Pačeriaukštės kultūros namų raktas

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Vil­nie­tė, bu­vu­si Pa­če­riaukš­tės kul­tū­ros na­mų dar­buo­to­ja Mil­da Poš­kie­nė per­duo­da pir­mų­jų kul­tū­ros na­mų ati­da­ry­mo sim­bo­lį – rak­tą. Ša­lia jos Lie­tu­vos eko­no­mis­tas, ha­bi­li­tuo­tas so­cia­li­nių moks­lų dak­ta­ras, bu­vęs "Lais­vo­sios že­mės" ko­lū­kio pir­mi­nin­kas B. Bla­žys.
Pa­če­riaukš­tės kul­tū­ros na­mai pu­sę am­žiaus bu­ria žmo­nes gi­liau pa­žin­ti ir la­biau my­lė­ti gy­ve­ni­mą. Su jau­nys­tės il­ge­siu, dai­no­mis į kul­tū­ros na­mų pen­kias­de­šimt­me­čio šven­tę sku­bė­jo tri­jų kar­tų me­no puo­se­lė­to­jai, pa­če­riaukš­tie­čiai bei sve­čiai.

Re­no­vuo­tų kul­tū­ros na­mų lan­gai švie­tė pri­si­mi­ni­mais. Kul­tū­ros na­mų me­no va­do­vė Vi­li­ta Va­si­liaus­kie­nė iš me­no puo­se­lė­to­jų al­bu­mų su­rin­ko kul­tū­ros na­mų jau­nys­tės nuo­trau­kas. Tarp šven­tės sve­čių – vil­nie­čių, kul­tū­ri­nio gy­ve­ni­mo pra­di­nin­kų po­ra: Mil­da Poš­kie­nė (Balt­rū­nai­tė) ir jos drau­gas – bu­vęs "Lais­vo­sios že­mės" ko­lū­kio pir­mi­nin­kas (1955-1959 m.), vė­liau Lie­tu­vos eko­no­mis­tas, ha­bi­li­tuo­tas so­cia­li­nių moks­lų dak­ta­ras Ber­nar­das Bla­žys. Už jų bū­ria­vo­si ir ki­ti bu­vu­sie­ji šių kul­tū­ros na­mų dar­buo­to­jai: bir­žie­čiai Ma­ry­tė Peikš­te­nie­nė, Juo­zas Pup­laus­kis, Li­na Ja­nu­še­vi­čie­nė, Vy­tau­tas Ka­va­liaus­kas, Ri­man­ta So­lov­jo­vie­nė, me­dei­kie­tė Ge­nu­tė Tau­rie­nė (Čer­niaus­kai­tė), pa­če­riaukš­tie­tės Onu­tė Jur­ko­nie­nė, Ire­na Jur­gai­tie­nė ir ki­ti.

Ren­gi­nį ve­dė da­bar­ti­nė kul­tū­ros na­mų šei­mi­nin­kė Vi­li­ta Va­si­liaus­kie­nė. Vi­li­ta pen­kias­de­šimt­me­čio vai­ni­ką py­nė iš au­ten­tiš­kų bu­vu­sių dar­buo­to­jų pri­si­mi­ni­mų ir sa­vo ly­riš­kų dai­nų.

Svei­kin­to­jų daug. Sei­mo na­rių V. Rin­ke­vi­čiaus, A, Ši­mo pa­dė­jė­jos, ra­jo­no val­džios at­sto­vai, par­tne­riai, bend­ra­min­čiai.

Pa­če­riaukš­tės kul­tū­ros na­mų, kaip ir žmo­gaus gy­ve­ni­mas, vai­ni­kuo­tas džiaugs­mais, pra­ra­di­mais, pa­sie­ki­mais. Iš­ke­lia­vu­sių į Am­ži­ny­bę at­mi­ni­mui – ty­los mi­nu­tė.

Kul­tū­ros švie­sos sklei­dė­jo, bu­vu­sio "Lais­vo­sios že­mės" ko­lū­kio pir­mi­nin­ko, vė­liau Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ro Pet­ro Poš­kaus nuo­pel­nas – Pa­če­riaukš­tė­je 1969 me­tais iš­ki­lo erd­vūs kul­tū­ros na­mai, ku­rių kai­mui pa­vy­dė­jo mies­tie­čiai. Tuo­me­ti­nis ko­lū­kio pir­mi­nin­kas P. Poš­kus pa­ts dai­na­vo, šo­ko kar­tu su ko­lū­kie­čiais ir gy­ve­no kul­tū­ros džiaugs­mais bei rū­pes­čiais. Lan­kė šiuos kai­mo kul­tū­ros na­mus pro­fe­sio­na­lūs ko­lek­ty­vai, ra­šy­to­jai, poe­tai. Ne vien tik kul­tū­ros na­mų sce­no­je, bet ir res­pub­li­ki­nė­se dai­nų šven­tė­se skam­bė­jo pa­če­riaukš­tie­čių me­no mė­gė­jų miš­raus cho­ro (va­do­vas J. Pup­laus­kis) dai­nos, res­pub­li­ki­nė­je šven­tė­je su­ko­si šo­kė­jų po­ros (va­do­vė L. Ja­nu­še­vi­čie­nė). Pa­če­riaukš­tė­je vei­kė jau­ni­mo ir jau­nų šei­mų klu­bas "Me­ri­dia­nas" (va­do­vė I. Jur­gai­tie­nė). Pa­če­riaukš­tė tu­rė­jo ir dra­mos mė­gė­jų (re­ži­sie­rė I. Ku­gi­nie­nė) ir vai­kų (va­do­vė O. Jur­ko­nie­nė) ko­lek­ty­vus.

Kiek čia iš­dirb­ta, kiek jė­gų ati­duo­ta... Me­no va­do­ve Onu­tė Jur­ko­nie­nė dir­bo iš vi­sų il­giau­siai. 15 me­tų. Kul­tū­ros na­mus, kur ir ko­kios jų pa­tal­pos be­bū­tų, švei­tė ir iki šiol bliz­gi­na va­ly­to­ja Au­gu­tė Ku­bi­lie­nė.

Pa­če­riaukš­tės se­niū­ni­jos se­niū­nas Au­ri­mas Fran­kas, ap­žvelg­da­mas kul­tū­ros na­mų šian­die­ną, lin­kė­jo: kul­tū­ra sly­pi ne iš­tai­gin­ga­me pa­sta­te, bet mu­my­se. Se­niū­nas pri­si­mi­nė: kul­tū­ros na­mų pa­sta­tas bu­vo ap­leis­tas. Jį val­dė 40 pa­ji­nin­kų. Pa­ji­nin­kai bu­vo vie­nin­gi, pa­sta­to drau­giš­kai at­si­sa­kė. Kul­tū­ros na­mai ne pa­do­va­no­ti, bet pa­čių gy­ven­to­jų su­si­kur­ta ge­ro­vė.

– 1969 me­tais pa­sta­ty­ti kul­tū­ros na­mus bu­vo pa­pras­čiau nei re­no­vuo­ti. Re­no­va­ci­ja už­tru­ko 5 me­tus. Sta­ty­bi­nės fir­mos kei­tė­si, – kal­bė­jo se­niū­nas.

Kol vy­ko re­no­va­ci­ja, kul­tū­ri­nio gy­ve­ni­mo naš­tą ant sa­vo pe­čių pe­rė­mė vie­tos bend­ruo­me­nė.

Daug šil­tų pa­dė­kos žo­džių, gė­lių puokš­čių skir­ta kul­tū­ros pra­di­nin­kei, da­bar jau vil­nie­tei Mil­dai Poš­kie­nei. Mil­da Poš­kie­nė pa­če­riaukš­tie­čiams at­ve­žė ir įtei­kė staig­me­ną – pir­mų­jų kul­tū­ros na­mų ati­da­ry­mo sim­bo­lį – rak­tą. Prieš 50 me­tų šį rak­tą sta­ty­bi­nin­kai įtei­kė tuo­me­ti­niam "Lais­vo­sios že­mės" ko­lū­kio pir­mi­nin­kui Pet­rui Poš­kui. P. Poš­kus šį rak­tą la­bai bran­gi­no ir sau­go­jo.

Mil­dai Poš­kie­nei te­ko gar­bė ati­deng­ti kul­tū­ros na­mų ju­bi­lie­jui pa­švęs­tą pa­mink­li­nį ak­me­nį. Pa­mink­li­nį ak­me­nį prie kul­tū­ros na­mų iš lau­kų at­ga­be­no že­mės ūkio bend­ro­vės "Ar­sė­ta" vy­rai. Pa­če­riaukš­tės se­niū­ni­jos ūkio spe­cia­lis­to A. Jur­gai­čio su­bur­ti tal­ki­nin­kai iš­puo­šė ap­lin­ką, pri­so­di­no gė­lių.

– Pa­če­riaukš­tės re­no­vuo­tų kul­tū­ros na­mų du­ris vars­tau 4 me­tus. At­vy­kau jau­na, per­žen­giau kul­tū­ros na­mų slenks­tį ir iš­si­gan­dau: kas da­bar bus? Esu ne vie­ti­nė. Bet priė­mė la­bai šil­tai. Di­džiau­si ma­no pa­gal­bi­nin­kai – kai­mo bend­ruo­me­nė. Su kai­mo bend­ruo­me­ne mes sten­gia­mės kur­ti nau­jas kul­tū­ri­nio gy­ve­ni­mo tra­di­ci­jas, – sa­vo džiaugs­mais da­li­no­si da­bar­ti­nė dar­buo­to­ja Vi­li­ta Va­si­liaus­kie­nė, jau­niau­sios, tre­čios kul­tū­ros dar­buo­to­jų kar­tos, at­sto­vė.

Už pen­kių de­šimt­me­čių kul­tū­ros pa­sie­ki­mus tran­kiai į de­be­sį šau­dė sa­lo­tie­čių pa­tran­ka. Ju­bi­lie­ji­nį va­ka­rą pra­tę­sė Bir­žų kul­tū­ros cent­ro "Bo­čių" ko­lek­ty­vas (va­do­vė L. Ja­nu­še­vi­čie­nė) ir Pa­ro­vė­jos kul­tū­ros na­mų miš­rus an­samb­lis "Me­lo­di­ja" (va­do­vas V. Ka­va­liaus­kas). Po ra­jo­no me­no mė­gė­jų kon­cer­to į iš­puoš­tą lau­ko est­ra­dą ko­pė pro­fe­sio­na­lus est­ra­dos dai­ni­nin­kas A. Vil­čins­kas.

Kul­tū­ros na­mų du­rys kiek­vie­nam bu­vo pra­vi­ros. Daug kas vi­dun už­su­ko, džiau­gė­si, vai­ši­no­si, pri­si­mi­nė ir svars­tė ir aki­mis ieš­ko­jo tin­ka­miau­sios vie­tos iš Vil­niaus į Pa­če­riaukš­tę grį­žu­siai re­lik­vi­jai, sim­bo­li­niam pen­kias­de­šim­ties me­tų se­nu­mo rak­tui. Nuot­rau­kų pa­ro­da kul­tū­ros na­mų lan­guo­se bus eks­po­nuo­ja­ma iki ru­dens.