Manto Kvedaravičiaus vaidybinis filmas „Partenonas“ – Venecijos kino festivalio programoje

Res­pub­li­ka.lt nuo­tr.

Lie­tu­vos ki­no kū­rė­jus pa­sie­kė ypa­tin­ga ži­nia – kul­tū­ros ant­ro­po­lo­go ir ki­no re­ži­sie­riaus, bu­vu­sio bir­žie­čio Man­to Kve­da­ra­vi­čiaus il­ga­met­ra­žis vai­dy­bi­nis fil­mas „Par­te­no­nas“ pa­kvies­tas da­ly­vau­ti 76-ojo tarp­tau­ti­nio Ve­ne­ci­jos ki­no fes­ti­va­lio kon­kur­si­nė­je pro­gra­mo­je „Ki­no kri­ti­kų sa­vai­tė“. Ve­ne­ci­jos ki­no fes­ti­va­lis šiais me­tais vyks rugp­jū­čio 28 – rug­sė­jo 7 die­no­mis.

Į ki­no ta­len­tų at­ra­di­mams skir­tą, jau 34 kar­tą ren­gia­mą „Ki­no kri­ti­kų sa­vai­tę“, ku­rią ini­ci­juo­ja Ita­li­jos na­cio­na­li­nė ki­no kri­ti­kų są­jun­ga, at­ren­ka­mi tik sep­ty­ni fil­mai iš vi­so pa­sau­lio. Kri­ti­kų pa­si­rink­tiems ir „Ki­no kri­ti­kų sa­vai­tė­je“ pa­ro­dy­tiems fil­mams at­si­ve­ria di­džiu­lės ga­li­my­bės pa­siek­ti Eu­ro­pos ir pa­sau­lio ki­no ger­bė­jus

Man­to Kve­da­ra­vi­čiaus vai­dy­bi­nį fil­mą „Par­te­no­nas“ ga­li­ma pri­skir­ti pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį fes­ti­va­liuo­se po­pu­lia­rė­jan­čiai, va­di­na­ma­jai hib­ri­di­nei ki­no rū­šiai. Nep­ro­fe­sio­na­lūs ak­to­riai fil­me iš­gy­ve­na rea­lias si­tua­ci­jas, ka­dai­se pa­tir­tas is­to­ri­jas. Čia tar­si iš­tri­na­mos ri­bos tarp do­ku­men­ti­nio ir vai­dy­bi­nio ki­no, veiks­mas vyks­ta ir rea­liuo­se, ir fil­mo dai­li­nin­kų kur­tuo­se in­ter­je­ruo­se.

Rak­tu į pa­slap­tin­gą pa­sau­lį fil­me tam­pa pi­gaus Atė­nų bor­de­lio kam­ba­ry­je pa­pa­sa­ko­ta ne­pap­ras­ta gy­ve­ni­mo is­to­ri­ja. Jos he­ro­jų mei­lės ir šlo­vės paieš­kos per­pa­sa­ko­ja­mos ir iš­gy­ve­na­mos vis ki­taip. Vie­na­me iš šių gy­ve­ni­mų he­ro­jus at­ran­da tur­tus, ki­ta­me tam­pa kla­jo­jan­čiu pra­na­šu, tre­čia­me grįž­ta na­mo. Nors he­ro­jaus at­min­tis šlu­buo­ja, jis aiš­kiai ži­no, kad kaž­ku­ria­me iš jų, jis bus nu­žu­dy­tas.

Fil­mo re­ži­sie­rius Man­tas Kve­da­ra­vi­čiaus sa­ko, kad fil­muo­da­mas rė­mė­si rea­lių žmo­nių –buvusių ka­li­nių, kont­ra­ban­di­nin­kų, nar­ko­ma­nų, mig­ran­tų, pro­sti­tu­čių is­to­ri­jo­mis. „Vi­si šie žmo­nės tam­pa fil­mo ak­to­riais, o jų vaid­me­nys yra la­bai ar­ti­mi rea­liam gy­ve­ni­mui, ku­rį jie gy­ve­na. Ki­no ka­me­ra už­fik­suo­tos kas­die­ni­nės jų pa­tir­tys na­tū­ra­liai įau­džia­mos į fil­mą“, – pa­sa­ko­ja „Par­te­no­no“ kū­rė­jas.

Apie at­min­tį ir kū­niš­ku­mą kal­ban­tis ki­no fil­mas „Par­te­no­nas“ gi­mė po il­gai už­si­tę­su­sių Man­to Kve­da­ra­vi­čiaus ty­ri­mų Ode­so­je, Stam­bu­le ir Atė­nuo­se. Šiuo­se tri­juo­se mies­tuo­se, o taip pat ir Šiau­rės Ugan­do­je, fil­mas ir bu­vo fil­muo­ja­mas. „Vi­suo­se tri­juo­se mies­tuo­se kar­to­ja­si pa­na­šios erd­vės, kam­pai, spal­vos ir kom­po­zi­ci­jos. Vi­sa tai ku­ria vien­ti­sos erd­vės ir veiks­mo po­jū­tį. Fil­mas pa­sa­ko­ja ne apie uni­ver­sa­lų troš­ki­mą ar kan­čią, bet apie uni­ka­lius bū­dus, ku­riais tai at­ve­ria­ma ir iš­gy­ve­na­ma“, – sa­ko re­ži­sie­rius.

„Par­te­no­nas“ yra pir­ma­sis il­ga­met­ra­žis vai­dy­bi­nis Man­to Kve­da­ra­vi­čiaus fil­mas. Re­ži­sie­rius yra įgi­jęs Kemb­ri­džo uni­ver­si­te­to so­cia­li­nės ant­ro­po­lo­gi­jos dak­ta­ro laips­nį, ra­šo apie es­te­ti­ką, ma­te­ria­lu­mą, afek­tą, taip pat stu­den­tams skai­to pa­skai­tas apie vi­zua­li­nę kul­tū­rą. Fil­mo sce­na­ri­jų Man­tas Kve­da­ra­vi­čius kū­rė drau­ge su Ei­ri­ni Av­ra­mo­pou­lou ir Evan­ge­los Kout­sou­ra­kis. Drau­ge su Via­čes­la­vu Cvet­ko­vu re­ži­sie­rius ta­po ir sa­vo fil­mo ope­ra­to­riu­mi. Fil­mo dai­li­nin­kai – Ju­ri­jus Gri­go­ro­vi­čius ir Ovi­di­jus Ta­li­jū­nas, kos­tiu­mų dai­li­nin­kė – Ag­nė Rim­ku­tė. Fil­mui gar­są kū­rė ži­no­mas di­zai­ne­ris, su Ro­ma­nu Po­lans­ki, Da­vi­du Cro­nen­ber­gu, Matt­hieu Kas­so­vit­zu, Al­fon­so Cuaró­nu, And­rea Ar­nol­du, Dan­ny Boyle‘u bend­ra­dar­bia­vęs Ni­co­las Bec­ke­ris.

Fil­me vai­di­na Meh­di Mo­ham­med, Han­na Bi­lob­ro­va, Ga­rip Oz­dem, Ri­ta Bur­kovs­ka.

Ki­no re­ži­sie­rių Man­tą Kve­da­ra­vi­čių iš­gar­si­no de­biu­ti­nis do­ku­men­ti­nis fil­mas „Bar­zakh“ apie Čė­čė­ni­jo­je din­gu­sius žmo­nes. 2011 me­tais tarp­tau­ti­nia­me Ber­ly­no ki­no fes­ti­va­ly­je šis fil­mas ap­do­va­no­tas Eku­me­ni­nės ir „Am­nes­ty In­ter­na­tio­nal“ žiu­ri pri­zais, ap­ke­lia­vo dau­gy­bę tarp­tau­ti­nių fes­ti­va­lių, Lie­tu­vo­je pel­nė „Si­dab­ri­nės ger­vės“ ap­do­va­no­ji­mą už ge­riau­sią me­tų do­ku­men­ti­nį fil­mą.

Ant­ro­jo do­ku­men­ti­nio Man­to Kve­da­ra­vi­čiaus fil­mo „Ma­riu­po­lis“ idė­ja gi­mė nu­fil­ma­vus pir­mą­sias „Par­te­no­no“ sce­nas. „Ma­riu­po­ly­je“, kaip ir „Bar­zakh“, au­to­rius ty­ri­nė­jo sap­nus ir mir­tį, me­no for­mas ir ka­rą. Fil­mo tarp­tau­ti­nė prem­je­ra įvy­ko Ber­ly­no ki­no fes­ti­va­ly­je o „Ki­no pa­va­sa­rio“ kon­kur­si­nė­je pro­gra­mo­je „Bal­ti­jos žvilgs­nis“ už „Ma­riu­po­lį“ Man­tas Kve­da­ra­vi­čius bu­vo ap­do­va­no­tas ge­riau­sio re­ži­sie­riaus pri­zu. „Si­dab­ri­nės ger­vės 2016“ ap­do­va­no­ji­muo­se fil­mas pel­nė ge­riau­sio il­ga­met­ra­žio do­ku­men­ti­nio fil­mo pri­zą, o Ju­ri­jaus Gri­go­ro­vi­čiaus dar­bas „Ma­riu­po­ly­je“ bu­vo pri­pa­žin­tas ge­riau­siu me­tų dai­li­nin­ko dar­bu.

„Par­te­no­nas“ yra bend­ras Lie­tu­vos, Uk­rai­nos ir Pran­cū­zi­jos ki­ne­ma­tog­ra­fi­nin­kų fil­mas. Fil­mo pro­diu­se­rė Ul­ja­na Kim („Ul­ja­nos Kim stu­di­ja“), kop­ro­diu­se­riai – Man­tas Kve­da­ra­vi­čius („Ex­ti­ma­cy Films“), Vi­ta­li­jus She­re­me­tie­vas, Na­ta­lia Li­bet („ES­SE Pro­duc­tion Hou­se“), Na­dia Tu­rin­ce­va, Ju­lie Gayet, An­toun Seh­naoui („Rou­ge In­ter­na­tio­nal“). Fil­mą fi­nan­sa­vo Lie­tu­vos ki­no cent­ras, Uk­rai­nos vals­ty­bi­nė ki­no agen­tū­ra.

Lie­tu­vos žiū­ro­vus „Par­te­no­no“ kū­rė­jai į fil­mo prem­je­rą pa­kvies ru­de­nį.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.