Kaimynų koncertas

Fe­lik­so Gruns­kio nuo­tr.
Kon­cer­te da­ly­va­vo ke­lios de­šim­tys mu­zi­kan­tų ir dai­ni­nin­kų.

Bir­žų kul­tū­ros cent­re įvy­ko kon­cer­tas “Drau­gys­tės tiltai”. Kon­cer­te pa­si­ro­dė Baus­kės mu­zi­kos ir me­no mo­kyk­los bei Bir­žų Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los jau­nie­ji dai­ni­nin­kai ir mu­zi­kan­tai. Baus­kės ir Bir­žų mo­kyk­los drau­gau­ja jau ke­le­ri me­tai. Ren­gia drau­gys­tės kon­cer­tus ir Baus­kė­je, ir Bir­žuo­se.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.