"Balta paukštė" iškeliavo į Molėtus

As­me­ni­nė nuo­tr.
Res­pub­li­ki­nio pro­zos kon­kur­so "Bal­ta paukš­tė" da­ly­viai ir nu­ga­lė­to­ja prie Bir­žų pi­lies.
Lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do "Bal­ta­sis ba­lan­dis" res­pub­li­ki­nis 6-asis pro­zos kon­kur­sas "Bal­ta paukš­tė" įvy­ko rug­sė­jo mė­ne­sį Bir­žų pi­lies Bib­lio­te­kos sa­lė­je. Kon­kur­se da­ly­va­vo 64 li­te­ra­tai (pro­zi­nin­kai) iš Vil­niaus, Kau­no ir ki­tų ša­lies mies­tų ir mies­te­lių.

Res­pub­li­ki­nio kon­kur­so nu­ga­lė­to­ja ta­po Mo­lė­tų ra­jo­no Alan­tos se­niū­ni­jos li­te­ra­tė Lai­ma Pa­ce­vi­čie­nė už no­ve­lę "Ran­ki­nė, ku­rio­je nie­ko ne­ga­li­ma ras­ti". Ji ap­do­va­no­ta Lie­tu­vos lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do "Bal­ta­sis ba­lan­dis" dip­lo­mu ir Bal­tos paukš­tės skulp­tū­rė­le (per­nai Bal­tos paukš­tės skulp­tū­rė­lės lai­mė­to­ju ir kon­kur­so nu­ga­lė­to­ju ta­po bir­žie­tis Zig­mas Rup­šys – red. pa­sta­ba).

Ki­ti kon­kur­so da­ly­viai ap­do­va­no­ti Bal­tos paukš­tės no­mi­na­ci­ja, ku­rią įstei­gė LPD tra­di­ci­nio Res­pub­li­ki­nio ren­gi­nio "Vaiž­gan­to skai­ty­mai" or­ga­ni­za­ci­nio ko­mi­te­to na­rė, Lie­tu­vos lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do "Bal­ta­sis ba­lan­dis" įkū­rė­ja ir pir­mi­nin­kė, LNRS na­rė, ra­šy­to­ja Al­do­na Šir­vins­kie­nė.

Fon­do "Bal­ta­sis ba­lan­dis" pro­zos kū­ri­nių kon­kur­sas yra vie­na iš pro­zi­nin­kų sa­vi­raiš­kos, kū­ry­biš­ku­mo, pi­lie­tiš­ku­mo, tau­tiš­ku­mo for­mų. Fon­do tiks­las – už­megz­ti kū­ry­bi­nius ry­šius tarp mies­tų ir ra­jo­nų, su­pa­žin­din­ti su pro­zos kū­ri­niais vi­suo­me­nę, įver­tin­ti kū­rė­jo po­zi­ci­ją kū­ry­bi­nė­je ap­lin­ko­je, iš­pla­tin­ti jo kū­ry­bą.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.