Paminėjo kompozitoriaus Juozo Naujalio 150-ąsias gimimo metines

Gra­ži­nos Da­gy­tės nuo­tr.
Jung­ti­nis cho­ras at­li­ko J. Nau­ja­lio ir ki­tų kom­po­zi­to­rių kū­ri­nius.
Spa­lio pir­mo­sios va­ka­rą bir­žie­čiai mi­nė­jo Pa­sau­li­nę mu­zi­kos die­ną. Šį­met ren­gi­nys bu­vo skir­tas Lie­tu­vos mu­zi­kos pa­triar­cho, kom­po­zi­to­riaus, var­go­ni­nin­ko, cho­ro di­ri­gen­to Juo­zo Nau­ja­lio 150-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms pa­mi­nė­ti.

Į Bir­žų pi­lies me­nę Pa­sau­li­nės mu­zi­kos die­nos pro­ga tra­di­ciš­kai rin­ko­si mu­zi­ką my­lin­tys ra­jo­no gy­ven­to­jai ir at­li­kė­jai. Kaip įpras­ta jau ke­lio­li­ka me­tų, šia pro­ga kon­cer­tą or­ga­ni­za­vo chor­ve­dė Vik­to­ri­ja Mor­kū­nie­nė.

Šven­tė pra­dė­ta pa­sa­ko­ji­mu apie Bir­žų kraš­te, Va­bal­nin­ko baž­ny­čio­je var­go­ni­nin­ku 1890-1891 me­tais dir­bu­sį kom­po­zi­to­rių Juo­zą Nau­ja­lį. Jo gy­ve­ni­mą ir kū­ry­bą ap­žvel­gė Bir­žų Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ky­to­ja Ie­va Mor­kū­nai­tė. Ji pri­mi­nė, jog bū­si­ma­sis kom­po­zi­to­rius gi­mė Rau­dond­va­ry­je (Kau­no r.), kur ga­vo ir pir­mą­sias mu­zi­ki­nio la­vi­ni­mo pa­mo­kas. Vė­liau jis bai­gė Var­šu­vos mu­zi­kos ins­ti­tu­tą. Po pen­ke­rių stu­di­jų me­tų Juo­zas Nau­ja­lis pa­si­rin­ko pir­mą­ją dar­bo vie­tą Bir­žų kraš­te. Čia jis pra­dė­jo dirb­ti Va­bal­nin­ko baž­ny­čio­je, ku­ri bu­vo tur­tin­ga pui­kiais var­go­nais. Kom­po­zi­to­rius tu­rė­jo pui­kią ga­li­my­bę kur­ti nau­jas gies­mes, har­mo­ni­zuo­ti liau­dies dai­nas.

Ieš­ko­da­mas bend­ra­min­čių, ge­res­nių kū­ry­bos są­ly­gų J. Nau­ja­lis po kū­ry­bi­nių ieš­ko­ji­mų Va­bal­nin­ke ir Rie­ta­ve, sa­ve su­ra­do Kau­ne.

Pas­te­bė­ta, jog vie­nas iš svar­biau­sių kom­po­zi­to­riaus dar­bų Kau­ne bu­vo var­go­ni­nin­kų pa­ren­gi­mas. Juo­zas Nau­ja­lis įkū­rė var­go­ni­nin­kų mo­kyk­lą, ku­ri vė­liau pe­rau­go į Kau­no mu­zi­kos mo­kyk­lą. Juo­zas Nau­ja­lis nu­si­pel­nė vi­sų Lie­tu­vos žmo­nių pa­gar­bą, bū­da­mas vie­nu iš pa­grin­di­nių pir­mo­sios dai­nų šven­tės (1924 m.) or­ga­ni­za­to­rių.

Šven­ti­nį kon­cer­tą pi­lies me­nė­je pra­dė­jo Bir­žų Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los smui­ki­nin­kių kvar­te­tas, at­li­kęs vie­ną ryš­kiau­sių kom­po­zi­to­riaus J. Nau­ja­lio kū­ri­nių – pje­sę „Sva­jo­nė“ (mo­kyt. Vio­le­ta Sa­bo­nie­nė)

Smui­ki­nin­kes kei­tė pia­nis­tė, mo­ky­to­ja Ro­ma But­ke­vi­čie­nė at­li­ku­si me­lo­din­gą, ro­man­tiš­ką kom­po­zi­to­riaus nok­tiur­ną for­te­pi­jo­nui.

Plo­ji­mais su­tik­tas jung­ti­nis Bir­žų kul­tū­ros cent­ro cho­ras „Vik­to­ri­ja“ (vad. Vik­to­ri­ja Mor­kū­nie­nė) ir Pa­ne­vė­žio Šv. Apaš­ta­lų Pet­ro ir Po­vi­lo baž­ny­čios cho­ras „Ado­re­mus“ (vad. Jo­lan­ta An­ta­nai­tie­nė), at­li­kęs kom­po­zi­to­riaus J. Nau­ja­lio ir jo mo­ki­nių su­kur­tas dai­nas. Cho­rui di­ri­ga­vo Vik­to­ri­ja Mor­kū­nie­nė, Ie­va Mor­kū­nai­tė, Jo­lan­ta An­ta­nai­tie­nė ir kom­po­zi­to­rius My­ko­las Treš­čen­ki­nas.