Memorialą lankyti draudžia kelio ženklas?

Edi­tos Mi­ke­lio­nie­nės nuo­tr.
Prie įva­žia­vi­mo į me­mo­ria­lo te­ri­to­ri­ją žmo­nės ne­sau­giai sta­tė au­to­mo­bi­lį ir iki jo ėjo pės­čio­mis. Kai ku­riems gar­bin­go am­žiaus žmo­nėms at­stu­mas iki me­mo­ria­lo – neį­vei­kia­mas.

Į "Bir­žie­čių žo­džio" re­dak­ci­ją skam­bi­nu­si mo­te­ris pra­šė pa­si­do­mė­ti, ar ne­bū­tų ga­li­ma pa­nai­kin­ti drau­džia­mo­jo ke­lio ženk­lo prie įva­žia­vi­mo į Pa­kam­po­nių me­mo­ria­lą? Ženk­las, drau­džian­tis va­žiuo­ti au­to­mo­bi­liams ir mo­to­cik­lams sto­vi pa­vo­jin­go­je vie­to­je. Ant­ra, sun­kiai vaikš­tan­tiems žmo­nėms ei­ti apie pu­se ki­lo­met­ro iki me­mo­ria­lo – per sun­ku.

Skai­ty­to­ja pa­sa­ko­jo, jog la­bai no­rė­jo pa­ma­ty­ti nau­ją­jį me­mo­ria­lą Pa­kam­po­ny­se su­šau­dy­tiems Bir­žų žy­dams. Da­ly­vau­ti me­mo­ria­lo ati­da­ry­me mo­te­ris ne­ga­lė­jo, tad pa­pra­šė bi­čiu­lių, kad ją prie pa­mink­lo nu­vež­tų po šven­tės.

– Esu li­go­ta, sun­kiai vaikš­tau, to­dėl at­stu­mą iki pa­mink­lo įveik­ti bu­vo sun­ku. Va­žiuo­ti ke­liu­ku iki me­mo­ria­lo ne­drį­so­me, nes sto­vi drau­džia­ma­sis ke­lio ženk­las. La­bai nu­ste­bau, kad prie pat me­mo­ria­lo yra įreng­ta au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė. Tad kam ji įreng­ta, jei įva­žiuo­ti ne­ga­li­ma? – ste­bė­jo­si "Bir­žie­čių žo­džio" skai­ty­to­ja.

Mo­te­ris taip pat nuo­gąs­ta­vo, kad au­to­mo­bi­lius žmo­nės pa­lie­ka prie įva­žiuo­ti drau­džian­čio ženk­lo, kur nė­ra jo­kios aikš­te­lės.

– Pa­lik­ti au­to­mo­bi­lį prie­šais ženk­lą ne­sau­gu. Ten ker­ta­si net trys ke­liai. Au­to­mo­bi­lius me­mo­ria­lo lan­ky­to­jai pa­lie­ka tie­siai ant kryž­ke­lės, nes ki­tur nė­ra vie­tos. Li­pant iš au­to­mo­bi­lio rei­kia la­bai sau­go­tis, kad ne­pak­liū­tum po ki­to au­to­mo­bi­lio ra­tais. Ra­jo­no val­džia tu­rė­tų apie tai pa­mąs­ty­ti, nes no­rin­čių­jų ap­lan­ky­ti me­mo­ria­lą ne­trūks­ta. O prie įva­žia­vi­mo pa­sta­ty­tas drau­žia­ma­sis ke­lio ženk­las tar­si drau­džia tai pa­da­ry­ti, – kal­bė­jo bir­žie­tė.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vi­das Ei­du­kas sa­kė, jog pro­ble­ma jau spren­džia­ma.

– Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jo­je šį klau­si­mą jau spren­dė­me. Ar­ti­miau­siu me­tu prie ženk­lo at­si­ras len­te­lė, ku­rio­je bus nu­ro­dy­ta, kad įva­žiuo­ti drau­džia­ma nuo 22 val. va­ka­ro iki 6 val. ry­to. No­ri­me, kad nak­ti­mis ten ne­ga­lė­tų įva­žiuo­ti ir ne­triukš­mau­tų įvai­rios kom­pa­ni­jos. Iš tie­sų se­ny­vo am­žiaus žmo­nėms iki me­mo­ria­lo nuei­ti 300 m ir grįž­ti už­duo­tis sun­ki. To­dėl šią pro­ble­mą ir iš­spren­dė­me, – "Bir­žie­čių žo­džiui" sa­kė V. Ei­du­kas.