Meilūnų bibliotekoje literatūrinė muzikinė popietė

Sand­ros BIE­LIAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Va­bal­nin­kie­tė Da­nu­tė Braz­džiū­nie­nė pa­si­džiau­gė: Liu­dos kny­gą jau du kar­tus per­skai­tė ir kiek­vie­ną kar­tą skai­ty­da­ma su­ran­da kaž­ką nau­jo.
Už lan­go ly­ja, pa­gel­tu­sius me­džių la­pus dras­ko vė­jas. Ru­duo, o bib­lio­te­ko­je šil­ta ir ge­ra.

Skam­ba ei­lės ir gir­dė­ti dai­na. Pas­ku­ti­nį spa­lio penk­ta­die­nį į Mei­lū­nų bib­lio­te­ką su­si­rin­ko poe­zi­jos ir dai­nos my­lė­to­jai. Įvy­ko li­te­ra­tū­ri­nė mu­zi­ki­nė po­pie­tė "Poe­zi­jos ir dai­nų sū­ku­ry­je" – Liu­dos Pruns­kie­nės kny­gos "Pro­vin­ci­jos var­nos liz­de" pri­sta­ty­mas.

Poe­zi­ja ir dai­na – neat­sie­ja­ma... Juk dai­nų žo­džiai tai – kaž­kie­no ei­lės. La­bai gai­la, kad dėl li­gos, kny­gos pri­sta­ty­me ne­ga­lė­jo da­ly­vau­ti li­te­ra­tė, bib­lio­te­ki­nin­kė, kny­gos "Pro­vin­ci­jos var­nos liz­de" au­to­rė Liu­da Pruns­kie­nė. La­bai jaut­riai ir kar­tu ly­riš­kai apie Liu­dos kny­gą kal­bė­jo li­te­ra­tė Ri­ma Tun­kū­nie­nė bei skai­tė jai pa­ti­ku­sias ei­les. Ji ne tik mo­ka su ly­ri­niais nu­kry­pi­mais pa­kal­bė­ti apie ki­tų li­te­ra­tų ei­les, Ri­ma ir pa­ti ra­šo. Mei­lū­nų bib­lio­te­kos lan­ky­to­jams ji pa­do­va­no­jo sa­vo nau­jau­sią kny­gą "Al­suo­ti gy­ve­ni­mą".

Va­bal­nin­kie­čiui Al­gir­dui Gar­baus­kui iš­ki­lo klau­si­mas, ko­dėl kny­go­je daug ei­lė­raš­čių ski­ria­ma var­nai? Al­gir­das kny­go­je ra­do ei­lių apie vai­kys­tę, jau­nys­tę, gim­tą so­džių. Ki­ta da­lis ei­lė­raš­čių skir­ta šei­mai, mei­lei, jaus­mams, drau­gams. Jam pa­ti­ko, kad ei­lės yra tar­si iš­gy­ven­tos, iš­ne­šio­tos šir­dy­je. Jo­se lau­ki­mas, ti­kė­ji­mas, liū­de­sys, neiš­si­pil­džiu­sios vil­tys.

Apie Liu­dos kny­gą links­mais po­smais pra­kal­bo mo­ky­to­ja, va­bal­nin­kie­tė Ma­ry­tė Žiog­rai­tė. Ji su­kū­rė, net sep­ty­nių po­smų poe­mą apie „var­nos“ gy­ve­ni­mą.

Ši var­na sva­jok­lė, ji daug ką iš­jau­čia,

Mei­lė, jau­nys­tė jo­je dar vis siau­čia.

Kva­pas gim­ti­nės sal­dus li­gi šio­lei,

Kvie­čia, vi­lio­ja pa­rei­ti na­mo­lio... ( iš­trau­ka iš Ma­ry­tės Žiog­rai­tės poe­mos „Gy­ve­no sau var­na...“).

Va­bal­nin­kie­tė Da­nu­tė Braz­džiū­nie­nė pa­si­džiau­gė, kad Liu­dos kny­gą jau du kar­tus per­skai­tė ir kiek­vie­ną kar­tą skai­ty­da­ma su­ran­da kaž­ką nau­ja. Da­nu­tė la­bai vaiz­din­gai ir šil­tai skai­tė jai pa­ti­ku­sias ei­les. Mei­lū­nų bib­lio­te­kos lan­ky­to­jai Da­li­na ir Jo­nas li­te­ra­tū­ri­nia­me mon­ta­že ban­dė per­teik­ti Liu­dos ei­lė­raš­čių jaut­ru­mą ir gro­žį. Jie skai­tė ei­les vie­nas ki­tam ati­tar­da­mi. Ban­dė per­duo­ti ei­lių, skir­tų mo­ti­nai, ver­tę ir pra­smę. Jiems tai pa­vy­ko.

Po­pie­tės da­ly­viai tu­rė­jo ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti ir su ki­tų mū­sų ra­jo­no li­te­ra­tų kū­ry­ba. Vei­kė li­te­ra­tū­ri­nė pa­ro­da „ Bir­žų ra­jo­no li­te­ra­tų kū­ry­ba“. Ru­dens dar­ga­ną pra­skaid­ri­no skam­bios Juo­du­pės kul­tū­ros cent­ro mo­te­rų dai­nos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.