Žaliosios rodyklės rodo, kur Lietuvoje yra daugiausia proto?

„Biržiečių žodžio“ nuotr.
Feliksas Grunskis
Lie­tu­vo­je žie­ma to­kia: ža­lia ža­lia, kur dai­rai­si... Val­džio­je – ža­lie­ji. Ta­čiau nuo me­tų pra­džios vi­so­je Lie­tu­vo­je ma­žiau ža­lu­mos. Mat vi­suo­se mies­tuo­se ne­li­ko ža­lių­jų ro­dyk­lių, ku­rios lei­do, ne­sant kliū­čių, su­kti į de­ši­nę de­gant rau­do­nam švie­so­fo­ro sig­na­lui. Da­bar taip da­ry­ti ne­va­lia.

***

Žmo­nės, kad ne­li­ko tų ro­dyk­lių, bur­ba, pyks­ta, kei­kia­si. Au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai smar­di­na orą kamš­čiuo­se ir de­da val­džią į šuns die­nas. Kliū­va ir sa­vai val­džiai. Mat kai kur uo­lūs val­di­nin­kai, ne­lau­kę me­tų pra­džios, prieš ke­lis mė­ne­sius tas ro­dyk­les nu­ka­bi­no. Da­bar ne­sku­ba jų at­gal grą­žin­ti, nors Vy­riau­sy­bė tas ro­dyk­les rea­bi­li­ta­vo. Mat tu­ri­me biu­rok­ra­tus, ku­rių tu­ri­me pra­šy­ti, kad kiek­vie­nos ro­dyk­lės grą­ži­ni­mą pa­lai­min­tų. Sa­vi­val­dy­bės tu­ri kreip­tis į Trans­por­to kom­pe­ten­ci­jų agen­tū­rą. Tik jos spe­cia­lis­tai ga­li nu­spręs­ti: rei­kia ar ne­rei­kia vie­no­je ar ki­to­je san­kry­žo­je ža­lių­jų ro­dyk­lių. Nors ir po­li­ci­ja, ir vai­ruo­to­jai su sta­žu ar su ža­liu la­pu tvir­ti­na, jog ža­lios ro­dyk­lės eis­mo sau­gu­mui ne­ken­kia, eis­mą ge­ri­na. Ko­dėl ta­da bu­vo priim­tas toks keis­to­kas spren­di­mas? Ko­dėl ki­lo toks su­ju­di­mas? Ko­dėl ir to­liau bi­jo­ma tų ro­dyk­lių, da­ro­mos kliū­tys, kad jų kuo ma­žiau bū­tų?

***

Ten­ka pri­si­min­ti is­to­ri­ją. 2014 me­tais Ke­lių ir trans­por­to ty­ri­mų ins­ti­tu­tas at­li­ko ty­ri­mą "Švie­so­fo­ro len­te­lių su ža­lia ro­dyk­le po­vei­kis eis­mo da­ly­vių elg­se­nai ir sau­gu­mui“. Šio ty­ri­mo me­tu Vil­niu­je ir Kau­ne bu­vo ana­li­zuo­tos 24 san­kry­žos, ku­rio­se yra įreng­tos me­ta­li­nės len­te­lės, lei­džian­čios pa­suk­ti į de­ši­nę de­gant rau­do­nam švie­so­fo­ro sig­na­lui. Įver­tin­tas eis­mo da­ly­vių el­ge­sys jo­se 2009-2013 me­tų lai­ko­tar­piu. Už­fik­suo­ti at­ve­jai, kai to­kio­se san­kry­žo­se žmo­nės žu­vo ar bu­vo su­žeis­ti. Ty­ri­mo au­to­rių pa­teik­to­se iš­va­do­se bu­vo nu­ro­dy­ta, kad to­kio­se san­kry­žo­se, kur prie švie­so­fo­rų yra me­ta­li­nės len­te­lės su ža­lio­mis ro­dyk­lė­mis, ne­pra­lei­džia­mi pės­tie­ji, ky­la pa­vo­jus ir pės­tie­siems, ir dvi­ra­ti­nin­kams, truk­do­ma su­kan­tiems į kai­rę, vai­ruo­to­jai el­gia­si chao­tiš­kai ir „spau­džia“ ki­tus eis­mo da­ly­vius, blo­kuo­ja­mas ke­lias tiems, ku­riems įsi­žie­bė ža­lios švie­sos sig­na­las, truk­do­ma „ža­lio­sioms ban­goms“, ga­li bū­ti klai­di­na­mi eis­mo de­tek­to­riai.

Toks rim­tas ty­ri­mas, nors da­bar po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai tvir­ti­na, jog ne­tu­ri ir ne­tu­rė­jo jo­kių duo­me­nų, kad dėl ža­lių ro­dyk­lių bū­tų įvy­kę ko­kie nors eis­mo įvy­kiai. Bu­vo už­si­min­ta, jog ža­lias ro­dyk­les nuo 2020 me­tų pra­džios lie­pia nu­ka­bin­ti Eu­ro­pos Są­jun­ga. Da­bar paaiš­kė­jo, kad to­kio rei­ka­la­vi­mo ne­bu­vo. Ko­dėl to­kie da­ly­kai de­da­si?

***

Ieš­kant paaiš­ki­ni­mų aiš­kė­ja, jog ro­dyk­lių nu­ka­bi­ni­mas kai kam į nau­dą išė­jo. Pra­ne­ša­ma, jog vien Vil­niu­je pa­si­ruo­ši­mas ro­dyk­lių nu­ka­bi­ni­mui at­siė­jo dau­giau kaip 100 tūks­tan­čių eu­rų. Mat rei­kė­jo įvai­rių ne­pi­gių tech­ni­nių da­ly­kų eis­mui per­tvar­ky­ti. Ta­čiau net iš­lei­dus krū­vą pi­ni­gų, rei­ka­lų pa­tai­sy­ti ne vi­sur pa­vy­ko. Be ža­lių ro­dyk­lių kai ku­rio­se san­kry­žo­se su­si­da­rė di­de­lės spūs­tys. Išei­tų, kad ža­lias ro­dyk­les bu­vo su­ma­ny­ta nuim­ti vien tam, kad eis­mo ge­rin­to­jai rei­kia ar ne­rei­kia tu­rė­tų dar­bo?

***

Pa­ban­dė­me ieš­ko­ti to Ke­lių ir trans­por­to ty­ri­mų ins­ti­tu­to, ku­ris prieš ke­le­rius me­tus at­li­ko mis­ti­nį ty­ri­mą, ir priė­jo prie iš­va­dos, kad Lie­tu­vai ža­lių ro­dyk­lių ne­rei­kia. Ir ką? Pa­si­ro­do tas ins­ti­tu­tas lik­vi­duo­tas. Ir nuo 2019 me­tų pra­džios įsteig­ta Trans­por­to kom­pe­ten­ci­jų agen­tū­ra, ku­rios da­bar ir tu­ri­me pra­šy­ti, kad leis­tų ža­lias ro­dyk­les vie­no­je ar ki­to­je san­kry­žo­je pa­ka­bin­ti. Skel­bia­ma, kad Trans­po­ro kom­pe­ten­ci­jų agen­tū­ra yra vals­ty­bės įsteig­ta vie­šo­ji įstai­ga, ku­ri nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­so vals­ty­bei. Įs­tai­gos sa­vi­nin­ko tei­ses ir pa­rei­gas įgy­ven­di­nan­ti ins­ti­tu­ci­ja yra Lie­tu­vos Res­pub­li­kos su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja. Agen­tū­ros veik­la api­ma įvai­rias sri­tis: spe­cia­lis­tų li­cen­ci­ja­vi­mą ir jų veik­los prie­žiū­rą; avia­ci­jos sek­to­riaus ūkio su­bjek­tų veik­los prie­žiū­rą, ak­re­di­ta­vi­mą ir li­cen­ci­ja­vi­mą; trans­por­to ir su­si­sie­ki­mo ko­mu­ni­ka­ci­jų pla­na­vi­mą; trans­por­to ir su­si­sie­ki­mo ko­mu­ni­ka­ci­jų ste­bė­se­ną, ty­ri­mus. Agen­tū­ros sve­tai­nė­je ra­šo­ma: jei­gu gal­vo­ja­te apie san­kry­žos re­konst­ruk­ci­ją, bet abe­jo­ja­te dėl spren­di­nių po­vei­kio eis­mo lai­du­mui, jums ap­si­spręs­ti pa­dės eis­mo in­ži­ne­ri­jos spe­cia­lis­tai, pa­žan­gio­mis kom­piu­te­ri­nė­mis pro­gra­mo­mis mo­de­liuo­jan­tys įvai­rius san­kry­žų re­konst­ra­vi­mo ar sta­ty­bos sce­na­ri­jus. Sank­ry­žų mo­de­lia­vi­mo me­tu pro­gno­zuo­ja­mi įvai­rūs eis­mo srau­tų ro­dik­liai: eis­mo ko­ky­bės ly­gis, gaiš­tis, su­si­da­ry­sian­čių ei­lių il­giai, iš­me­ta­mų­jų du­jų emi­si­ja ir kt. Kreip­ki­tės – pa­da­ry­si­me!

***

Ma­to­me, kad Trans­por­to kom­pe­ten­ci­jų agen­tū­ra la­bai rim­ta įstai­ga. Jo­je yra ad­mi­nist­ra­vi­mo, ci­vi­li­nės avia­ci­jos bei ke­lių ir trans­por­to ty­ri­mo de­par­ta­men­tai. Pas­ta­ra­ja­me de­par­ta­men­te yra til­tų ty­ri­mo, til­tų ap­žiū­rų, til­tų val­dy­mo gru­pės. Yra ke­lių ty­ri­mo sky­rius, ke­lių ty­ri­mo gru­pės, in­te­lek­ti­nių trans­por­to sis­te­mų gru­pės, geo­de­zi­nių ir ka­dast­ri­nių ma­ta­vi­mų gru­pės, inf­rast­ruk­tū­ros vys­ty­mų gru­pė... Va­di­na­si, tik to­kios įstai­gos spe­cia­lis­tai ir ga­li nu­spręs­ti, ar san­kry­žo­je Bir­žuo­se, prie bu­vu­sio pa­što, rei­kia su­grą­žin­ti ža­lią­sias ro­dyk­les?

***

Yra po­sa­kis: jei­gu Die­vas no­ri ką nors nu­baus­ti, tai pir­miau­sia ati­ma pro­tą. Lie­tu­vo­je są­my­šis su ža­lio­sio­mis ro­dyk­lė­mis ir­gi ro­do sa­vo­tiš­ką pro­to ne­tek­tį. Iš­ki­lūs pro­tai su­telk­ti įvai­rio­se agen­tū­ro­se, ki­to­se val­diš­ko­se įstai­go­se. Li­ku­sio­je vals­ty­bės da­ly­je ir­gi yra li­kę pro­to, tik iš jo jo­kios nau­dos. Mat juo nau­do­tis nė­ra rei­ka­lo? Ką nors nu­spręs­ti ga­li tik aukš­tes­ni, val­diš­ko­se įstai­go­se esan­tys pro­tai?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.