„Man Semeniškiai vis tebėra galvoj ir širdy...“

Jo­no Me­ko pie­ši­nys iš Bib­lio­te­kos ar­chy­vo.

„Man Se­me­niš­kiai vis te­bė­ra gal­voj ir šir­dy...“- taip 1962 m. iš Niu­jor­ko ma­mai Elz­bie­tai Me­kie­nei į Se­me­niš­kius ra­šė Jo­nas Me­kas. 2019 m. bir­že­lio 16 d. jis grį­žo į gim­tą kai­mą. Į jo ka­pi­nai­tes.

Se­me­niš­kių kai­me yra dvi ka­pi­nės – se­no­sios ir nau­jo­sios. Ir ten, ir ten – Me­kų gi­mi­nė. O tarp dvie­jų ka­pi­nių au­go vėd­ry­nai, ku­rių smul­kius žie­de­lius Jo­nas taip mėg­da­vo spal­vo­tai pieš­ti vi­są gy­ve­ni­mą.

Sau­sio 23 d. mi­nė­si­me avan­gar­di­nio ki­no kū­rė­jo, poe­to, me­ni­nin­ko, ki­no kri­ti­ko, Bir­žų gar­bės pi­lie­čio Jo­no Me­ko pir­mą­sias mir­ties me­ti­nes.

Bir­žų Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­ji bib­lio­te­ka, su ku­ria Jo­nas Me­kas bi­čiu­lia­vo­si nuo 2016 m., šią die­ną kvie­čia su­tik­ti švie­siai – taip, kaip tik­riau­siai no­rė­tų pa­ts Jo­nas.

Lau­kia­me jū­sų ren­gi­ny­je, ku­ria­me pri­sta­ty­si­me 2019 m. gruo­dį iš­leis­tą au­diok­ny­gą „Se­me­niš­kių idi­lės“. Šios įra­šy­tos kny­gos at­si­ra­di­mas tu­ri sa­vą­ją is­to­ri­ją – ji ne­bu­vo iš­leis­ta šiaip sau... Idi­les skai­tys au­diok­ny­gą įgar­si­nęs bir­žie­tis Leo­ni­das Čiu­da­ras.

Ak­to­rė Oli­ta Dau­tar­tai­tė skai­tys J. Me­ko kū­ry­bą ir laiš­kų iš­trau­kas, vi­sa tai su­jung­da­ma su aukš­tai­tiš­ko­mis dai­no­mis.

Au­diok­ny­ga bus pri­sta­ty­ta va­sa­rio 20–23 d. vyk­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Vil­niaus kny­gų mu­gė­je, skir­to­je Jo­no Me­ko at­mi­ni­mui.

Bir­žų r. sa­vi­val­dy­bės Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­ji bib­lio­te­ka, 2019 m. gruo­dį sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai pa­tvir­ti­nus struk­tū­ri­nio pa­da­li­nio - Jo­no ir Adol­fo Me­kų pa­li­ki­mo stu­di­jų cent­ro - stei­gi­mą, ati­da­rė šio cent­ro pa­ra­mos są­skai­tą. Iš anks­to esa­me dė­kin­gi vi­siems, ku­rie jau pri­si­dė­jo ar dar pri­si­dės prie cent­ro veik­los plėt­ros sa­vo pa­lai­ky­mu, su­pra­ti­mu, ar­chy­vi­nės me­džia­gos do­va­no­ji­mu ar fi­nan­si­ne pa­ra­ma.

Pas­ta­ro­ji bus nau­do­ja­ma itin at­sa­kin­gai. Sąs­kai­tos nu­me­ris Lu­mi­nor ban­ke (ban­ko ko­das 40100) yra LT 614010051005200535. Ga­vė­jas - Bir­žų r. sa­vi­val­dy­bės Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­ji bib­lio­te­ka.

Iki gra­žių su­si­ti­ki­mų su ir dėl Jo­no Me­ko.

 

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.