Pagerbė žuvusiuosius jūroje

Lie­pos 27 die­ną, Jū­ros šven­tės me­tu, Bal­ti­jos jū­ro­je vy­ko svar­biau­sias šven­tės ren­gi­nys – žu­vu­sių­jų jū­ro­je pa­ger­bi­mo ce­re­mo­ni­ja. Da­ly­vau­ti šio­je ce­re­mo­ni­jo­je Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vus pa­kvie­tė ka­ri­nis pa­tru­li­nis lai­vas „Aukš­tai­tis“, su ku­riuo jau ke­lio­li­ka me­tų drau­gau­ja Bir­žų ra­jo­nas. Į šven­tę vy­ko ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas, me­ro pa­va­duo­to­ja Ast­ra Kor­sa­kie­nė ir me­ro pa­ta­rė­ja Ja­ni­na Bag­do­nie­nė.

11 val. iš Klai­pė­dos uos­to į at­vi­rą jū­rą ren­gė­si išei­ti du ka­ro lai­vai: ri­kiuo­tei va­do­va­vęs pa­tru­li­nis lai­vas „Aukš­tai­tis“ (P14) bei paieš­kos ir gel­bė­ji­mo lai­vas „Ša­kiai“.

Pa­gerb­ti žu­vu­sių­jų jū­ro­je at­vy­ko Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da su žmo­na Dia­na Nau­sė­die­ne. Ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vo ir Pre­zi­den­to tė­vas An­ta­nas Nau­sė­da. Prieš ce­re­mo­ni­ją Pre­zi­den­tas G. Nau­sė­da ir po­nia D. Nau­sė­die­nė pa­bend­ra­vo su vi­sais šven­tės da­ly­viais.

Vai­ni­kai žu­vu­sie­siems bu­vo iš­kil­min­gai nu­lei­džia­mi at­vi­ro­je jū­ro­je, var­po dū­žiu pa­ly­dint kiek­vie­ną vai­ni­ką. Pir­ma­sis vai­ni­ką į jū­rą pa­ly­dė­jo Pre­zi­den­tas G. Nau­sė­da.

Vai­ni­ku žu­vu­siuo­sius pa­ger­bė ir Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai V. Ja­rec­kas ir A. Kor­sa­kie­nė.

Pir­mą kar­tą ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vo Ka­ri­nių oro pa­jė­gų ka­riai su sraig­tas­par­niu, iš ku­rio nu­si­lei­dęs gel­bė­to­jas vai­ni­ką iš­pluk­dė į jū­rą. Ce­re­mo­ni­jo­je taip pat da­ly­va­vo Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų flo­ti­lės ad­mi­ro­las Arū­nas Moc­kus, Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas, Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų ir Vo­kie­ti­jos gy­ny­bos ata­šė, ki­ti sve­čiai. Į Bal­ti­jos jū­rą iš „Aukš­tai­čio“ bu­vo nu­leis­ti ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės, Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės, Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ir ki­ti vai­ni­kai.

Vai­ni­kų nu­lei­di­mo ce­re­mo­ni­ja – kas­me­ti­nė ir vie­na se­niau­sių Jū­ros šven­tės tra­di­ci­jų, gi­mu­si 1934 me­tais, kai bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mos pir­mos jū­ros šven­tės.

Po vai­ni­kų nu­lei­di­mo ce­re­mo­ni­jos Pre­zi­den­tas G. Nau­sė­da su­si­pa­ži­no su ka­ro lai­vu, do­mė­jo­si ka­rių gy­ve­ni­mo są­ly­go­mis.

Bir­žų ra­jo­no at­sto­vai bend­ra­vo su lai­vo įgu­la, iš Bir­žų ki­lu­sia lai­vo va­do pa­va­duo­to­ja ka­pi­to­ne lei­te­nan­te Ag­ni­ja Alek­nai­te. Ant „Aukš­tai­čio“ stie­bo ple­vė­suo­ja Bir­žų mies­to vė­lia­va – ji yra ir ofi­cia­li šio lai­vo vė­lia­va. Žu­vu­sių­jų jū­ro­je pa­ger­bi­mo ce­re­mo­ni­jos me­tu gre­ta Bir­žų mies­to (ir „Aukš­tai­čio“) vė­lia­vos iš­ki­lo ir Lie­tu­vos Pre­zi­den­to vė­lia­va, ro­dy­da­ma, kad Pre­zi­den­tas lan­ko­si lai­ve.

Pa­si­bai­gus vai­ni­kų nu­lei­di­mo ce­re­mo­ni­jai lai­vas grį­žo į uos­tą, bu­vo iš­ly­dė­ti gar­bin­gi sve­čiai. Bir­žie­čiai dar pa­bend­ra­vo su lai­vo va­du ka­pi­to­nu lei­te­nan­tu Min­dau­gu Žu­ku, dar kar­tą pa­kvie­tė at­vyk­ti į Bir­žų mies­to šven­tę.

Pa­ren­gė Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­ta­rė­ja Ja­ni­na Bag­do­nie­nė