Menininko parodoje – kelių dešimtmečių darbų apžvalga

Fe­lik­so GRUNS­KIO nuo­tr.
Bir­žie­tiš­ki lin­kė­ji­mai bir­žie­čiui me­ni­nin­kui iš Bir­žų "Sė­los" mu­zie­jaus di­rek­to­riaus Gin­ta­ro But­ke­vi­čiaus ran­kų
Bir­žų "Sė­los" mu­zie­ju­je ati­da­ry­ta dai­li­nin­ko Kęs­tu­čio Pet­ro Ra­mo­no kū­ri­nių pa­ro­da. Po­nas Ra­mo­nas, ne tik dai­li­nin­kas, jis – dai­lės pe­da­go­gas, gra­fi­kas, ta­py­to­jas, di­zai­ne­ris... Gy­ve­na ir ku­ria Vil­niu­je, ta­čiau bir­žie­tis, nes 1936 me­tais gi­mė Bir­žuo­se. Tad da­bar su sa­vo kū­ri­niais su­grį­žo į gim­ti­nę.

Pa­ro­do­je ro­do­mi per ke­lis de­šimt­me­čius įvai­ria tech­ni­ka su­kur­ti dar­bai. Dai­li­nin­ko kū­ri­nius pri­sta­tė sū­nus Au­gus­tas Ra­mo­nas, nes tė­tis pa­ro­dos ati­da­ry­mo iš­va­ka­rė­se tru­pu­tį ap­si­rgo. Ir, nors la­bai no­rė­jo, ne­ga­lė­jo at­va­žiuo­ti į Bir­žus.

Ta­čiau raš­tu pri­sta­tė sa­ve bir­žie­čiams. Kęs­tu­tis Pet­ras Ra­mo­nas yra bai­gęs Kau­no Dai­lės mo­kyk­lą. 1959 – 1965 stu­di­ja­vo Vil­niaus dai­lės ins­ti­tu­te gra­fi­ką ir di­zai­ną. "Do­mi­no neiš­se­mia­mos gra­fi­kos tech­ni­nės ga­li­my­bės. No­rė­jo­si iš­ban­dy­ti jė­gas ir es­tam­po, ir tai­ko­mo­sios gra­fi­kos, ir kny­gų api­pa­vi­da­li­ni­mo, ir eks­lib­ri­so me­ne", – pri­si­me­na kū­rė­jas. Ir pa­ro­do­je ma­to­me po­no Ra­mo­no įvai­ria gra­fi­kos tech­ni­ka, įvai­riais gy­ve­ni­mo lai­ko­tar­piais su­kur­tų dar­bų.

Ta­čiau da­li­nin­kas gra­fi­ką jun­gė su ta­py­ba. Ir ta­py­bos bei gra­fi­kos prie­mo­nės ta­po ly­gia­ver­tė­mis, sie­kiant pa­ro­dy­ti gam­tos reiš­ki­nių gro­žį, vi­sa­tos har­mo­ni­ją, bū­ties tra­pu­mą, jos pra­smės ir li­ki­mo dės­nin­gu­mo paieš­kas bei at­ra­di­mus. "Tik har­mo­ni­ja su pa­sau­liu pa­de­da ge­riau su­vok­ti sa­ve ir ki­tus. Kiek­vie­nam gi leis­ta sa­vaip su­dai­nuo­ti sa­vo gies­mę", – poe­tiš­kai apie sa­vo kū­ry­bą ir gy­ve­ni­mą svars­to dai­li­nin­kas Kęs­tu­tis Pet­ras Ra­mo­nas.

Į pa­ro­dos ati­da­ry­mą su­si­rin­kę bir­žie­čiai kraš­tie­čiui me­ni­nin­kui per jo sū­nų Au­gus­tą lin­kė­jo ge­ros svei­ka­tos, kū­ry­bi­nės sėk­mės.

Pa­ro­da "Sė­los" mu­zie­ju­je veiks iki rug­sė­jo 19 die­nos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.