Biržų svajokliai Likėnuose skaitė eiles

Fe­lik­so Gruns­kio nuo­tr.
Li­te­ra­tų klu­bo "Sva­jok­liai" na­riai: Vi­da Si­mė­nie­nė, Ro­žė Au­že­lie­nė, Onu­tė Var­nie­nė, Egi­di­jus Sal­dys, Dai­va Pa­lio­ny­tė, Jo­nas Bal­tu­šis, Va­le­ri­ja Klup­šie­nė.
Praė­ju­sią sa­vai­tę ke­li Bir­žų neį­ga­lių­jų drau­gi­jos Li­te­ra­tų klu­bo "Sva­jok­liai" na­riai lan­kė­si Li­kė­nuo­se. Jie Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nės par­ke, mi­ne­ra­li­nio van­dens biu­ve­tė­je skai­tė sa­vo ei­les. Kar­tu su poe­tais at­vy­ko bir­žie­tė mu­zi­kan­tė, poe­zi­jos mė­gė­ja Va­le­ri­ja Klup­šie­nė. Ji daž­nai ke­liau­ja su klu­bo na­riais, paį­vai­ri­na ren­gi­nius.

"Sva­jok­lių" klu­bo va­do­vas Egi­di­jus Sal­dys pa­pa­sa­ko­jo, jog klu­bui pri­klau­so ke­lios de­šim­tys li­te­ra­tų. Ak­ty­ves­nių ren­gi­nių da­ly­vių – ke­lio­li­ka. Kai ku­rie kū­rė­jai – ve­ži­mė­liuo­se, tad ne vi­sa­da ga­li da­ly­vau­ti ren­gi­niuo­se. "Sva­jok­liai" yra iš­lei­dę net tris sa­vo kū­ry­bos rin­ki­nius. Pas­ku­ti­nė kny­ga – "Pa­ke­lės me­džiai" bu­vo iš­spaus­din­ta per­nai. Šią, nau­jau­sią kny­gą Egi­di­jus Sal­dys įtei­kė Li­kė­nų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nės bib­lio­te­ki­nin­kei Ri­tai Vens­kū­nie­nei. Kad su bir­žie­čių kū­ry­bą ga­lė­tų su­si­pa­žin­ti li­go­ni­nės pa­cien­tai. Egi­di­jus Sal­dys dė­ko­jo Ri­tai Vens­kū­nie­nei, ku­ri per­nai li­te­ra­tus priė­mė li­go­ni­nės bib­lio­te­ko­je, o šie­met – li­go­ni­nės par­ko biu­ve­tė­je.

Klu­bo li­te­ra­tai šių­me­tį ren­gi­nį pa­va­di­no ru­de­niš­kai – "Kai ru­duo į šir­dį pa­bel­džia". Ei­les skai­tė kū­rė­jai: Egi­di­jus Sal­dys, Vi­da Si­mė­nie­nė, Onu­tė Var­nie­nė, Ro­žė Au­že­lie­nė, Dai­va Pa­lio­ny­tė, Jo­nas Bal­tu­šis.

Klau­sy­to­jų daug ne­bu­vo, ta­čiau jie nuo­šir­džiai plo­jo poe­tams ir mu­zi­kan­tei.