Liaudiškos muzikos kapela „Santaka“ koncertavo latvių kapelų sambūryje

Pas­ku­ti­nį lie­pos sa­vait­ga­lį liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­lą „San­ta­ka“, va­do­vau­ja­mą Zi­tos Be­lia­kie­nės, kai­my­nai lat­viai pa­kvie­tė į Bar­be­lę. Ten ka­pe­la mu­zi­ka­vo tre­čius me­tus iš ei­lės vyks­tan­čia­me ka­pe­lų sam­bū­ry­je „Te su­si­šau­kia­me, te už­dai­nuo­ja­me“. Šven­tė­je bir­žie­čiai da­ly­va­vo su dviem vie­ti­niais ko­lek­ty­vais „Savē­jie" ir „Bārbelī­ši“, taip pat su ka­pe­lo­mis "Kā ir, tā ir" iš Kul­di­gos sa­vi­val­dy­bės ir "Sta­bur­ga Ap­vienī­ba" iš Jaun­jel­ga­vos sa­vi­val­dy­bės.

Lat­viams pa­ti­ko klau­sy­tis mū­sų ka­pe­los. „San­ta­kai“ pa­si­ro­dant žiū­ro­vai plo­jo, po kon­cer­to mū­sų ka­pe­los na­rius žiū­ro­vai kal­bi­no, gy­rė. Nors pa­si­ro­dy­mo me­tu bu­vo din­gu­si elekt­ra ir ne­be­vei­kė mik­ro­fo­nai, nu­ti­lo elekt­ri­nė bo­si­nė gi­ta­ra, ka­pe­lai tai ne­sut­ruk­dė. Or­ga­ni­za­to­rių ver­ti­ni­mu, mū­sų ka­pe­la sa­vo pro­gra­mą at­li­ko pro­fe­sio­na­liai.

Po kon­cer­to ka­pe­los na­riai ir Bar­be­lės gy­ven­to­jai bei mies­te­lio sve­čiai ne­si­skirs­tė na­mo. Lau­žui de­gant bend­ra­vo, klau­sė­si lat­vių due­to at­lie­ka­mų dai­nų, šo­ko.

Šios tra­di­ci­nės šven­tės or­ga­ni­za­to­riai „San­ta­ką“ pa­kvie­tė į ki­tais me­tais lie­pos 25-ąją vėl vyk­sian­tį ka­pe­lų sam­bū­rį.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.