Lankėsi Bauskės turizmo informacijos centre

Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ren­gia­si pa­si­ra­šy­ti drau­gys­tės ir bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį su Baus­kės ra­jo­no sa­vi­val­dy­be (Lat­vi­jos Res­pub­li­ka). Su šiuo Lat­vi­jos ra­jo­nu bir­žie­čiai bend­rau­ja jau se­no­kai: bend­ra­dar­biau­ja Bir­žų kraš­to „Sė­los“ ir Baus­kės pi­lies mu­zie­jai, Bir­žų Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­la ir Baus­kės mu­zi­kos mo­kyk­la, ki­tos ug­dy­mo ir kul­tū­ros įstai­gos.

Prieš mė­ne­sį Baus­kės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ap­si­lan­kęs Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas do­mė­jo­si įvai­riais bend­ra­dar­bia­vi­mo as­pek­tais. Vieš­na­gės me­tu me­ras bu­vo pa­kvies­tas ap­si­lan­ky­ti Baus­kės tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­re.

V. Ja­rec­kas šia­me cent­re pa­si­ge­do in­for­ma­ci­jos apie Bir­žų ra­jo­no tu­ris­ti­nius ob­jek­tus. Bu­vo su­tar­ta, kad Baus­kės TIC priims ir pla­tins Bir­žų tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro lei­di­nius.

Rugp­jū­čio 13 die­ną Baus­kės tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­re lan­kė­si Bir­žų tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro di­rek­to­rė Ra­min­ta Ind­riu­lė­nie­nė ir Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­ta­rė­ja Ja­ni­na Bag­do­nie­nė.

R. Ind­riu­lė­nie­nė nu­ve­žė bir­žie­tiš­kų že­mė­la­pių, Bir­žų tu­riz­mo klas­te­rio nau­jau­sių lei­di­nu­kų, ki­tos da­lo­mo­sios in­for­ma­ci­nės me­džia­gos.

Baus­kės tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras įsi­kū­ręs 2012 me­tais at­sta­ty­to­je is­to­ri­nė­je mies­to ro­tu­šė­je, įspū­din­ga­me pa­sta­te. Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras – tai ir ma­žy­tis mu­zie­jė­lis, ku­ria­me yra se­no­sios ro­tu­šės frag­men­tų eks­po­zi­ci­ja, svo­rio ir ūgio ma­ta­vi­mo prie­tai­sai. Kiek­vie­nas, už­su­kęs į Cent­rą, do­va­nų gau­na pra­mo­gą: ga­li pa­si­ma­tuo­ti sa­vo ūgį iki pat praė­ju­sio am­žiaus tre­čio­jo de­šimt­me­čio ga­lio­ju­sia Ry­gos ma­tų sis­te­ma, pa­si­sver­ti ir su­ži­no­ti lat­viš­ką sa­vo svo­rį.

Ta­me pa­čia­me pa­sta­te įsi­kū­ru­si ir rep­re­zen­ta­ci­nė mies­to sa­lė, ku­rio­je ren­gia­mi svar­biau­si su­si­ti­ki­mai, re­gist­ruo­ja­mos san­tuo­kos.

At­ku­riant pa­sta­tą (Ro­tu­šė at­kur­ta maž­daug 80 pro­c.) bu­vo steng­ta­si iš­lai­ky­ti au­ten­tiš­ką dva­sią, pa­gal ras­tas ar­cheo­lo­gi­nes de­ta­les, nuo­trau­kas ir pie­ši­nius at­kur­ti bu­vu­sį in­ter­je­rą. Mies­to ro­tu­šė at­sta­ty­ta ga­vus Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų ir Lat­vi­jos vals­ty­bės pa­ra­mą.

Pa­ren­gė Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­ta­rė­ja Ja­ni­na Bag­do­nie­nė

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.