą "Tė­viš­kė". Bir­žie­tis kraš­to­ty­ri­nin­kas, poe­tas, gul­bi­nie­čių bi­čiu­lis Al­gir­das But­ke­vi­čius ne tik su­rin­ko poe­to Pau­liaus Dre­vi­nio po­smus apie Gul­bi­nus, bet ir pa­ts su­kū­rė ir Gul­bi­nams de­di­ka­vo sa­vo ei­les.

Iš ran­kų į ran­kas ke­lia­vo "Gul­bi­nie­tis", nau­jas pro­gi­nis Gul­bi­nų bend­ruo­me­nės lei­di­nė­lis Gul­bi­nų kraš­to is­to­ri­jai. Laik­raš­tė­lis – pro­gi­nis, lei­džia­mas try­li­ka me­tų. Tarp įvai­rių straips­nių au­to­rių – ir kir­do­nie­tė bib­lio­te­ki­nin­kė Skaid­rė Sta­nis­lo­vai­ty­tė. Bib­lio­te­ki­nin­kė džiau­gia­si dar­nia Gul­bi­nų bend­ruo­me­ne. Bend­ruo­me­nė pri­si­de­da prie Bir­žų Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­sios bib­lio­te­kos pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo. Bib­lio­te­ki­nin­kė su­pa­žin­di­na su li­te­ra­tū­ri­nių va­ka­rų cik­lais, ren­gi­niais poe­to P. Dre­vi­nio šimt­me­čiui. Pir­ma­sis li­te­ra­tū­ri­nis va­ka­ras – gim­tuo­siuo­se Gul­bi­nuo­se spa­lio mė­ne­sį.

Šven­tė­je pir­mą kar­tą kon­cer­ta­vo mu­zi­kan­tų ka­pe­ly­tė iš Va­bal­nin­ko (va­do­vas P. Ma­tu­lis).

Gul­bi­nie­čiai už mei­lę sa­vo kai­mui, bend­ruo­me­nei, kai­my­nams, tra­di­ci­joms, pa­gar­bą is­to­ri­nei praei­čiai ir da­bar­čiai iš­da­li­no apie 50 pa­dė­kų. Pas­vei­kin­ti ju­bi­lia­tai nuo 45 iki 85 me­tų.

Ki­tą die­ną Pa­bir­žės baž­ny­čio­je au­ko­tos šv. Mi­šios už Gul­bi­nus ir gul­bi­nie­čius.

Re­gi­na VAI­ČE­KO­NIE­NĖ