Nausėdžius garsins Prahoje

Ket­vir­ta­die­nį į Sep­tin­tą­jį tarp­tau­ti­nį va­sa­ros folk­lo­ro fes­ti­va­lį Pra­ho­je (Če­ki­ja) iš­vy­ko Nau­sė­džių kul­tū­ros na­mų mo­te­rų šo­kių ko­lek­ty­vas "Lie­pa" (va­do­vė Iri­na Ša­ku­ro). Ko­lek­ty­ve 11 šo­kė­jų. Fes­ti­va­lis truks ke­lias die­nas. Ko­lek­ty­vas šo­kiui su­si­bū­rė prieš 6 me­tus. Nau­sė­džių "Lie­pa" su­do­mi­no ir už­sie­nie­čius tra­di­ci­nio liau­dies šo­kių fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rius. Kvie­ti­mas priim­tas la­bai džiaugs­min­gai. Ko­lek­ty­vo va­do­vė Iri­na Ša­ku­ro "Bir­žie­čių žo­džiui" pa­sa­ko­jo: šo­kė­jos šo­ku­sios įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se Ku­piš­ky­je, Pa­ne­vė­žy­je, Ro­kiš­ky­je. Prieš sa­vai­tę nau­sė­die­čių pa­si­ro­dy­mas Dau­jė­nų (Pas­va­lio ra­jo­nas) mies­te­lio va­sa­ros šven­tė­je – kaip ge­ne­ra­li­nė re­pe­ti­ci­ja prieš gast­ro­les už­sie­ny­je. Ko­lek­ty­vas "Lie­pa" jau pa­kvies­tas ru­de­nį šok­ti Šiau­lių mies­to šven­tė­je. Už­sie­ny­je "Lie­pa" gast­ro­liuos pir­mą kar­tą. Ko­lek­ty­vas šia­me fes­ti­va­ly­je pri­sta­tys 9 mi­nu­čių ke­lių šo­kių py­nę.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.