Laukuose javapjūtė

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Ūki­nin­kas Au­ri­mas Tuo­mas.
Bir­žų kraš­to lau­kuo­se – ja­vap­jū­tė. Iš lau­kų ja­vai ke­liau­ja į san­dė­lius, džio­vyk­las, ele­va­to­rių. "Bir­žie­čių žo­dis" – apie dar­by­me­čio nuo­tai­kas.

Truk­džiai

Že­mės ūkio bend­ro­vės "Ar­sė­ta" va­do­vas Vy­tau­tas Nei­mon­tas "Bir­žie­čių žo­džiui" pa­sa­ko­jo: kom­bai­nai į ja­vų lau­kus iš­va­žia­vo prieš sa­vai­tę. Žie­mi­nio rap­so, žir­nių lau­kuo­se – pa­baig­tu­vės. Šio­mis die­no­mis kom­bai­nai ku­lia kvie­čius. Kvie­čių šiais me­tais apie 430 hek­ta­rų.

– Der­lius – įvai­rus. Ne re­kor­di­nis. Drėg­mė grū­dų svy­ruo­ja. Iš pra­džių bu­vo 22–24 pro­c., o da­bar ma­žė­ja: 16–18 pro­c. Džio­vyk­los dir­ba kaip bi­te­lės, die­ną, nak­tį. Der­lių san­dė­liuo­ja­me. Vė­liau par­duo­si­me su­pir­kė­jams, – pa­sa­ko­jo bend­ro­vės va­do­vas V. Nei­mon­tas.

Pa­sak že­mės ūkio bend­ro­vės va­do­vo, šiais me­tais ja­vap­jū­tė pra­si­dė­jo anks­čiau nei per­nai. Kol kas lie­tin­gi orai dar­by­me­čiui truk­dė. Pa­va­ka­ry, kai jau bū­tų ga­li­ma įsi­bė­gė­ti, dan­gus pra­plium­pa ir duo­da sig­na­lą: dar­bus rei­kia baig­ti. Pa­si­tai­ko ir tech­ni­kos ge­di­mų.

Kils­te­lė­ju­sios kai­nos

Pa­ber­žių kai­mo ūki­nin­kas Vy­tau­tas Ku­gi­nys penk­ta­die­nį at­vy­ko į Bir­žus. Jis do­mė­jo­si ak­ci­nės bend­ro­vės "Ag­ro­che­ma plius" Bir­žų ele­va­to­riaus dar­bo va­lan­do­mis bei stab­te­lė­jo prie sten­do ir smal­sa­vo: ko­kios šie­met ja­vų su­pir­ki­mo kai­nos? Vy­tau­tas pa­ste­bė­jo: kai­nos šie­met šok­te­lė­ju­sios 10 eu­rų. Vy­tau­tas Ku­gi­nys – smul­kus ūki­nin­kas. Dir­ba 16 ha že­mės. Jo­je grū­di­nės kul­tū­ros: kviet­ru­giai, mie­žiai, žir­niai, kvie­čiai.

Ūki­nin­kas šie­met pir­miau­sia pa­su­ko į kviet­ru­gių lau­ką. Pla­na­vo penk­ta­die­nį at­vež­ti 5 to­nas kviet­ru­gių.

– Ei­lė ma­ža. Praė­ju­siais me­tais ei­lė­je tek­da­vo lauk­ti pus­die­nį. Jei su­ges­da­vo svars­tyk­lės ei­lė iš­kart pail­gė­da­vo, – pa­ste­bi ūki­nin­kas V. Ku­gi­nys.

Be skun­dų

Prie ele­va­to­riaus ne tuš­čio­mis jau lū­ku­ria­vo ūki­nin­kas Au­ri­mas Tuo­mas. Ūki­nin­kas at­ve­žė 25 to­nas kvie­čių. Pir­mas rei­sas. Rap­są jau nu­kū­lęs. Ūki­nin­kas nu­si­tei­kęs op­ti­mis­tiš­kai. Jis pa­si­džiau­gė: ei­lė šiais me­tais ju­da grei­čiau, to­dėl su­gaiš­ta­ma ma­žiau lai­ko.

– Iš hek­ta­ro by­ra po 4 to­nas kvie­čių. Kar­tais iš lau­kų grū­dus ga­be­na­me į san­dė­lį. Jei­gu grū­dai drėg­ni, nuo­sto­lin­ga juos par­duo­ti. Šiais me­tais grū­dai sau­ses­ni nei per­nai. Pas­te­bė­jau – ir ki­tų Bir­žų kraš­to ūki­nin­kų ja­vų lau­kai gra­žūs. Žie­mi­nių kul­tū­rų der­liu­mi ir ki­ti ūki­nin­kai ne­tu­rė­tų skųs­tis, – įsi­ti­ki­nęs Au­ri­mas Tuo­mas.

Jis dir­ba 100 ha že­mės Pa­pi­lio, Pa­če­riaukš­tės, Šir­vė­nos se­niū­ni­jo­se. Au­gi­na ankš­ti­nes, grū­di­nes kul­tū­ras.

– Rim­čiau ūki­nin­kau­ti pra­dė­jau nuo 2012 me­tų. Plės­tis kol kas ne­pla­nuo­ju. Dve­ji me­tai bu­vo sun­kūs, įklim­pau į sko­las, – ne­slė­pė ūki­nin­kas. Ir pri­dū­rė: iš sko­lų iš­si­kaps­tys...

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Bir­žų kraš­to ūki­nin­kų der­lius ke­liau­ja į ele­va­to­rių.