Padėkojo Ivan Dološickij

Lie­pos 31 d. ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas pa­dė­kos raš­tą įtei­kė UAB „Bir­žų ši­lu­mos tink­lai“ di­rek­to­riui Ivan Do­lo­šic­kij už il­ga­me­tį ne­prie­kaiš­tin­gą dar­bą, sva­rų in­dė­lį sėk­min­gai įgy­ven­di­nant dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo pro­gra­mą, už rū­pi­ni­mą­si ra­jo­no bend­ruo­me­nės ge­ro­ve.

I. Do­lo­šic­kij pa­svei­ki­no me­ras V. Ja­rec­kas, už dar­bą var­dan Bir­žų dė­ko­jo me­ro pa­va­duo­to­ja Ast­ra Kor­sa­kie­nė. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vi­das Ei­du­kas pri­si­mi­nė ir tą lai­ką, kai jo va­do­vau­ja­mi kraš­to ap­sau­gos ka­riai sau­go­jo naf­tos per­pum­pa­vi­mo įmo­nę pir­mais Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės me­tais ir šil­tai bend­ra­dar­bia­vi­mo su įmo­nės di­rek­to­riu­mi I. Do­lo­šic­kij. Bu­vo pri­si­min­tas tuo­me­ti­nės naf­tos per­pum­pa­vi­mo įmo­nės in­dė­lis į Bir­žų mies­to inf­rast­ruk­tū­rą.

UAB „Bir­žų ši­lu­mos tink­lai“ val­dy­bos var­du I. Do­lo­šic­kij pa­svei­ki­no ir už dar­bą pa­dė­ko­jo Zi­ta Mar­cin­ke­vi­čiū­tė, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­ja.

Ivan Do­lo­šic­kij nuo lie­pos 31 d. išė­jo iš dar­bo UAB „Bir­žų ši­lu­mos tink­lai“ sa­vo no­ru.