Savivaldybėje lankėsi išeivijos kunigo Petro Ažubalio giminaičiai

Rugp­jū­čio 8 die­ną Sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas su­lau­kė sve­čių iš To­ron­to (Ka­na­da). Sa­vi­val­dy­bė­je ap­si­lan­kė iš Bir­žų kraš­to ki­lu­sio išei­vi­jos ku­ni­go Pet­ro Ažu­ba­lio sū­nė­nas Jo­nas Ažu­ba­lis su žmo­na Da­lia Ažu­ba­lie­ne (Gri­gu­ty­te). Jo­no Ažu­ba­lio tė­vai iš Mie­lei­šių kai­mo pa­si­trau­kė 1945 me­tais, jis pa­ts yra gi­męs Ka­na­do­je, bet pui­kiai mo­ka lie­tu­vių kal­bą, nes šei­mo­je bu­vo puo­se­lė­ja­mos lie­tu­viš­kos tra­di­ci­jos. Da­lia Ažu­ba­lie­nė ki­lu­si iš Puns­ko. At­vy­ku­si į Ka­na­dą ji iš­te­kė­jo už Jo­no Ažu­ba­lio. Ir nors pa­čiai p. Da­liai jau ne­te­ko pa­žin­ti anks­ti mi­ru­sio ku­ni­go Pet­ro, pa­sa­ko­ji­mai apie jį, jo pa­da­ry­ti di­de­li dar­bai bu­riant lie­tu­vius, sau­gant lie­tu­vy­bę sve­ti­ma­me kraš­te, pa­ska­ti­no di­džiu­lį no­rą do­mė­tis, tiks­lin­ti bet ko­kią in­for­ma­ci­ją mu­zie­juo­se, ar­chy­vuo­se, klau­si­nė­ti Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­čių kraš­to­ty­ri­nin­kų įvai­rių kun. Pet­ro Ažu­ba­lio gy­ve­ni­mo smulk­me­nų.

Apie kun. P. Ažu­ba­lio veik­lą Ka­na­do­je bu­vo daug ži­no­ma, ta­čiau jo gy­ve­ni­mo lai­ko­tar­pis Lie­tu­vo­je iki pa­si­trau­ki­mo į Va­ka­rus bu­vo mig­lo­tas. Kai p. Da­lia pa­ra­šė laiš­ką Bir­žų „Sė­los“ mu­zie­ji­nin­kams, už­si­mez­gė jų drau­gys­tė. Mu­zie­ji­nin­kes Ažu­ba­lių šei­ma pa­kvie­tė at­vyk­ti į To­ron­tą, pri­sta­ty­ti Bir­žų kraš­tą To­ron­to lie­tu­vių bend­ruo­me­nei.

Šį­syk į Lie­tu­vą at­vy­kę Da­lia ir Jo­nas Ažu­ba­liai bu­vo svar­biau­si „Sė­los“ mu­zie­ji­nin­kų su­reng­tos po­pie­tės, skir­tos ku­ni­gui Pet­rui Ažu­ba­liui, sve­čiai ir da­ly­viai. Po­pie­tė vy­ko Bir­žų mies­to šven­tės me­tu. Da­lia ir Jo­nas Ažu­ba­liai kal­bė­da­mie­si su me­ru V. Ja­rec­ku džiau­gė­si Bir­žais, džiau­gė­si mu­zie­ji­nin­kų pa­gal­ba ren­kant me­džia­gą apie kun. Pet­rą Ažu­ba­lį. D. Ažu­ba­lie­nė pa­sa­ko­jo, kiek dar žmo­nių šios ke­lio­nės me­tu jau ap­lan­kė ir pla­nuo­ja ap­lan­ky­ti, kad po tru­pi­nė­lį pa­pil­dy­tų Am­ži­ny­bėn išė­ju­sio kun. Pet­ro Ažu­ba­lio biog­ra­fi­ją.

Sve­čiai do­mė­jo­si ir Bir­žų ak­tua­li­jo­mis, lin­kė­jo ge­ros klo­ties ra­jo­no va­do­vams, ža­dė­jo į mies­tą at­vež­ti dau­giau To­ron­to lie­tu­vių, kad vi­si pa­ma­ty­tų, kaip gy­ve­na bir­žie­čiai, ko­kius pa­pro­čius ir tra­di­ci­jas sau­go.

Sve­čius į su­si­ti­ki­mą su me­ru V. Ja­rec­ku pa­ly­dė­jo Bir­žų kraš­to mu­zie­jaus „Sė­la“ di­rek­to­rius Gin­ta­ras But­ke­vi­čius.

Pa­ren­gė Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­ta­rė­ja Ja­ni­na Bag­do­nie­nė