Pražydę laiptai

Dai­vos Za­lo­gie­nės nuo­tr.
Gė­lė­ti laip­tai.

Prieš Bir­žų mies­to šven­tę "Sau­lės" gim­na­zi­jos dai­lės mo­ky­to­ja Dai­va Za­lo­gie­nė ir jos mo­ki­niai su­ma­nė pra­džiu­gin­ti bir­žie­čius ir mies­to sve­čius. Ma­lo­nus ne­ti­kė­tu­mas – laip­tai į Pi­lį pra­žy­do gė­lė­mis!

"Idė­ja bu­vo ki­lus se­niai, bet ne­pa­si­tai­kė to­kios ge­ros pro­gos ją įgy­ven­din­ti. Laip­tų de­ko­ra­vi­mas nė­ra nau­jie­na, tio­siog mū­sų pi­lies py­li­mų laip­tai tam la­bai ti­ko", – "Bir­žie­čių žo­džiui" pa­sa­ko­jo Dai­va Za­lo­gie­nė.

Anot mo­ky­to­jos, pa­gal tu­ri­mus es­ki­zus pir­miau­sia kar­tu su mo­ki­niais pie­šė pie­ši­nį ant geo­teks­ti­lės, ta­da ta­pė ak­ri­li­niais (van­de­niui at­spa­riais) da­žais, nu­ta­py­tą dar­bą fik­sa­vo la­ku ir ...su­kar­pė, kad bū­tų ga­li­ma tvir­tin­ti prie laip­tų.

"La­bai ačiū šau­niai gim­na­zis­tų ko­man­dai – Ak­vi­lei Vi­du­gi­ry­tei, Go­dai Čir­vins­kai­tei, Si­mai Ra­siu­ke­vi­čiū­tei, Eg­lei Ku­čins­kai­tei, Ga­bi­jai Spal­vy­tei, Mor­tai Nar­ku­tei, Ine­tai Ka­ro­sai­tei, Ind­rei Klun­gy­tei, Kos­tui Kurk­lie­čiui bei bu­vu­siai gim­na­zis­tei Orin­tai Ja­nu­lio­ny­tei. Prie šio dar­bo vie­ni dir­bo dau­giau, ki­ti ma­žiau, nes dar­bas bu­vo ku­ria­mas ato­sto­gų me­tu" – sa­kė mo­ky­to­ja.

Prie py­li­mo laip­tų pri­tvir­tin­ti pie­ši­nį pa­dė­jo mu­zie­jaus dar­buo­to­jai Da­ri­jus Ja­ku­baus­kas ir Al­gis Za­gors­kas. Mo­ky­to­ja ir gim­na­zis­tai jiems la­bai dė­kin­gi.

Dai­lės me­ni­nis pro­jek­tas "Sau­lė­tu ta­ku" bu­vo įgy­ven­din­tas ga­vus fi­nan­sa­vi­mą iš ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mo ir su jau­ni­mu dir­ban­čių or­ga­ni­za­ci­jų veik­los rė­mi­mo pro­gra­mos.

Re­zul­ta­tas pa­si­tei­si­no ir pra­no­ko lū­kes­čius.