Fotografas tapo medžio drožėju

Fe­lik­so GRUNS­KIO nuo­tr.
Vi­li­man­tas Šmi­tas ge­rai nu­si­tei­kęs, nes tu­ri daug lai­ko sa­vo po­mė­giui
Va­sa­rio 11 die­nos „Bir­žie­čio žo­džio“ nu­me­ry­je ra­ši­ny­je „Ban­dy­mai praė­ju­sia­me lai­ke ras­ti juo­kin­gų da­ly­kų“ už­si­mi­nė­me apie Vi­li­man­to Šmi­to ra­ši­nius.

Vi­li­man­tas ke­le­rius me­tus dir­bo „Bir­žie­čių žo­dy­je“ fo­tog­ra­fu. Fo­tog­ra­fa­vo, ra­šė. Mū­sų laik­raš­čio skai­ty­to­ja Al­do­na pri­si­mi­nė jai la­bai pa­ti­ku­sį Vi­li­man­to anks­tes­nių me­tų ra­ši­nį apie Vy­tau­to ir Kęs­tu­čio gat­ves. „Ta­da ra­jo­no me­ru bu­vo Vy­tau­tas Zur­ba, o me­ro pa­va­duo­to­ju dir­bo Kęs­tu­tis Sla­vins­kas. Jų abie­jų jau ne­bė­ra tarp gy­vų­jų. Ta­da Vil­man­tas smaikš­čiai ap­ra­šė, kaip val­džios vy­rai pri­žiū­ri sa­vo var­do gat­ves“, – sa­kė skai­ty­to­jai, ir tei­ra­vo­si: ką da­bar vei­kia Vi­li­man­tas Šmi­tas?

Pa­ten­ki­na­me skai­ty­to­jos smal­su­mą. Vi­li­man­tas po dar­bo „Bir­žie­čių žo­dy­je“ dir­bo įvai­rius dar­bus. Daž­niau­siai – sta­ty­bos, ap­dai­los dar­bus. Da­bar lai­ki­nai ne­dir­ba. Ka­dan­gi dar ne pen­si­nin­kas, tad už­si­re­gist­ra­vęs Užim­tu­mo tar­ny­bo­je. Ta­čiau nė kiek ne­nu­si­me­na, kad ne­tu­ri dar­bo, nes vi­są lai­ką ga­li skir­ti sa­vo po­mė­giui – dro­žy­bai iš me­džio. Ir anks­tes­niais me­tais lais­va­lai­kiu drož­da­vo įvai­rias sta­tu­lė­les, šauk­tus, ki­tus me­džio dir­bi­nius. Tad da­bar nei ra­šo, nei fo­tog­ra­fuo­ja. Net neat­si­me­na, kur fo­toa­pa­ra­tą nu­ki­šęs. Ir kom­piu­te­rį iš­me­tė, kad lai­ko ne­gai­šin­tų. Taip jį da­bar val­do dro­žy­ba.