Viskas vyksta pagal patarlę: kieno turgus, to ir viršus?

„Biržiečių žodžio“ nuotr.
Feliksas Grunskis
Šie­me­tės žie­mos die­nos vos ne vi­sos ap­niu­ku­sios. Ka­da ne ka­da švys­te­li sau­lė. Ir vėl už de­be­sų pa­si­sle­pia. Pa­siil­go­me skaid­rių die­nų. Pa­na­šiai ir šių die­nų po­li­ti­ko­je - trūks­ta skaid­ru­mo. Ne ka­žin ką ga­li­ma pa­da­ry­ti - to­kios kli­ma­to ir po­li­ti­kos ma­dos. Kai to­kios ma­dos, to­kie ir esa­me, taip ir el­gia­mės.

JAV ir Lie­tu­va

Pra­neš­ta, kad Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų se­na­te iš­tei­sin­tas pre­zi­den­tas Do­nal­das Tram­pas. Pre­zi­den­to par­ti­jos bi­čiu­liai res­pub­li­ko­nai bal­sa­vo, kad pre­zi­den­tas ne­kal­tas. Opo­zi­ci­jo­je esan­tys de­mok­ra­tai Do­nal­dą Tram­pą bu­vo ap­kal­ti­nę dėl ka­ri­nės pa­gal­bos įšal­dy­mo Uk­rai­nai. Ne­va po­nas Tram­pas šį įšal­dy­mą nau­do­jo kaip spau­di­mo prie­mo­nę, kad Uk­rai­na im­tų­si ty­ri­mo prieš po­li­ti­nį prie­ši­nin­ką Džo Bai­de­ną. Po­nas Do­nal­das Tram­pas dar bu­vo kal­ti­na­mas truk­dęs kong­re­sui at­lik­ti ty­ri­mą.

Dėl abie­jų kal­ti­ni­mų JAV pre­zi­den­tas iš­tei­sin­tas. Nie­kas ki­to­kio re­zul­ta­to ir ne­si­ti­kė­jo! Ko­dėl de­mok­ra­tai tos ap­kal­tos ėmė­si? Aiš­ki­na­ma, jog no­rė­ta prieš Pre­zi­den­to rin­ki­mus nu­smuk­dy­ti aukš­tus po­no Tram­po rei­tin­gus. Pa­žiū­rė­si­me, kas su tais rei­tin­gais po ne­pa­vy­ku­sios ap­kal­tos dė­sis.

Lie­tu­vo­je rei­tin­gai ke­lia­mi ir nu­mu­ša­mi kiek ki­taip nei už At­lan­to. Pa­vyz­džiui, su­si­sie­ki­mo mi­nist­rui Ja­ros­la­vui Nar­ke­vi­čiui mū­sų opo­zi­ci­ja Sei­me ne­si­ruo­šia su­reng­ti ap­kal­tos. Juk ži­no, kad bus toks pat re­zul­ta­tas, kaip Ame­ri­ko­je. Kas tu­ri dau­giau bal­sų, to ir tei­sy­bė. Lie­tu­vo­je po­no Nar­ke­vi­čiaus rei­tin­gai smuk­do­mi pa­vie­ši­nant jo nuo­dė­mes. Už dy­ką pie­ta­vo. Vieš­bu­ty­je duk­tė nak­vo­jo. Paš­to val­dy­bą ne­tei­sė­tai at­lei­do. Su­pai­nio­jo vie­šuo­sius ir pri­va­čius in­te­re­sus. Ir ką?! Mi­nist­ras lai­ko­si, nors jo rei­tin­gai su­dras­ky­ti į sku­te­lius. Ken­čia prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio bei vals­tie­čių ly­de­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio rei­tin­gai. Mat jie­du už­sto­ja po­ną Nar­ke­vi­čių. O kas jį už­stos, jei­gu ne sa­vi?

Vy­ras ir žmo­na

Prem­je­rui Sau­liui Skver­ne­liui vi­so­kių rū­pes­čių. Skau­da gal­vą dėl iš­dy­kė­lio mi­nist­ro, ku­rį rei­kia lai­ky­ti mi­nist­rų ka­bi­ne­te. Nors tam mi­nist­rui ne­pa­si­ti­kė­ji­mą pa­reiš­kė Pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da. Ne­la­bai gra­ži to­kia aukš­čiau­sios val­džios at­sto­vų prieš­prie­ša. Jau bai­gia at­si­bos­ti vie­nos ir ki­tos pu­sės vie­šai reiš­kia­mos nuo­mo­nės. Ga­lė­tų su­sės­ti vy­rai prie sta­lo ir žmo­niš­kai pa­si­kal­bė­ti. Ne per laik­raš­čius ir te­le­vi­zi­jas.

Po­nui Sau­liui Skver­ne­liui da­bar ten­ka vėl tei­sin­tis. Ne dėl mi­nist­ro,o dėl žmo­nos Sil­vi­jos Skver­ne­lės. Mat žmo­na ėmė ir įsi­dar­bi­no OR­LEN bend­ro­vė­je. Ki­lo klau­si­mų: gal naf­tos per­dir­bi­mo bend­ro­vė prem­je­ro žmo­ną už ko­kias nors Vy­riau­sy­bės su­teik­tas leng­va­tas įdar­bi­no? Po­nas Skver­ne­lis ti­ki­na, jog ko­kių leng­va­tų ne­da­ręs. Ži­no, kad žmo­na gaus ma­žes­nė nei jo al­gą. O dėl ki­tų paaiš­ki­ni­mų siū­lo klaus­ti žmo­nos, nors per­spė­ja, kad ji nie­ko neaiš­kins. To­kie da­ly­kai. Žmo­nai neužd­rau­si kur nors įsi­dar­bin­ti. O gal rei­kė­tų už­draus­ti? Juk da­bar dėl po­nios Sil­vi­jos dar­bo Vy­riau­sy­bė­je svars­tant vos ne vi­sus vals­ty­bės ūki­nius klau­si­mus prem­je­ras tu­rės nu­si­ša­lin­ti. Gal nu­si­ša­lin­ti tu­rė­tų ir vi­sas mi­nist­rų ka­bi­ne­tas? Juk mi­nist­rai pa­val­dūs prem­je­rui? Vis­kas tam, kad bū­tų dau­giau ar ma­žiau skaid­ru! Kad vals­ty­bė­je bū­tų kuo ma­žiau de­be­sų! Nors ka­žin ko ne­su­lauk­si­me. Juk kol kas rei­ka­lai klo­ja­si pa­gal liau­dies pa­tar­lę: kie­no tur­gus, to ir vir­šus!